North Swedens Ägarråd 2018

2018-06-04

Den 28 maj samlades Ägarrådet för North Sweden European Office för att gå igenom det gångna årets verksamhet och besluta om inriktningen för det kommande. Verksamhetsberättelse och direktiv finns nu utlagda att ta del av. Vid Ägarrådet, som samlar huvudmannaorganisationernas ägarföreträdare, diskuterades även norra Sveriges samlade påverkansarbete och att North Sweden från och med 2019 kommer att följa med nuvarande Region Västerbotten med in i sammanläggningen med Landstinget som blir ny projektägare. Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen.

20180604NSägarråd

Ägarrådets representanter vid årets möte på Scandic Skellefteå: Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare, Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Peter Olofsson, Landstinget Västerbotten, Maria Stenberg, Region Norrbotten, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten, Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner, Dieter Müller, Umeå Universitet, Katarina Ljunggren, Länsstyrelsen Norrbotten, Viktoria Mattsson, Luleå Tekniska Universitet, Thomas Hartman, ordförande

Omfattande verksamhet 2017 med sikte på 2018

North Swedens ägare fick på Ägarrådet en övergripande redovisning av verksamheten 2017, som varit ännu ett intensivt år med sikte på de under 2018 väntade förslagen om EU:s långtidsbudget för kommande programperioden efter 2020. Det är en omfattande verksamhetsberättelse för den som önskar ta del av North Swedens arbete utifrån de insatsområden med målsättningar som satts upp. Förordet och bilder med texter i verksamhetsberättelsen är tänkt att ge en övergripande sammanfattande bild med nedslag inom något av allt det som North Sweden gjort under året, för den som vill få mer av en överblick över verksamheten och vad som gjorts under 2017.

En milstolpe var förstås lanseringen i Bryssel av den under två år genomförda OECD-studien för de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med många mycket ledande företrädare från OECD, EU och nationell nivå. En studie som kom i precis rätt tid med helt rätt budskap för påverkan på utformningen av EU:s stöd till norra Sverige och övriga regioner i NSPA. Direktören för North Sweden pekade på hur OECD-studien, det under 2017 också intensiva arbetet med den arktiska samrådsprocessen som NSPA satt sig mitt i samt samverkan runt Botniska Korridoren för att få med Norrbotniabanan, Malmbanan och övriga delar av norra Sveriges huvudstråk på EU:s kartor, plus engagemanget i European Innovation Partnership Smart Cities, var exempel på etablerandet av plattformar från tidigare år som under 2017 samlades till ett kraftfullt paket för norra Sveriges sak i EU. Även med därtill inverkan på nationella politik och stöd från svensk sida för viktiga investeringar i regionen. Det har under inledningen av 2018 verkligen visat sig leverera resultat i de förslag som hunnit komma och aviserats från såväl EU som nationellt.

Antagande av inriktning, projektägarskap och styrelse framåt

Ägarrådet antog även verksamhetsdirektivet för det kommande året som anger inriktningen för arbetet med utgångspunkt i EU:s processer och hur de kopplar till norra Sveriges intressen och behov av aktivt engagemang. Direktivet konkretiseras sedan i en verksamhetsplan som antas av styrelsen med specificerade så kallade insatsområden och målsättningar för dessa att nå med arbetet, som i sin tur följs upp genom verksamhetsberättelsen för påföljande år. Vid Ägarrådet fördes därutöver en allmän diskussion om norra Sveriges samlade påverkansarbete och hur det kopplar till North Sweden samt noterades att kontoret, i och med att Region Västerbotten och Landstinget Västerbotten sammanläggs, också förs med in i den nya organisationen från 2019 i och med att Region Västerbotten via samarbetsavtal med alla huvudmän är formell projektägare för North Sweden.

Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen och i övrigt består styrelsen av; Anna Lindberg, Region Norrbotten, Örjan Norberg, Landstinget Västerbotten, Andreas Lind, Länsstyrelsen Norrbotten, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner, Hans-Olov Byquist, Umeå Universitet, Gry Holmgren Hafskjold, Luleå Tekniska Universitet, Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten samt Helena Lundgren, Företagarna Västerbotten.

/Mikael Janson

Läs hela Verksamhetsberättelsen för 2017 här

Läs Verksamhetsdirektivet för 2018/2019 här

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS