Övre Norrlands mineralstrategi presenterades i EU

2014-10-22

141022 bild1Den 21 oktober höll North Sweden ett seminarium om “Sustainable Mining in the Arctic Region” i Bryssel med huvutalare från Övre Norrland, EU-kommissionen, industri och europeiska organisationer.

North Sweden arrangerade den 21 oktober 2014 ett seminarium i Bryssel om hållbar gruvnäring i Övre Norrland. Landshövding Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Norrbotten, Landshövding Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten, samt Jörgen Niemann, Näringslivsstrateg, som presenterade Region Västerbotten å Regionrådet Erik Bergkvists vägnar, höll öppningsanföranden och presenterade det pågående arbetet med regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten. På agendan under seminariet var hållbar gruvdrift i norra Sverige, hur gruvnäringen har gått till och ser ut idag i Övre Norrlands arktiska klimat, EU:s policy för råvaror och gruvnäringens utmaningar och möjligheter i löpande verksamhet. Talarna lyfte även fram ämnet om gruvdriftens ingenjörskonst och industrins perspektiv.

Sven-Erik Österberg,
landshövding Länsstyrelsen Norrbotten

Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten 

Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten är en del av länens övergripande strategier för regional utveckling och knyter även an till Sveriges mineralstrategi. Målsättningen är att bidra till ekonomisk tillväxt i Norrbotten och Västerbotten, i Sverige och i Europa. För att nå målsättningen behövs olika insatser. Strategin föreslår åtgärder som kan bidra till genomförandet av Sveriges och EU:s målsättningar och till den regionala strategins vision. Regeringen, myndigheter, näringsliv, kommuner, landsting, organisationer, universitet med flera har lämnat förslag till åtgärder som ska genomföras inom FoU, planering, markanvändning, kompetensförsörjning samt miljöfrågor. Tanken med strategin är att den ska fungera som vägledning för de som på olika sätt vill bidra till genomförandet av någon eller några av de föreslagna åtgärderna. 


Sveriges strategi för vår långa tradition av gruvnäring
Under seminariet lyfte Bengt Wennerstein, industriråd på Sveriges ständiga representation i EU, hur viktigt det är för Sverige att ha en omfattande och genomtänkt strategi för hur gruvdriften kan växa i takt med möjligheterna som finns på grund av dagens stora efterfråga på metaller. Den svenska mineralstrategin skall skapa tillväxt i hela landet genom hållbart nyttjande av landets mineralresurser i harmoni med miljön, natur- och kulturmiljö. Här vill man också stärka sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. För att stärka den internationella konkurrenskraften hos den svenska gruv- och metalldriften samarbetar gruv- och återvinningsföretag, akademi och teknikleverantörer.

Från Vinnova, Sveriges myndighet för innovation och forskning deltog Dan Andrée som talare. Fokus under presentation låg på hur Vinnova kan medverka som partner och finansiör i framtida program inom forskning och innovation för gruvdrift i Sverige. Andrée lyfte fram det forskningsprogram som löper från 2013-2016 och vilka förutsättningar som finns för råmaterialsnäringen i Norra Sverige. Exempelvis presenterades LTU:s (Luleå Teknikska Universitet) viktiga roll som tekniskt universitet i regionen samt hur gruvnäringen blir mer och mer attraktiv för unga män och kvinnor.

141022 bild2 141022 bild3
Magdalena Andersson, landshövding Länsstyrelsen Västerbotten, och Jörgen Niemann, näringslivsstrateg Region Västerbotten

EU:s strategi för råmaterial
Anne Auffret vid EU-kommissionens Generaldirektoratet för näringsliv och presenterade råvaruinitiativet, som innebär tre pelare; rättvis och hållbar försörjning av råvaror från de globala marknaderna, hållbar försörjning inom EU och ökad resurseffektivitet samt återvinning. Auffret lyfte också fram Europeiska innovationspartnerskapet om råvaror och råvaror i samband med EU-programmet Horisont 2020 där fyra flaggskeppsinitiativ har råvarustrategi; industripolitik för en globaliserad tid, agendan för ny kompetens och arbetstillfällen, ett resurseffektivt Europa och innovationsunionen.

Från EU-kommissionen deltog också Glória Nunes Rodrigues som arbetar inom Generalirektoratet för utbildning och kultur. Rodrigues lyfte i sin presentation fram uppdragen EIT (European Institute of Innovation & Technology) samt KIC:s (Knowledge and Innovation Communities) som verktyg för att exempelvis skapa länkar och relationer mellan utbildning, forskning och företag. En av de nya KIC:s som startar upp under 2014 är med fokus på råmaterial och detta kommer att bli en viktig förutsättning för svensk gruvdrift att tillvarata på.

LKAB och Boliden - industrins perspektiv på gruvnäringen
Talare från industrin var LKAB:s Göran Bäckblom som berättade om hur gruvnäringen har påverkan på den regionala tillväxten i Norrbotten. Bäckblom talade om hur den globala befolkningsökningen påverkar behovet av gruvdrift och att återvinning av mineraler är viktigt men inte nog för att mätta behovet av efterfrågan för exempelvis stål. Industrin som LKAB driver i Norrbotten är på många sätt inriktad på hållbarhet och regional tillväxt.

Även gruvdriftföretaget Boliden närvarade under seminariet och Pierre Heeroma, Director Group Strategy & Business Development, delade med sig av erfarenheter och lärdomar inom hållbar gruvdrift. Heeroma berättade om Rönnskär utanför Skelleftehamn som är världsledande kopparsmältverk inom råmaterialsåtervinning. Rönnskär har en årlig kapacitet att återvinna 120 000 ton metallskräp i form av bland annat elektronikskrot. Det är främst råmaterial som guld, silver och koppar som återvinns vid verket.

141022 bild4
Bengt Wennerstein, industriråd på Sveriges ständiga representation i EU

För fortsatt utveckling av gruvdriften
Jenny Greberg och Maria Magdalena Holmgren från Luleå Tekniska Universitet deltog under seminariet med det akademiska perspektivet på gruvnäringen i den arktiska regionen. Greberg och Holmgren berättade om hur LTU arbetar via en strategisk forsknings- och innovationsagenda för den svenska gruv- och metallproducerabde industrin (STRIM) inför år 2030. Målen i agendan är att skapa innovativ forskning, hitta säkra och effektiva gruvmetoder, utveckla effektiv mineralteknik, återvinning och metallurgi, miljösäkring och miljöteknik samt attraktiva arbetsplatser med jämställdhet och teknik inkluderat.

Umeå Universitet närvarade vid seminariet och professor i ekonomisk geografi, Ulf Wiberg, var en av talarna under eftermiddagen. Wiberg pratade om vilka socioekonomiska inverkningar gruvdriften har samt de regionala utvecklingsmöjligheter gruvdrift i Norra Sverige bidrar till. Under presentationen underströks betydelsen att skapa förutsättningar för lokala arbetsplatsmarknader för att motverka “fly in-fly out”-arbetskraft i de norra regionerna. En av metoderna för att skapa bättre förutsättningar i mindre kapacitetsstarka kommuner är samarbete och dialog mellan gruvbolagen och kommuner för att bidra till att attrahera arbetskraft att bosätta sig på orten eller i kommunen.

Raymond van Ermen, verkställande direktör i European Partners för the Environment (EPE), talade om sitt arbete med Covenant2022 som ingår i EIP (European Innovation Partnership) för råmaterial. Målet här är att långsiktig öka innovationskapaciteten i EU:s råvarusektor och omvandla den till en stark hållbar pelare i EU:s ekonomi. Samtidigt måste man ta itu med samhällsutmaningarna och öka samhällsnyttan. Genom SIP - Stragetic Implementation Plan, en plan för strategisk genomförande, tas relevanta åtgärder om råvaror upp för att nå målen i Covenant2022. Målen ligger i bland annat forskning, utveckling längs värdekedjan, kunskap om råvaror, praxis och politisk dialog.

I ett internationellt perspektiv bidrog också Wiktor Kowalczyk som är president för “The Lower Silesian Mining Cluster” i södra Polen. Kowalczyk presenterade hur regionen arbetat med EU:s “Smart specialisation” inom gruvdrift i Polen samt hur tidigare samarbeten med institutioner i Norra Sverige tidigare har gått till.

Talarnas presentationer 
Bengt Wennerstein, Svenska Representationen i EU
Dan Andrée, Vinnova
Anne Auffret, EU-kommissionens Generaldirektoratet för näringsliv
Glória Nunes Rodrigues, EU-kommissionens Generalirektoratet för utbildning och kultur
Göran Bäckblom, LKAB
Pierre Heeroma, Boliden
Ulf Wiberg, Umeå Universitet
Reymond van Ermen, European Partners for the Enviroment
Wiktor Kowalczyk, The Lower Silesian Mining Cluster

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office.

In English
/Ludvig Cronquist & Erica Rönnqvist

In English

/Mona Mansour, Ludvig Cronquist & Erica Rönnqvist

 

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »