Ny rapport: EU måste göra mer för att stärka industrins konkurrenskraft

2014-09-15

Trots det svåra ekonomiska läget har EU:s tillverkningsindustri fortfarande flera konkurrensfördelar som bör utnyttjas för att främja den ekonomiska tillväxten. Det visar ny rapport om industrins konkurrenskraft som EU-kommissionen har offentliggjort. Men för att inte tillväxten ska avstanna måste EU och medlemsländerna snarast ta itu med ett antal problemområden: investeringar, tillgång till finansiering, offentlig förvaltning, tillgång till utländska marknader, innovation och energipriser.

Konkurrenskraften varierar kraftigt mellan länderna

EU-länderna kan delas in i fyra grupper:

Länder med stor och ökande konkurrenskraft: Danmark, Irland, Nederländerna och Tyskland.

Länder med hög men stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Storbritannien, Sverige och Österrike.

Länder med måttlig men ökande konkurrenskraft: Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern.

Länder med måttlig och stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Bulgarien, Cypern, Kroatien, Malta och Slovenien. 

En del arbete har redan gjorts av EU-länderna för att stärka industrins konkurrenskraft. Men det behövs ännu flera insatser för att ge våra företag bättre förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden genom att ta itu med bristen på investeringar, den begränsade tillgången på finansiering, de höga energipriserna och den ineffektiva offentliga förvaltningen.

Rapporten kommer att användas som underlag till EU:s politik. Den kommer också att diskuteras på ministerrådets möte den 25–26 september 2014 och bidra till EU-kommissionens rekommendationer om ländernas finanspolitiska och strukturella reformer under den europeiska planeringsterminen.

Läs mer i EU-kommissionens pressmedelande

EU:s konkurrenskraftsrapport 2014

Sverige och andra landsspecifika rapporter om konkurrenskraften

/Erica Rönnqvist


Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS