Norra Sverige mötte Juncker

2017-12-13

En delegation av Europas ledande regioner med Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten och ordförande i Europaforum Norra Sverige, träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera och överlämnade ett förslag om en moderniserad sammanhållningspolitik med regionerna i centrum för EU. EU-kommissionen uppmanas att för sitt framtida lagstiftningspaket avseende EU:s budget efter 2020, som ska offentliggöras i maj 2018, samt sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, fortsatt ge stöd till regionernas utveckling till gagn för hela Europa.

– Vi nådde fram bra med vårt budskap om att det behövs en sammanhållningspolitik för hela Europa även i framtiden och att den lokala och regionala nivån är avgörande för att lyckas genomföra politiken. Jag tycker också att vi fick bra respons från Juncker om det, sa Erik Bergkvist.

Erik+juncker

Som ledamot i CPMR:s Europastyrelse (nätverket för maritima och perifera regioner i Europa) har Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten, vid ett möte i Bryssel 7 december träffat EU:s yttersta ledning, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med en CPMR-delegation bestående av fem  regionala ordföranden från Bretagne, Frankrike, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Toscana, Italien, samt Azorerna, Portugal samt Västerbotten, Sverige.

President Juncker uppmanade regionerna att försätta påverka EU-politiken:

– EU är alla Europas regioner. Jag är ett fan av sammanhållningspolitiken, som måste bevaras, alltid med hänsyn till regionerna, sa ordförande Juncker.

Regionerna ser med oro på signalerna om att medel till regional utveckling minskar
I och med Brexit och att Storbritannien lämnar EU, samtidigt som EU förväntas hantera utmaningar som migration, säkerhet och försvar, är risken stor att medlen för regional utveckling minskar under nästa budgetperiod. I maj ska förslag till EU:s långtidsbudget för nästa programperiod från 2021 och framåt presenteras och med det hur stor budgetposten till regional utveckling blir. Idag står regionalpolitiken för en tredjedel av EU:s budget. Just nu pågår i EU ett intensivt arbete med förberedelser och förhandlingar där regionerna är intensivt engagerade i debatten och arbetet i EU, inte minst från norra Sverige.

– Vi är redan i uppstartsfasen av nästa programperiod, och det är just nu vi har möjlighet att påverka innehållet. Man kan välja att försöka vara med och forma framtiden eller ställa sig utanför. Gör man det senare har man förverkat sin rätt att tycka att det blev fel efteråt, sa Erik Bergkvist.

Under mötet överlämnade CPMR-företrädarna ett öppet brev med fem nyckelmeddelanden:

1) Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att innefatta alla europeiska regioner och medborgare för perioden efter 2020, samtidigt som målen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås. Den inre marknaden behöver sammanhållningspolitiken för att fungera effektivt, och det främjar samarbete mellan medborgare, regioner och länder.

2) Europeiska socialfonden (ESF) måste fortsätta att vara en integrerad del av sammanhållningspolitiken för att säkerställa att EU:s förnyade fokus på ett socialt Europa kan uppnås. ESF har en viktig territoriell dimension som speglar regionala kompetensområden i hela Europa.

3) Sammanhållningspolitiken behöver en stark budget efter 2020, så att regionerna kan fortsätta att leverera till det europeiska mervärdet i enlighet med det som fastställs i EU-fördragen. För att minska regionala skillnader och ge ekonomisk och social balans i kriser, till att främja europeisk solidaritet och konkurrenskraft, behöver Europa en stark sammanhållningspolitik mer än någonsin.

4) Sammanhållningspolitiken kan inte tillåtas bli ett instrument för att enkom få medlemsstaterna att genomföra strukturreformer kopplat till nationell uppföljning. Om sammanhållningspolitiken ska behålla sin "raison d'être" inom ramen för de gemensamma nationella ekonomiska uppföljningssystemen i EU krävs istället att de även inbegriper fokus på regional utveckling.

5) Sammanhållningspolitikens grundläggande principer, såsom delad förvaltning, partnerskap och gemensam styrning mellan olika nivåer, EU, nationellt och regionalt, måste upprätthållas. Det bygger på förtroende, regional självbestämmande och smarta processer för att definiera EU: s och ländernas gemensamma prioriteringar.

CPMR har publicerat en analys som visar effekten av nedskärningar som föreslås i ett internt dokument från EU-kommissionens, på landsbasis för deras anslag till sammanhållningspolitik, ta del av det här

CPMR-delegationen bestod av:

• Vasco Cordeiro, ordförande för CPMR och ordförande för Azorernas regionala regering

• Dr Erik Bergkvist, Region Västerbottens ordförande

• Loïg Chesnais-Girard, ordförande för Regionkommittén i Bretagne

• Enrico Rossi, ordförande i Toscana Region och vice ordförande i CPMR

• Dr. Christian Frenzel, stats- och kansler i Mecklenburg-Vorpommern

• Eleni Marianou, generalsekreterare för CPMR

 

 

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS