OECD-studien godkänd

2016-11-14

Den 7 november samlades företrädare från samtliga 14 regioner i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i Paris för att hos OECD, organisation for economic co-operation and development, diskutera och delta i beslutet om den studie OECD gjort om NSPA. Dagen inleddes med ett seminarium med medverkan från regionerna, nationella företrädare, experter från OECD med flera för att diskutera studiens analyser och rekommendationer. Därefter samlades OECD:s landsbygdskommitté för att inom sig diskutera och godkänna den framlagda rapporten som kommer att publiceras i början av 2017 som en officiell OECD-publikation.

 

godk

Den svenska delegationen på plats i Paris, med från politiken i North Sweden; Erik Bergkvist, Maria Stenberg, Britta Flinkfelt och Anders Josefsson, tillsammans med OECD:s vice generalsekreterare Mari Kiviniemi samt OECD-teamet för studien med chefen för OECD:s landsbygdsenhet, José-Enrique Garcilazo, i spetsen

Nätverket för NSPA har under de senaste två åren arbetat med OECD för att genomföra den så kallade territorial review, som presenterades i Paris den 7 november. OECD är ansett som en av världens mest framstående forskningsinstitut inriktat på att analysera och lägga fram rekommendationer till framförallt de 35 länder som tillsammans äger organisationen, för hur främja ekonomisk utveckling i länderna och i världen överlag. Inom ramen för det har de utvecklat en analysmodell för territoriell utveckling som från början applicerades på hela länder, men alltmer också för att analysera utvecklingen och ge rekommendationer till regioner för vad att prioritera för att skapa utveckling. NSPA-studien är dock första gången som 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför, har engagerats i en och samma studie och har därför varit särskilt intressant för OECD och rönt stor uppmärksamhet bland övriga länder i OECD, utöver länder i Europa också Australien, Kanada, USA, Japan med flera, som också fanns med vid diskussionerna i Paris. 

Seminarium diskuterade NSPA:s utmaningar

Under seminariet den 7 november medverkade bland andra Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten och ordförande Europaforum Norra Sverige, i en panel om vikten av infrastruktur i regioner som norra Sverige, samt Maria Stenberg, ordförande Landstingen Norrbotten, och Anders Josefsson, Kommunförbundet Norrbotten och vice ordförande Europaforum Norra Sverige, i en panel om utmaningarna med en åldrande befolkning och att kunna tillhandahålla service i glesbefolkade regioner. Erik Bergkvist pekade på avsaknaden av nationellt samordnad planering för att knyta ihop regionerna över landsgränserna i norra Sverige, Norge och Finland. Maria Stenberg lyfte fram vikten av samverkan mellan alla nivåer för långsiktigt strategiskt arbete med att kunna ge äldre tillgång till vård genom användande av ny teknik såsom telemedicin. Anders Josefsson poängterade behovet av utbyggnad av bredband för att verkligen kunna nå alla med högkvalitativ service. 

godkää
Panelsamtal om utmaningarna med samhällsservice i glesbefolkade områden med Maria Stenberg, ordförande Landstinget Norrbotten, och Anders Josefsson, Kommunförbundet Norrbotten och vice ordförande Europaforum Norra Sverige

Marie-Chantal Girard, OECD-delegat från Kanada, som var en av experterna vid OECD:s studiebesök i norra Sverige under arbetet med studien, påpekade vikten av allas delaktighet i att utveckla nya tjänster och service via den nya tekniken och inte bara bygga utifrån de större städerna och utåt, utan bygga lokala noder runtom i hela regionerna att bygga utifrån. Tomas Norvoll, ordförande för Nordland i Norge, lyfte i den inledande diskussionen om innovation i glesbefolkade områden, hur kritisk massa för innovation kan skapas genom att klustra småföretag som ser sig som bittra konkurrenter till att förstå att den gemensamma utmaningen är att ligga i global framkant med stöd av forskningsinsatser som var och en inte kan hantera själva. Utöver att med regionens hjälp få till möten för att bygga förtroende mellan företagarna så hjälpte det också med lite vin till det tipsade han åhörarna om. I panelerna medverkade bland annat också Patrik Johansson från det svenska Näringsdepartementet, företrädare från EU-kommissionen samt från Finland, Norge, Nederländerna, Australien, Chile och Mexiko.

Från OECD:s sida lyftes också den nyligen presenterade så kallade regional outlook om innovation i mindre urbana områden som lanserades på NSPA:s seminarium i Bryssel under European Week of Regions and Cities. Den visar på potentialen för innovation och tillväxt i också glesbefolkade områden och behovet av anpassade utvecklingsmodeller för att stödja det. Den länkar därmed på ett direkt sätt till NSPA-studien, som kan ses som ett konkret exempel på det som var titeln för den regionala utblicksrapporten; ”Low density areas – Places of opportunities”.  

Studien för NSPA antogs av OECD

På eftermiddagen samlades sedan OECD:s rural working group bestående av företrädare från alla OECD-länder för att efter diskussion besluta om studien och därmed acceptera den som en officiell OECD-rapport. Chris McDonald från OECD, som under slutfasen lett arbetet med NSPA-studien, inledde med att redovisa den framlagda rapporten, följt av kommentarer från bland annat Erik Bergkvist, som företrädde de svenska regionerna vid mötet. Överlag fanns en samstämmighet mellan de regionala och nationella företrädarna om behovet av från nationell nivå mer regionalt anpassade strategier, över också landsgränserna för hela NSPA samlat. Studien kan ge en god grund för arbetet framåt i att stärka norra Europas utveckling i samspel mellan EU, länderna och regionerna och också av intresse för andra glesbefolkade områden runtom i världen ansågs det i kommittédiskussionen.

oecdgod
Beslutskommittén med representanter från OECD:s medlemsländer godkänner NSPA-studien efter inlägg från bland annat Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige, som företrädde de svenska regionerna

Mötet avslutades med att kommittén å OECD:s vägnar godkände rapporten och efter redaktionella slutjusteringar kommer den att gå för tryck och publicering under februari då den också blir offentlig med bland annat en lansering i Bryssel tillsammans med OECD i mitten av mars.

OECD-studie för att stärka NSPA-samverkan

Bakgrunden till studien är att NSPA för runt tio år sedan var engagerat i studier av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio, för att få fram underlag för att ta sig an de gemensamma utmaningar och möjligheter som regionerna i norra Europa har att hantera, såsom gles befolkning, långa avstånd och kallt klimat. Det var i mycket startpunkten för samverkan inom NSPA utifrån insikten att inte minst på EU-nivå krävs det samverkan för att nå framgång, särskilt för avlägsna glesbefolkade regioner. Det var också det som sedermera låg till grund för att EU-kommissionen i sitt förslag inför nuvarande programperiod lade in den extra så kallade gleshetsallokering som för norra Sverige står för mer än hälften av de regionala utvecklingsfonder som kommer regionen till del från EU. Utan de data och analyser som Nordregio levererade då hade EU inte haft de underlagen att gå på och därmed inte kunnat lägga fram sådana förslag och det ger också argument för många andra för norra Sverige och övriga NSPA-regioner anpassade förslag och stöd.

De studierna har dock några år på nacken och det har hunnit hända mycket och det fanns därför ett behov av nya bättre analyser och ta vidare steg för att ytterligare spetsa till samarbetet kring regionernas gemensamma utmaningar, utöver att i varje region kunna bättre se vilka områden att prioritera för att stödja en positiv regional utveckling. Mycket av nationell politik och särskilt EU-politik baseras på OECD:s olika studier och därför var det intressant att ta en kontakt med OECD för att se till möjligheten för dem att göra en samlad studie för NSPA. Till skillnad från många andra typer av studier är de studier OECD gör deras analys och de som står bakom resultaten för att garantera deras oberoende och kvalitet. Därav att OECD är så högt rankat. Utifrån North Swedens förslag i Europaforum Norra Sverige, nätverket för EU-frågor mellan de fyra nordligaste svenska regionerna, togs frågan vidare och med hela NSPA kunde en överenskommelse tas fram med OECD för en sådan studie, som bland annat under de två gångna åren inbegripit insamlade av data, studiebesök i regionerna och möjligheter för regionerna var för sig och genom NSPA med North Sweden som svensk koordinator kommentera de utkast som OECD presterat fram till den nu beslutade rapporten.

 

/Mikael Janson

Läs ”State of Play” för mer om bakgrunden till OECD-studien

Läs mer om OECD:s studieresa genom de svenska regionerna

Läs om NSPA-seminariet med OECD i Bryssel under European Week of Regions and Cities

Läs mer ingående om upprinnelsen och genomförandet av studien i vårens praktikantuppsats

Läs mer om OECD-seminariet i Paris på OECD:s hemsida


Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS