Öppet samråd: Vad ska EU satsa på i norra Sverige?

2017-02-07

Fram till den 27 februari kan alla aktörer i de fyra svenska nordligaste regionerna komma in med sin syn på vad EU bör satsa på i norra Sverige och hur de olika stödsystem såsom regionalfonden med flera EU-fonder och program skall utformas för att stödja det. Syftet är att från EU:s sida bättre anpassa och få ut mer av insatserna i de områden som ingår i det Europeiska Arktis, till vilka Norrbotten och Västerbotten hör. Bakgrunden är den nya arktiska politik som EU presenterade 2016 och som utöver klimatarbete och internationell samverkan fokuserar på att bidra till en hållbar utveckling med fokus på de egna arktiska regionerna i norra Sverige och Finland. Nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, driver samrådsprocessen i samverkan med EU. Det är också en del av förberedelserna för utformningen av framtidens regionalpolitik för hela EU.  

Den 27 april 2016 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en integrerad politik för Arktis. I juni ställde sig Ministerrådet bakom den policyn och även Europarlamentet är på gång med sitt ställningstagande. Den arktiska policyn är en uppföljning av den kommunikation som EU-kommissionen presenterade 2012 och som lyfte fram EU:s intressen i Arktis och strävan till att bland annat bli fullvärdig observatör i det Arktiska Rådet, som består av de åtta arktiska staterna; Norge, Kanada, USA, Ryssland, Island, Danmark, Finland samt Sverige. En del av policyn är att anordna ett Arctic Stakeholder Forum för att forma EU:s investeringsprioriteringar i det europeiska Arktis.


170207 Bild samråd
Samrådsdialog om EU:s investeringar i den arktiska regionen i samband med Arctic Frontiers i Tromsö 23 januari, i regi av NSPA med bland andra regionala företrädare från Sverige, Finland och Norge samt arktiskt ansvarig EU-kommissionär Karmenu Vella (längst ned till vänster)

Övre Norrland är EU:s arktiska områden mitt i EU:s fokus

Arktis definieras i detta sammanhang som Ishavet och områdena norr om Polcirkeln samt de åtta arktiska länderna. Det är den politiska definition som är globalt accepterad, med Arktiska Rådet som politisk plattform för den arktiska diskussionen. Det gör att allt fler länder idag har observatörsstatus i Arktiska Rådet, inklusive exempelvis Kina, Japan och Chile.

Till det kommer det Barents Euro-Arktiska samarbetet inom Barentsrådet, där EU är fullvärdig medlem, samt det regionala Barentsrådet. I det senare ingår för svenskt vidkommande Norrbotten och Västerbotten. Barentsregionen räknas som det europeiska Arktis. Samtidigt har exempelvis Finland i sin nationella arktiska strategi slagit fast att alla områden norr om den 60:e breddgraden tillhör Arktis och därmed är hela Finland arktiskt. I den årliga arktiska urfolksdialog som EU anordnar är samerna med och i såväl Arktiska Rådet som Barentsrådet är de också företrädda och i den meningen är alla regioner med samisk befolkning också att räkna som en del av det som hör till Arktis.

EU:s politik för Arktis har fokus på klimatfrågan och den dramatiska klimatförändring Arktis är utsatt för samt internationell samverkan, vilket i grunden handlar om att säkerhetspolitiskt bibehålla Arktis som ett lågspänningsområde; ett område där länder, regioner och folk möts över gränserna för att undvika potentiella konflikter. Norra Sverige har genom det gemensamma nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för de fyra nordligaste svenska regionerna samt de tre nordligaste i Nordnorge och sju regioner i östra och norra Finland, varit aktiva gentemot EU för att vara med i framtagandet av den nya policyn.

Process för att lägga fast EU:s framtida stöd till de nordligaste regionerna

Det riktigt nya i den är att den gått från ett tredje fokus om att komma åt råvarorna i den arktiska regionen på ett hållbart sätt, till att nu fokusera på att från EU:s sida bidra till att skapa regional utveckling i den arktiska regionen. Utgångspunkten är mycket tydligt EU:s egna och nära anknutna arktiska områden, det vill säga norra Sverige, Finland och Norge. Det är viktigt att norra Sverige, för att ta del av de möjligheter som öppnar sig, är fortsatt med och inom ramen för NSPA tar plats i den utveckling av EU:s arktiska politik som nu sker. I den resolution som Europaparlamentet arbetar för heter det explicit att EU måste fortsatta bidra med extra regionalfondsmedel till regionerna i NSPA.

EU är mitt i förberedelsearbetet för att lägga fram förslagen om framtidens regionalpolitik och övriga investeringsmedel för nästkommande programperiod efter 2020. Under 2017 läggs de riktlinjerna fast. Därför har diskussionen om Arktis också en direkt bäring på vilket stöd norra Sverige kan får för regional utveckling, gränsöverskridande samverkan, infrastruktursatsningar, innovationsinsatser, klimatomställning och mycket annat från EU i framtiden. Dels hur mycket och till vad, dels hur EU:s fonder och program utformas för att ge sådant stöd. För norra Sverige är det avgörande medel för de satsningar som görs för att utveckla näringsliv, universitet och samhälle. Inte minst det särskilda extra anslaget till de fyra nordligaste regionerna i EU:s regionalfond, som står för över hälften av regionfondsmedlen, är en del av förklaringen till att Övre Norrland räknas som ett av Europas mest innovativa områden i EU:s ranking av regioner.   

Snabbt samråd ute för att få in regionernas syn på vad EU skall satsa på

En del av den arktiska policyn, är att under 2017 ta fram EU:s prioriteringar gentemot regionerna i norra Europa, EU:s arktiska områden. Det sker genom ett samråd med alla berörda länder, med urfolken men framförallt med de regionala aktörerna. NSPA har i samspel med EU-kommissionen tagit på sig att ta fram de gemensamma satsningar EU bör fokusera på i de nordliga regionerna och därmed har regionerna i NSPA hamnat i centrum för EU:s nu pågående process, kallad Arctic Stakeholder Forum.

I samverkan mellan NSPA och EU har underlag tagits fram och en konsultation inletts. Konsultationen syftar till att från NSPA komma med förslag på vad EU skall satsa på för att bidra till hållbar regional utveckling och hur de olika stödmekanismerna bästa utformas för att verkligen ge det stödet. Konsultationen, eller samrådet, är öppet för alla att delta i och respektive region samlar in sina samrådssvar och de regionala EU-kontoren tar i sin tur det vidare för att inom NSPA tillsammans med EU-kommissionen ta fram ett underlag för EU:s framtida inriktning i detta avseende. Under juni kommer detta sedan att diskuteras på en konferens mellan EU och medlemsländerna med flera och i sin tur utgöra underlag för också EU:s fortsatta arbete med att ta fram den framtida budgeten med sina fonder och program överlag.

Det finns givetvis inga garantier för utfallet, men det är en unik möjlighet som erbjudits NSPA, att vara med direkt i utformningen av EU:s politik riktad till våra regioner, inom ramen för Arktis, men lika mycket kopplat till hela EU:s regional- och investeringspolitik.

Ta chansen att skicka in era svar snarast möjligt och senast 27 februari

Därför är det viktigt att nu ta chansen att bidra med inspel från regionerna och alla olika intressenter och aktörer i regionerna. Det är möjligt att svara direkt på det frågebatteri som tagits fram och EU-kommissionen önskar få svar på, men finns inget krav om att svara på alla enskilda frågor. Det beror på relevansen för den som svarar. I grunden kan frågorna delas in i två huvudkategorier och det är de som vi ytterst önskar få synpunkter och tankar på för att kunna lägga samman till vad NSPA tillsammans vill se att EU satsar på. De huvudfrågorna är:

 1. Vad skall EU prioritera för investeringar i den arktiska regionen (= våra regioner)?
 2. Hur skall då EU:s fonder och program – framförallt Regionalfonden och Interreg – utformas för att stödja det?

Ta chansen att ge din röst för vad EU skall satsa på hos oss. Framförallt välkomnas konkreta idéer med lite nya infallsvinklar för att hantera de utmaningar och stödja de möjligheter som finns i norra Sverige och hela NSPA. För de som arbetar med EU:s olika fonder och program rent konkret är förslag på hur dessa därtill kan förändras och förbättras för fungera som de borde och undvika onödigt merarbete eller dubbelarbete och nå de resultat som eftersträvas, mycket välkommet.

Samrådet är öppet till den 27 februari, så det är kort om tid. Detta för att det också skall hinna tas in de många nu pågående processerna inom EU, som under det kommande året skall ta fram EU:s regional- och investeringspolitik. Inlagor kan skickas till de regionalt utvecklingsansvariga som ni idag samverkar med för vidare distribution eller för aktörer i Norrbotten och Västerbotten också direkt till Mikael Janson på North Sweden European Office, som samordnar gentemot NSPA och EU.

Även om det är kort om tid, ta chansen. Det kommer också att återkomma mer konkreta skrivningar att under året ge synpunkter på, men just nu finns alltså möjligheten att spela in vad vi i våra regioner och vad ni som olika aktörer helt enkelt önskar av EU.

/Mikael Janson

Ta del av konsultationen med tillhörande dokument

Läs mer om EU:s arktiska policy

Läs om de senaste arktiska aktiviteterna i NSPA och Arctic Stakeholder Forum

Läs den praktikrapport som togs fram för North Sweden om EU, Arktis och Övre Norrland

 

 

 

 

Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS