Vinterprognos: EU berömmer svensk ekonomi, men varnar för risker

2017-02-28

Tre gånger om året publicerar EU-kommissionen makroekonomiska rapporter för medlemsländerna. Rapporterna upplyser om de ekonomiska tendenserna baserats på de senaste månaderna, granskar EU:s medlemsländers ekonomier och ger en ekonomisk framtidsprognos.

Enligt den senaste rapporten, som publicerades den 13 februari, förväntas den ekonomiska återhämtningen i EU fortsätta, trots globala utmaningar och politisk instabilitet. För första gången på tio år beräknas ekonomierna i alla medlemsstater att öka under hela prognosperioden, som omfattar år 2016, 2017 och 2018. Sysselsättningen växer i stabil takt och artbetslösheten fortsätter att minska, samtidigt som investeringstillväxten fortsätter. Den privata konsumtionen anses fortfarande vara motorn för återhämtningen i EU. Dock visar prognosen en större osäkerhet än vanligt för den ekonomiska tillväxten och återhämtningen.

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter för femte året i rad. I dessa osäkra tider är det dock viktigt att EU:s ekonomier förblir konkurrenskraftiga och bibehåler sin förmåga att anpassa sig till föränderliga omståndigheter. Det kräver löpande strukturreformer, - sa Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

vinterprognos

EU-kommissionens faktablad om Sveriges ekonomi - se länken nedan

I uppföljningsredovisningen granskade EU-kommissionen ekonomier av de enskilda medlemsländerna. Enligt EU-rapporten ”Tillväxt i hälsosam takt”, som fokuserar på svensk ekonomi, ser utvecklingen i Sverige relativt positiv ut. Den reala BNP-tillväxten förväntas att återfalla till ekonomins potentiella tillväxttakt och den inhemska efterfrågan förblir den främsta drivkraften. Arbetslösheten minskar på grund av stark arbetsmarknad och förväntas stabiliseras på en relativt låg nivå, samtidigt som inflationen ökar gradvis mot Riksbankens två procent mål.

Men samtidigt varnar rapporten för en viss osäkerhet, som svensk ekonomi står inför. Den instabila fastighetsmarknaden kan orsaka ekonomis obalans. De stigande bostadspriserna tillsammans med en fortsatt uppgång i hushållens skuldsättning innebär stora risker för olika sektorer. Bland annat, riskerar den finansiella sektorn att påverkas mest av allt. Eftersom svenska bankgrupper är av stor vikt för Norden och Baltisk region, kan det leda till en spridningseffekt till grannländerna i nära framtid. Det krävs större strukturreformer för att möta dagens utmaningar båda på hemmaplan och på regional nivå.

Läs hela EU-kommissionens pressmeddelande här

Läs granskningen av EU-ländernas ekonomiska och sociala mål här

Läs hela prognosen för Sverige här

Faktablad om Sveriges ekonomi (pdf) 

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS