North Sweden EU-forum i Överkalix, Skellefteå och Luleå

2014-05-07

Den 29 april bjöd North Sweden till EU-forum i Överkalix kallat ”Ett smörgåsbord med smakprov på EU:s programerbjudanden 2014-2020” i samarbete med Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten och Kommunförbundet Norrbotten som var det första i stapeln av fyra planerade nedslag i Norrbotten och Västerbotten. EU-Forumet turnerade sedan vidare till Skellefteå den 6 maj och Luleå den 7 maj och samlade vid de tre tillfällena totalt över 250 personer. Därtill kunde tillfället i Skellefteå följas via Webbsändning över North Swedens hemsida.

Ny programperiod – nya möjligheter för norra Sverige
140507_Harriet Classon12014 är startskottet för EU:s nya budget- och programperiod och i och med detta öppnas nu nya möjligheter för norra Sveriges aktörer att söka finansiering från EU:s fonder och program. Syftet med EU-forumen har varit att informera om och skapa intresse runt EU:s fonder och program samt hur de kan ses i ett sammanhang med de regionala prioriteringarna och de regionala och nationella programmen för att kunna stärka utvecklingen i regionen.

– Alla har vi ett viktigt uppdrag att utveckla vår region vare sig vi är politiker, företagare eller civilperson. Det är viktigt att ha en framtidstro, en utvecklingskraft och framförallt allt att hitta hur vi kan utveckla gamla branscher, nya branscher och nya jobb, som skapar ett mycket inkluderande samhälle och för att kunna uppnå detta så behöver vi alla parter inledde Harriet Classon, Region Västerbotten vid forumet i Skellefteå.

140507 katarina1Katarina Rönnbäck, Länsstyrelsen i Norrbotten, inledningstalare på forumet i Luleå, berättade om att det finns stora utmaningar i regionen, samtidigt som det finns väldigt mycket positivt att fokusera på och kunna stödja i linje med de regionala planerna som också hänger nära ihop med EU:s strategier.

 – Det är väldigt roligt att se att Norrbotten exempelvis idag har Europas lägsta långtidsarbetslöshet!

På plats i Luleå och Skellefteå fanns även Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, som gav bilden till varför detta smörgåsbord av fonder och program finns och att allt tar utgångspunkter utifrån EU:s tillväxtstrategi för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt, Europa 2020-strategin (EU2020).

140507 johan wullt1- EU:s tillväxtstrategi utformades när Europa befann sig i en ekonomisk kris som drabbat länder väldigt hårt. EU insåg att man måste ta till flera åtgärder för att komma tillrätta med detta genom att först lösa den ekonomiska krisen, undvika nästa kris samt skapa tillväxt och ökat välstånd. För att uppfylla det senaste målet är EU:s budget med sina fonder och program ett instrument. För att EU2020 ska fungera och vara meningsfull så krävs dock att den anpassas och utvecklas efter medlemsländers olika behov ned på regional nivå.

– Vi kan ha idéer på lösningar i Bryssel, men det är i regionerna som idéerna omsätts i praktisk handling och ska skapa jobb och tillväxt. 

Johan Wullt avslutade med att lyfta fram att det är viktigt i den nya programperioden att våra regioner ska samarbeta mer för att lära av varandra, fokusera och prioritera ett fåtal mål som regionen är bäst på samt att inrikta sig på resultatet där man ska tänka på var man är på väg och vart man vill nå.

140507 talare skellefteå1

Att jobba strategiskt med regional kapacitet och med EU
Ska vi kunna diskutera med EU så måste våra regionala och lokala strategier tillsammans med näringslivets och akademins framtidsutsikter hänga ihop med EU:s tillväxtstrategi. EU2020 har möjliggjort att regioner nu kan tala samma språk om vilka gemensamma utmaningar som finns, sa Mikael Janson, North Sweden European Office.

 – Vi skulle aldrig bli tilldelade den extra gleshetsbonusen som vi får till vår region och som står för hälften av våra regionalfondsmedel om vi inte kunde visa EU att vi jobbar strategiskt med att skapa förändring och utveckling i vår region.

EU vill skapa sin egen tillväxt och stärka sin globala konkurrenskraft genom att lokal och regional nivå ska utveckla och skapa sin egen excellens, något man kan finna stöd i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. EU har ett uttalat politiskt bestämt syfte med att lägga pengar på detta.

– Det är viktigt att inte stanna vid våra regionala utvecklingspengar utan även bygga vidare och jobba med andra aktörer från andra länder för en god utväxling. Ibland tror jag även att man underskattar sitt eget arbete och när man börjar jämföra med andra aktörer och märker att man gör ett bra jobb så stärker det en att fortsätta jobba vidare och bli ännu bättre, fortsätter Mikael Janson.

Möjligt att ansöka om stöd i höst inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna
140507 Märtha PuranenMärtha Puranen, Tillväxtverket, berättade om det pågående arbetet med Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Det är Svenska Regerinen och EU-kommissionen som bestämmer innehållet i programmen i en så kallad partnerskapsöverenskommelse, en strategi för hur Sverige ska använda medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI); regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs-och fiskerifonden.

Regeringen har skickat partnerskapsöverenskommelsen som nu ska godkännas av EU-kommissionen, vilket beräknas ta några månader. Den kommer därför träda i kraft till hösten.

Kommunförbundet i Norrbotten var på plats under den välbesökta dagen i Skellefteå genom Anita Lindfors, som även är medarrangör för EU-Forumet.  Vilka erfarenheter drog hon av dagen?

– Det är bra att kommuner kan få en överblick över vilka möjliga EU-fonder och program som finns för att kunna sedan fördjupa sig inom de program som är aktuella för ens eget arbete.

20140507_fullsatt i luleå

Flera olika program presenterades av olika aktörer
Under dagarna fick deltagarna möjlighet att lyssna till presentationer om olika EU-program och fonder inom bland annat Socialfonden, Regionalfonden, Landsbygdsprogrammet, miljöprogrammet Life, Erasmus+ av flertal olika aktörer, däribland Lanstinget i Norrbotten, Region Västerbotten, Tillväxtverket, ESF-rådet, Skellefteå kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten.

Notera: Presentationer från talarna från EU-forumet kommer att finnas på vår hemsida under de närmaste veckorna.


Ta del av North Sweden infoblad om några av EU:s fonder och program

Sista chansen att anmäla dig till North Swedens EU-Forum i Lycksele den 14 maj 

Hade du inte möjlighet att delta? Du kan se webbsändningen i Skellefteå här i efterhand

/Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS