VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

2018-04-16

Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Bakgrunden till instrumentet är att EU i jämförelse med andra ekonomiska stormakter såsom USA och Kina ligger efter både i hur mycket riskkapital som investeras för att lyfta nya innovativa företag samt hur många nya framgångsrika företag med hög tillväxt som existerar inom dessa ledande ekonomier. I pressmeddelandet hänvisar EU-kommissionen och EIF att EU år 2017 hade 26 stycken sk. ”Unicorn”-företag medans USA samma år stoltserade med 109 stycken och Kina 59 stycken. ”Unicorn-företag” är en benämning på nystartade företag med hög tillväxt som på kort tid har kunnat nå ett marknadsvärde på över 1 miljard $. EU-kommissionen pekar på att skillnaden i ekonomiernas antal Unicorn-företag korrelerar med att flödet av riskkapital i EU är lägre än i exempelvis USA, något VentureEU ska kunna ändra på och påverka inför framtiden.

VentureEU syftar till att via EU-investeringar locka privata riskkapitalinvesteringar genom de sex publika fonder som EU-investeringarna på 410 miljoner € utdelas i. Tillväxten som sedan genereras ska gå till innovativa start-ups samt SME:s (small and medium sized enterprises) med särskilt fokus inom områdena: medicininnovation, digitalisering, samt resurseffektivisering.

Företag i uppstartsfas som vill ta del av dessa fondinvesteringar hänvisas till att kontakta några av de sex uppsatta publika fonder som har tecknat avtal med EIF. Dessa fonder utgörs av: Isomer Capital, Axon Partners group, Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management och Schroder Adveq, varav EIF har färdiga avtal med Isomer Capital och Axon Partners Group för tillfället och resterande väntas färdigställas inom kort. Fonderna har valts ut samt gallrats fram av EU-kommissionen tillsammans med tillsatta experter för att säkerhetsställa att de matchar de uppsatta mål EU-kommissionen ställt fram i anslutning till framtagningen av VentureEU.

Investeringarna kommer av naturliga skäl att kräva en viss tid men EU-kommissionen och EIF beräknar att resultat kommer synas redan till år 2019.

Intresserad av VentureEU?

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här: 

Läs framtaget frågeformulär kring VentureEU här:

 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • EU-kommissionen organiserar tävling för EU-städer som bedriver rättvis och etisk handel

  2018-04-03

  EU-kommissionens generaldirektorat för handel utlyser en tävling där vinnarenregionen kommer att få stöd av Internationella handelscentret (ITC) och EU-kommissionen i form av 100 000 euro i syfte att genomföra ett projekt för hållbar utveckling i en stad. Syftet med tävlingen och priset är att belysa hur EU-medborgares konsumtionsmönster och köp kan påverka miljön och människors försörjning i andra länder. Man vill samtidigt uppmärksamma och berömma städer som med framgång haft en positiv inverkan på internationell handel med fokus på social, ekonomisk och miljösäker hållbarhet.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS