Ny ungdomsstrategi inom EU planeras för 2019

2017-09-18

I maj ordnade EU-kommissionen en konferens med olika workshops där en ny EU strategi för de unga diskuterades. Där deltog många ungdomar, EU representanter från olika organ och andra samhällsaktörer i diskussionerna och man enades om att ungdomsstrategin borde tas i beaktning på flera nivåer och inom olika områden. Nu kan du ta del av rapporten från EU-konferensen.

Den nuvarande ungdomsstrategin upphör 2018 och därför har det varit viktigt att diskutera hur den nya ska se ut som ska gälla från 2019. Unga i EU har haft möjlighet att yttra sig och de vill se mera engagemang från politiker i frågor som gäller bland annat arbetsmarknaden, utbildning samt mänskliga rättigheter. Det var tydligt att unga tyckte att möjligheterna till påverkan i EU borde lyftas fram.

Behov av bättre koppling mellan Erasmus och EU:s ungdomsstrategi

Problem som upptäcktes i konferensen i hur det ser ut idag var bland annat att Erasmus+ och EU Youth Strategy inte var i linje med varandra gällande tidsramar men också prioriteringar. Bristande samordning av de finansiella medlen på de olika nivåerna ansågs också i behov av förbättring och ansågs även nödvändig för att kunna implementera ungdomsstrategin. Metoder för att lösa dessa problem ansågs vara bättre sammankoppling mellan och gemensamma mål för Erasmus+ och ungdomsstrategin, ökad finansiering och tydliggörande av strategin i de relevanta finansieringsprogram och projekt EU erbjuder samt möjligheten att koppla ihop dessa alternativ.

EU:s nya ungdomsstrategi post 2018

Under konferensen kom man fram till att det är viktigt att olika nivåer och olika aktörer ska vara med och engagera sig. Konferensen bygger en bra grund för framtiden och trots att EU inte har beslutsbefogenhet inom området är det bra att EU har en gemensam ungdomsstrategi. Ministerrådet och EU-parlamentet kommer diskutera strategin innan man planerar att publicera den 2018. Den nya ungdomsstrategin kommer att gälla från och med 2019 och framåt.

Intresserad att veta mera? Här kan du läsa hela rapporten från konferensen.

/Sofia Baumgartner

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS