North Swedens verksamhet beslutad

2017-09-20

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsdirektivet 2017/2018 för North Sweden tillgängligt efter att huvudmännen för North Sweden European Office den 6 september samlades i Skellefteå för det årliga Ägarrådet. Direktören för North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av verksamheten och de plattformar och huvudspår North Sweden arbetar utifrån för att bidra till norra Sveriges intressen i EU. Ägarrådet fastställde därefter sammanställningen över det gångna årets verksamhet samt beslutade om inriktningen för det kommande året.

North Sweden European Office är en samverkan mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbottens Läns Landsting samt Norrbottens Kommuner för den regionala politiken samt även akademien genom Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet och därtill det regionala näringslivet i form av Handelskamrarna respektive Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Därutöver ger också Länsstyrelsen Västerbotten ett bidrag till verksamheten. Företrädare från ägarna samlades den 6 september i Skellefteå för att ta del av verksamhetsberättelse och besluta om verksamhetsdirektiv samt utse styrelse för verksamheten, med återval av ordföranden Thomas Hartman, Region Västerbotten.

170920 NS ägarrådet 2

North Swedens ägarföreträdare samlade för det årliga Ägarrådet för North Sweden

Genomgång av verksamheten

Direktören, Mikael Janson, gjorde en genomgång av verksamheten under 2016 som verksamhetsberättelsen omfattar med en uppdatering av även lite huvudpunkter för arbetet under våren 2017. Med det som utgångspunkt fattade Ägarrådet också beslut om den fortsatta inriktningen för det kommande verksamhetsåret 2017/2018, som konkretiseras genom den verksamhetsplan med de insatsområden med målsättningar som styrelsen beslutar om. North Sweden arbetar med många frågor och aktiviteter i samspel med hemmaplan och på EU-arenan, som framgår av verksamhetsberättelsen och i sin tur bildar underlag för det fortsatta arbetet framåt.

Presentationen vid Ägarrådet fokuserade på de ”huvudspår” och de plattformar North Sweden arbetar utifrån för de olika insatsområdena och påverkansområdena. De sammanfattas i förordet av verksamhetsberättelsen och belyses med inlagda bilder med bildtexter som ger ett svep över verksamheten för den som önskar få en överblick av det omfattande materialet, med möjlighet att fördjupa sig inom de olika insatsområden med sina målsättningar, aktiviteter och bedömda resultat. Verksamhetsdirektivet i sin tur ger en övergripande bild av pågående processer för North Sweden att arbeta med för regionens utveckling i samspel med EU och med vilken inriktning och fokus från huvudmännens sida, att för verksamheten och medarbetarna utgå ifrån för det konkreta arbetet framåt.

Mycket aktiviteter med några huvudfokus

Bland de punkter som lyftes fram var att 2016 var ett år då många av de olika processer North Sweden arbetat med och i många fall initierat föll på plats och gav stöd till varandra i arbetet med att inför nästa programperiod i EU medverka till att norra Sverige åter kan få inte minst del av utökade regionalfondsmedel från EU med bibehållna framförhandlade undantag för statsstöd till exempel regionens flygplatser, att EU:s intresse för att bidra till utbyggnad av infrastruktur som knyter regionen till hela Europas infrastrukturnät ytterligare stärks och att EU:s stöd till forskning och innovation passar regionens aktörer och behov.

Några av de huvudspår och plattformar som North Sweden initierat och under 2016 och framåt fokuserat på, bland mycket annat, är:

 1. Den under 2015 och 2016 genomförda OECD-studien över norra Sverige, Finland och Norge för att kunna visa på utmaningar och möjligheter för våra nordliga glesbefolkade regioner.
 2. Medverkan i EU:s Arktiska policyarbete för att styra in mot regional utveckling i det nordligast Sverige och Finlands som en grundsten i det från EU:s sida.
 3. Samverkan med övriga svenska regionkontor i Bryssel för att kunna kraftsamla för att från svensk nationell sida ge stöd för EU:s fortsatta stöd till våra regioner.
 4. Dialog med EU:s ansvariga för transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet från Helsingfors och Stockholm, för att ta med även anslutningen norrut in i EU:s processer.
 5. Etablerandet av partnerskap inom European Innovation Partnership Smart Cities för att bredda EU:s urbana agenda till att även om fatta mindre städer i större regioner.
 6. Stärkande av hemmaplans medverkan kring skoglig biomassa och norra Sveriges intressen i de lagstiftningsprocesser som pågår i EU kring bioekonomi, med stor betydelse för regionen.     

/Mikael Janson

 

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2016 här (pdf)

Läs verksamhetsdirektivet för 2017/2018 här (pdf)

 

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS