Ny rapport: EU måste göra mer för att stärka industrins konkurrenskraft

2014-09-15

Trots det svåra ekonomiska läget har EU:s tillverkningsindustri fortfarande flera konkurrensfördelar som bör utnyttjas för att främja den ekonomiska tillväxten. Det visar ny rapport om industrins konkurrenskraft som EU-kommissionen har offentliggjort. Men för att inte tillväxten ska avstanna måste EU och medlemsländerna snarast ta itu med ett antal problemområden: investeringar, tillgång till finansiering, offentlig förvaltning, tillgång till utländska marknader, innovation och energipriser.

Konkurrenskraften varierar kraftigt mellan länderna

EU-länderna kan delas in i fyra grupper:

Länder med stor och ökande konkurrenskraft: Danmark, Irland, Nederländerna och Tyskland.

Länder med hög men stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Storbritannien, Sverige och Österrike.

Länder med måttlig men ökande konkurrenskraft: Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern.

Länder med måttlig och stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Bulgarien, Cypern, Kroatien, Malta och Slovenien. 

En del arbete har redan gjorts av EU-länderna för att stärka industrins konkurrenskraft. Men det behövs ännu flera insatser för att ge våra företag bättre förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden genom att ta itu med bristen på investeringar, den begränsade tillgången på finansiering, de höga energipriserna och den ineffektiva offentliga förvaltningen.

Rapporten kommer att användas som underlag till EU:s politik. Den kommer också att diskuteras på ministerrådets möte den 25–26 september 2014 och bidra till EU-kommissionens rekommendationer om ländernas finanspolitiska och strukturella reformer under den europeiska planeringsterminen.

Läs mer i EU-kommissionens pressmedelande

EU:s konkurrenskraftsrapport 2014

Sverige och andra landsspecifika rapporter om konkurrenskraften

/Erica Rönnqvist


Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS