North Swedens Ägarråd 2018

2018-06-04

Den 28 maj samlades Ägarrådet för North Sweden European Office för att gå igenom det gångna årets verksamhet och besluta om inriktningen för det kommande. Verksamhetsberättelse och direktiv finns nu utlagda att ta del av. Vid Ägarrådet, som samlar huvudmannaorganisationernas ägarföreträdare, diskuterades även norra Sveriges samlade påverkansarbete och att North Sweden från och med 2019 kommer att följa med nuvarande Region Västerbotten med in i sammanläggningen med Landstinget som blir ny projektägare. Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen.

20180604NSägarråd

Ägarrådets representanter vid årets möte på Scandic Skellefteå: Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare, Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Peter Olofsson, Landstinget Västerbotten, Maria Stenberg, Region Norrbotten, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten, Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner, Dieter Müller, Umeå Universitet, Katarina Ljunggren, Länsstyrelsen Norrbotten, Viktoria Mattsson, Luleå Tekniska Universitet, Thomas Hartman, ordförande

Omfattande verksamhet 2017 med sikte på 2018

North Swedens ägare fick på Ägarrådet en övergripande redovisning av verksamheten 2017, som varit ännu ett intensivt år med sikte på de under 2018 väntade förslagen om EU:s långtidsbudget för kommande programperioden efter 2020. Det är en omfattande verksamhetsberättelse för den som önskar ta del av North Swedens arbete utifrån de insatsområden med målsättningar som satts upp. Förordet och bilder med texter i verksamhetsberättelsen är tänkt att ge en övergripande sammanfattande bild med nedslag inom något av allt det som North Sweden gjort under året, för den som vill få mer av en överblick över verksamheten och vad som gjorts under 2017.

En milstolpe var förstås lanseringen i Bryssel av den under två år genomförda OECD-studien för de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med många mycket ledande företrädare från OECD, EU och nationell nivå. En studie som kom i precis rätt tid med helt rätt budskap för påverkan på utformningen av EU:s stöd till norra Sverige och övriga regioner i NSPA. Direktören för North Sweden pekade på hur OECD-studien, det under 2017 också intensiva arbetet med den arktiska samrådsprocessen som NSPA satt sig mitt i samt samverkan runt Botniska Korridoren för att få med Norrbotniabanan, Malmbanan och övriga delar av norra Sveriges huvudstråk på EU:s kartor, plus engagemanget i European Innovation Partnership Smart Cities, var exempel på etablerandet av plattformar från tidigare år som under 2017 samlades till ett kraftfullt paket för norra Sveriges sak i EU. Även med därtill inverkan på nationella politik och stöd från svensk sida för viktiga investeringar i regionen. Det har under inledningen av 2018 verkligen visat sig leverera resultat i de förslag som hunnit komma och aviserats från såväl EU som nationellt.

Antagande av inriktning, projektägarskap och styrelse framåt

Ägarrådet antog även verksamhetsdirektivet för det kommande året som anger inriktningen för arbetet med utgångspunkt i EU:s processer och hur de kopplar till norra Sveriges intressen och behov av aktivt engagemang. Direktivet konkretiseras sedan i en verksamhetsplan som antas av styrelsen med specificerade så kallade insatsområden och målsättningar för dessa att nå med arbetet, som i sin tur följs upp genom verksamhetsberättelsen för påföljande år. Vid Ägarrådet fördes därutöver en allmän diskussion om norra Sveriges samlade påverkansarbete och hur det kopplar till North Sweden samt noterades att kontoret, i och med att Region Västerbotten och Landstinget Västerbotten sammanläggs, också förs med in i den nya organisationen från 2019 i och med att Region Västerbotten via samarbetsavtal med alla huvudmän är formell projektägare för North Sweden.

Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen och i övrigt består styrelsen av; Anna Lindberg, Region Norrbotten, Örjan Norberg, Landstinget Västerbotten, Andreas Lind, Länsstyrelsen Norrbotten, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner, Hans-Olov Byquist, Umeå Universitet, Gry Holmgren Hafskjold, Luleå Tekniska Universitet, Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten samt Helena Lundgren, Företagarna Västerbotten.

/Mikael Janson

Läs hela Verksamhetsberättelsen för 2017 här

Läs Verksamhetsdirektivet för 2018/2019 här

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS