Mer information

För dig som är intresserad av att veta mer finns här tips på vidare läsning. Kontakta också gärna oss om du har idéer eller frågor.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är de fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU

Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen samt att påverka denna i de delar den berör norra Sverige. Forumet arrangeras cirka två gånger per år. Under mellanliggande tid delas ansvaret mellan tolv rapportörer, tre från varje län.

Arbetet, som sker i nära samverkan med de fyra länsstyrelserna, inriktas på att stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att delta i utformningen av den framtida Europapolitiken. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.

Besök Europaforum Norra Sverige 

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) är ett samarbete för nordliga glesbefolkade regioner

NSPA regionen inbegriper:

  • de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland)
  • de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland (Lapland, Oulu, Central Ostrobothnia, Kainuu, North Karelia, North Savo och South Savo)
  • norra Norge (Finnmark, Troms och Nordland)

Samarbetet började i Bryssel mellan regionkontoren och sprider sig nu även till lokal och regional nivå.

Besök Northern Sparsely Populated Areas