Regioner och EU-budgeten

2018-02-28

Årets Europaforum Norra Sverige (EFNS) den 21-22 febrruari i Sollefteå har nu avslutats. Tillsammans har Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland beslutat att positionera sig för att påverka EU inom områden som i högsta grad berör regionerna och där North Sweden varit aktivt i framtagandet av positionerna. Närmare 200 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av sex positioner för EFNS inom EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, infrastruktur samt forskning och innovation.

–Det är skarpt läge att påverka EU den här våren, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS. Förhandlingarna med medlemsländerna om framtida EU-finansiering inleds nu och där måste vi lyfta fram och driva norra Sveriges intressen. Bland annat riskerar vi att gå miste om enorma summor kopplat till den europeiska sammanhållningspolitiken, vilket skulle ha stora konsekvenser för tillväxt och jobbskapande i norr.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas positioner där de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 24:e konferensen som hållits i Sollefteå i två dagar har forumet enats om sex gemensamma positioner. Närmare 200 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

Europaforum Norra Sverige vill öka regionernas inverkan i framtidens EU

Sammanhållningspolitiken är viktig för utvecklingen i EFNS regioner som vill ge en samlad syn på framtidens sammanhållningspolitik. Norra Sverige har utmaningar med en glesbefolkad och klimatutsatt geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden till Europa. EU:s stöd är en viktig grund för EFNS regionernas förmåga ligga i framkant på många områden. En position behandlar därför sammahållningspolitikens framtid och betonar bland annat att sammanhållningspolitiken måste omfatta alla regioner i EU, att vår extra gleshetsallokering är fortsatt viktig för att svara på norra Sveriges utmaningar och möjligheter också i ett arktisk sammanhang, att regional anpassning av fondprogram är viktigt och att regelverk och implementering av olika fonder bör harmoniseras för att underlätta administration och förståelse bland medborgare.

Robert Uitto (S), sammankallande i EFNS rapportörsgrupp för sammanhållningspolitiken, sammanfattar positionen om en framtidsinriktad utvecklingspolitik.

Läs positionen om sammanhållningspolitiken i sin helhet här:

EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik
I positionspappret trycker EFNS på vikten av en ambitiös CEF-budget då ekonomiskt stöd från EU är betydelsefullt för att utveckla transportsystemet och en fortsatt fokus på klassisk infrastruktur, att det säkerställs att stomnätsobjekten i norra Sverige förblir delar i stomnätet samt förespråkar en förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet upp genom norra Sverige till Narvik i Norge och till gränspassagen Haparanda-Tornio. EFNS anser även att TEN-T-metodologin bör generellt utvecklas till att omfatta viktiga delar av transportsystemet vilka idag inte uppfyller kriterierna i metodologin och avser därför att fördjupa sin syn på hur TEN-T-systemet bör se ut utifrån de behov och förutsättningar som finns inom EFNS området. - Under det informella transportrådsmötet i Tallinn i september 2017 lanserades arbetet med att utveckla storytelling för TEN-T, som ett led i revidering av TEN-T år 2023. Vi hakar självfallet på det arbetet vilket EFNS ger uttryck för i positionen, säger Mona Mansour, North Office.

 Maria Stenberg (S) sammanfattar EFNS position om framtida transporter inom EU.

Läs gärna även vår separata nyhet om infrastrukturpositionen:

Läs positionen om infrastruktur i sin helhet:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s ramprogram för forskning och innovation (FP9)

EFNS har därtill sammanställt de förslag som framfördes i samband med att programmet för Horizon 2020 förhandlades (EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram med nästan 80 miljarder euro i finansiering mellan 2014-2020) och fört över dessa ställningstaganden om för norra Sverige viktiga forskningsområden för EU att satsa på inför också EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, ännu så länge kallat FP9, som omfattar perioden 2021-2027. I positioner berörs frågorna Big data, biobanker, processindustriell automation, bioekonomi/energi, smart cities och smart regions, vindkraft samt urfolksforskning.

Läs positionen om FP9 i sin helhet:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Aktivt och Hälsosamt Åldrande inom ramen för FP9

Regionerna i EFNSn delar den globala demografiska utmaningen där en allt högre andel äldre i glesbygd skapar behov av omfattande förändringar för hälso- och sjukvården. Demografiutmaningen ger även behov av innovationer, produkter och tjänster för ett aktivt, hälsosamt åldrande och silverekonomin som gynnar hela Europa. Norra Sverige vill därför att EU satsar på detta med forskningsresurser till norra Sverige.

Thomas Andersson (C), rapportör inom forskning och innovation, sammanfattar EFNS position om aktivt och hälsosamt åldrande inom FP9.

Läs positionen på Aktivt och Hälsosamt Åldrande i sin helhet:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på internationell samverkan inom ramen för FP 9

EFNS stödjer EU:s nuvarande prioriteringar för internationell samverkan inom ramen för Horizon 2020 men vill inom FP 9 se ett bredare fokus för samverkan. Detta med exempelvis globala glesbygdsregioner för utveckling och tillväxt inom många samordnade områden och utlysningar för forskning, innovation och kommersialisering. Det finns stora möjligheter för norra Sverige att kunna ta del av mer internationell forskning genom stöd från EU:s forskningsprogram.

Harriet Classon (S), rapportör inom forskning och innovation, sammanfattar EFNS position om internationell samverkan inom ramen för FP9.

Läs positionen om internationell samverkan inom FP9 i sin helhet:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på livsmedel inom ramen för FP 9

EFNS vill avslutningsvis också öka produktion och export av livsmedel från den norra regionen. Norra Sverige har ett stort utbud av livsmedelsprodukter som kommer från ren natur, har hälsoprofil, hållbara produktionsmetoder och hög kvalité. Produktionerna genomförs ofta i små kvantiteter och har låg export. En samordnad EU-strategi i samverkan med t ex Enterprise europé-nätverket  och relevanta utlysningar inom FP 9 kan bidra till förutsättningar för ökad produktion och export.

Anders Gäfvert (M), rapportör inom forskning och innovation, sammanfattar EFNS position om livsmedel.

Läs positionen om livsmedel i sin helhet:

De antagna positionerna kommer nu kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå i de pågående förberedelserna för nästa programperiod och stundande förhandlingar mellan länderna och Europaparlamentet om budgeten och inriktningen för de olika politikområdena.

Läs alla positionerna i sin helhet med konkreta förslag här.

Läs mer om konferensen och Europaforum Norra Sverige i vår nyhet samt även på: www.europaforum.eu

/Martha Bahta

 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS