Norra Sverige mötte Juncker

2017-12-13

En delegation av Europas ledande regioner med Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten och ordförande i Europaforum Norra Sverige, träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera och överlämnade ett förslag om en moderniserad sammanhållningspolitik med regionerna i centrum för EU. EU-kommissionen uppmanas att för sitt framtida lagstiftningspaket avseende EU:s budget efter 2020, som ska offentliggöras i maj 2018, samt sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, fortsatt ge stöd till regionernas utveckling till gagn för hela Europa.

– Vi nådde fram bra med vårt budskap om att det behövs en sammanhållningspolitik för hela Europa även i framtiden och att den lokala och regionala nivån är avgörande för att lyckas genomföra politiken. Jag tycker också att vi fick bra respons från Juncker om det, sa Erik Bergkvist.

Erik+juncker

Som ledamot i CPMR:s Europastyrelse (nätverket för maritima och perifera regioner i Europa) har Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten, vid ett möte i Bryssel 7 december träffat EU:s yttersta ledning, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med en CPMR-delegation bestående av fem  regionala ordföranden från Bretagne, Frankrike, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Toscana, Italien, samt Azorerna, Portugal samt Västerbotten, Sverige.

President Juncker uppmanade regionerna att försätta påverka EU-politiken:

– EU är alla Europas regioner. Jag är ett fan av sammanhållningspolitiken, som måste bevaras, alltid med hänsyn till regionerna, sa ordförande Juncker.

Regionerna ser med oro på signalerna om att medel till regional utveckling minskar
I och med Brexit och att Storbritannien lämnar EU, samtidigt som EU förväntas hantera utmaningar som migration, säkerhet och försvar, är risken stor att medlen för regional utveckling minskar under nästa budgetperiod. I maj ska förslag till EU:s långtidsbudget för nästa programperiod från 2021 och framåt presenteras och med det hur stor budgetposten till regional utveckling blir. Idag står regionalpolitiken för en tredjedel av EU:s budget. Just nu pågår i EU ett intensivt arbete med förberedelser och förhandlingar där regionerna är intensivt engagerade i debatten och arbetet i EU, inte minst från norra Sverige.

– Vi är redan i uppstartsfasen av nästa programperiod, och det är just nu vi har möjlighet att påverka innehållet. Man kan välja att försöka vara med och forma framtiden eller ställa sig utanför. Gör man det senare har man förverkat sin rätt att tycka att det blev fel efteråt, sa Erik Bergkvist.

Under mötet överlämnade CPMR-företrädarna ett öppet brev med fem nyckelmeddelanden:

1) Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att innefatta alla europeiska regioner och medborgare för perioden efter 2020, samtidigt som målen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås. Den inre marknaden behöver sammanhållningspolitiken för att fungera effektivt, och det främjar samarbete mellan medborgare, regioner och länder.

2) Europeiska socialfonden (ESF) måste fortsätta att vara en integrerad del av sammanhållningspolitiken för att säkerställa att EU:s förnyade fokus på ett socialt Europa kan uppnås. ESF har en viktig territoriell dimension som speglar regionala kompetensområden i hela Europa.

3) Sammanhållningspolitiken behöver en stark budget efter 2020, så att regionerna kan fortsätta att leverera till det europeiska mervärdet i enlighet med det som fastställs i EU-fördragen. För att minska regionala skillnader och ge ekonomisk och social balans i kriser, till att främja europeisk solidaritet och konkurrenskraft, behöver Europa en stark sammanhållningspolitik mer än någonsin.

4) Sammanhållningspolitiken kan inte tillåtas bli ett instrument för att enkom få medlemsstaterna att genomföra strukturreformer kopplat till nationell uppföljning. Om sammanhållningspolitiken ska behålla sin "raison d'être" inom ramen för de gemensamma nationella ekonomiska uppföljningssystemen i EU krävs istället att de även inbegriper fokus på regional utveckling.

5) Sammanhållningspolitikens grundläggande principer, såsom delad förvaltning, partnerskap och gemensam styrning mellan olika nivåer, EU, nationellt och regionalt, måste upprätthållas. Det bygger på förtroende, regional självbestämmande och smarta processer för att definiera EU: s och ländernas gemensamma prioriteringar.

CPMR har publicerat en analys som visar effekten av nedskärningar som föreslås i ett internt dokument från EU-kommissionens, på landsbasis för deras anslag till sammanhållningspolitik, ta del av det här

CPMR-delegationen bestod av:

• Vasco Cordeiro, ordförande för CPMR och ordförande för Azorernas regionala regering

• Dr Erik Bergkvist, Region Västerbottens ordförande

• Loïg Chesnais-Girard, ordförande för Regionkommittén i Bretagne

• Enrico Rossi, ordförande i Toscana Region och vice ordförande i CPMR

• Dr. Christian Frenzel, stats- och kansler i Mecklenburg-Vorpommern

• Eleni Marianou, generalsekreterare för CPMR

 

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS