VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

2018-04-16

Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Bakgrunden till instrumentet är att EU i jämförelse med andra ekonomiska stormakter såsom USA och Kina ligger efter både i hur mycket riskkapital som investeras för att lyfta nya innovativa företag samt hur många nya framgångsrika företag med hög tillväxt som existerar inom dessa ledande ekonomier. I pressmeddelandet hänvisar EU-kommissionen och EIF att EU år 2017 hade 26 stycken sk. ”Unicorn”-företag medans USA samma år stoltserade med 109 stycken och Kina 59 stycken. ”Unicorn-företag” är en benämning på nystartade företag med hög tillväxt som på kort tid har kunnat nå ett marknadsvärde på över 1 miljard $. EU-kommissionen pekar på att skillnaden i ekonomiernas antal Unicorn-företag korrelerar med att flödet av riskkapital i EU är lägre än i exempelvis USA, något VentureEU ska kunna ändra på och påverka inför framtiden.

VentureEU syftar till att via EU-investeringar locka privata riskkapitalinvesteringar genom de sex publika fonder som EU-investeringarna på 410 miljoner € utdelas i. Tillväxten som sedan genereras ska gå till innovativa start-ups samt SME:s (small and medium sized enterprises) med särskilt fokus inom områdena: medicininnovation, digitalisering, samt resurseffektivisering.

Företag i uppstartsfas som vill ta del av dessa fondinvesteringar hänvisas till att kontakta några av de sex uppsatta publika fonder som har tecknat avtal med EIF. Dessa fonder utgörs av: Isomer Capital, Axon Partners group, Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management och Schroder Adveq, varav EIF har färdiga avtal med Isomer Capital och Axon Partners Group för tillfället och resterande väntas färdigställas inom kort. Fonderna har valts ut samt gallrats fram av EU-kommissionen tillsammans med tillsatta experter för att säkerhetsställa att de matchar de uppsatta mål EU-kommissionen ställt fram i anslutning till framtagningen av VentureEU.

Investeringarna kommer av naturliga skäl att kräva en viss tid men EU-kommissionen och EIF beräknar att resultat kommer synas redan till år 2019.

Intresserad av VentureEU?

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här: 

Läs framtaget frågeformulär kring VentureEU här:

 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS