Vinterprognos: EU berömmer svensk ekonomi, men varnar för risker

2017-02-28

Tre gånger om året publicerar EU-kommissionen makroekonomiska rapporter för medlemsländerna. Rapporterna upplyser om de ekonomiska tendenserna baserats på de senaste månaderna, granskar EU:s medlemsländers ekonomier och ger en ekonomisk framtidsprognos.

Enligt den senaste rapporten, som publicerades den 13 februari, förväntas den ekonomiska återhämtningen i EU fortsätta, trots globala utmaningar och politisk instabilitet. För första gången på tio år beräknas ekonomierna i alla medlemsstater att öka under hela prognosperioden, som omfattar år 2016, 2017 och 2018. Sysselsättningen växer i stabil takt och artbetslösheten fortsätter att minska, samtidigt som investeringstillväxten fortsätter. Den privata konsumtionen anses fortfarande vara motorn för återhämtningen i EU. Dock visar prognosen en större osäkerhet än vanligt för den ekonomiska tillväxten och återhämtningen.

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter för femte året i rad. I dessa osäkra tider är det dock viktigt att EU:s ekonomier förblir konkurrenskraftiga och bibehåler sin förmåga att anpassa sig till föränderliga omståndigheter. Det kräver löpande strukturreformer, - sa Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

vinterprognos

EU-kommissionens faktablad om Sveriges ekonomi - se länken nedan

I uppföljningsredovisningen granskade EU-kommissionen ekonomier av de enskilda medlemsländerna. Enligt EU-rapporten ”Tillväxt i hälsosam takt”, som fokuserar på svensk ekonomi, ser utvecklingen i Sverige relativt positiv ut. Den reala BNP-tillväxten förväntas att återfalla till ekonomins potentiella tillväxttakt och den inhemska efterfrågan förblir den främsta drivkraften. Arbetslösheten minskar på grund av stark arbetsmarknad och förväntas stabiliseras på en relativt låg nivå, samtidigt som inflationen ökar gradvis mot Riksbankens två procent mål.

Men samtidigt varnar rapporten för en viss osäkerhet, som svensk ekonomi står inför. Den instabila fastighetsmarknaden kan orsaka ekonomis obalans. De stigande bostadspriserna tillsammans med en fortsatt uppgång i hushållens skuldsättning innebär stora risker för olika sektorer. Bland annat, riskerar den finansiella sektorn att påverkas mest av allt. Eftersom svenska bankgrupper är av stor vikt för Norden och Baltisk region, kan det leda till en spridningseffekt till grannländerna i nära framtid. Det krävs större strukturreformer för att möta dagens utmaningar båda på hemmaplan och på regional nivå.

Läs hela EU-kommissionens pressmeddelande här

Läs granskningen av EU-ländernas ekonomiska och sociala mål här

Läs hela prognosen för Sverige här

Faktablad om Sveriges ekonomi (pdf) 

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS