Rådet antar position om LULUCF-förordningen

2017-10-16

Den 13 oktober antog miljörådet position (allmänna riktlinjer) om LULUCF-förordningen för inrättande av nya redovisningsregler och bindande åtaganden för medlemsstaterna för att säkerställa att användning av mark och skogar i EU blir mer hållbart och klimatvänligt under perioden 2021-2030. Från Sverige deltog Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

LULUCF-förordningen kommer säkerställa att alla utsläpp och upptag som genereras av LULUCF-sektorn beaktas i EU:s övergripande mål att minska utsläppen med minst 40% år 2030 i enlighet med överenskommelsen om klimat- och energistrategin 2030 och åtagandena enligt Parisavtalet. LULUCF, tillsammans med andra sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, måste bidra till detta mål genom att minska utsläppen med 30% senast år 2030 jämfört med 2005 års nivåer (43% i sektorer som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter).

- Nu när Rådet kommit överens är vi redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet så snart som möjligt i syfte att nå en överenskommelse om den slutliga texten. Vår skog och mark har stor potential att mildra effekterna av klimatförändringarna. Låt oss använda dem på ett smart och klimatvänligt sätt. LULUCF-förordningen kommer göra det möjligt att bättre skydda våra skogar och att förbättra förvaltning av våra gröna resurser. Detta är avgörande för vår planet och kommer att ta oss närmare våra klimatförpliktelser i Paris, kommenterade Siim Kiisler, Estlands miljöminister

Rådets ståndpunkter stöder de två viktigaste aspekterna i EU-kommissionens förslag dvs:

1) De uppdaterade redovisningsreglerna för alla utsläpp och upptag

2) No-debit rule avser det åtagande som fastställts för medlemsstaterna att utsläppen inte överstiger upptagning. No-debit rule innebär att Medlemsstaterna måste se till att de redovisade utsläppen och upptagen hålls i balans (taget över en femårsperiod) och att deras LULUCF-sektor som helhet inte genererar nettoutsläpp.

I likhet med EU-kommissionen anser Rådet det viktigt säkerställa att varje medlemsland upprätthåller en balans mellan dess totala utsläpp från denna sektor och mängden CO2-upptag som genereras, exempelvis genom ny plantering eller genom bättre övervakning av nationella skogar, odlingsmarker och gräsmarker. Liksom EU-kommissionen, inkluderar Rådet  flexibiliteten i sin ståndpunkt. Flexibiliteten syftar till att bistå medlemsländerna att följa No-debit rule. Rådet vill dock se nationella skogsreferensnivåer som fastställs på grundval av den historiska referensperioden från 2000 till 2009, i motsats till perioden 1990-2009 som ursprungligen föreslagits av EU-kommissionen.

Dessutom enades Rådet om att införa en ny skogsbruksflexibilitet (Managed Forest Land Flexibility), och vilket varit den utestående punkten i förhandlingarna, i form av en ersättningsmekanism på upp till 360 miljoner ton CO2-ekvivalenter över 10 år, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga sänkan i perioden 2000-2009 period. Huvudsyftet är att bistå de medlemsstater som sannolikt kommer att ha svårigheter att följa no-debit rule trots att de gjort tidiga ansträngningar för att bibehålla eller för att öka sänkor i sina skogar. Alla medlemsstater kan dra nytta av denna mekanism under perioden 2021-2030. Vissa fasta villkor gäller emellertid. Exempelvis måste no-debit rule vara uppfylld för EU som helhet innan mekanismen kan användas. På så sätt kommer ambitionen av EU:s klimatpolitik att upprätthållas fullt ut. EU-länder tillåts att erhålla ersättning under förutsättning att deras nationella skogar fortfarande skapar en sänka och upp till ett förutbestämt belopp beräknat för varje medlemsstat på grundval av deras genomsnittliga sänkor under perioden 2000-2009. Detta villkor säkerställer mekanismens miljömässiga integritet menar Rådet.

Miljörådsmötet 13 oktober 2017

Europaparlamentet antar position om LULUCF

Europaforum Norra Sveriges postionspapper om LULUCF

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS