Seminarium om samarbete mellan arktiska finansieringsprogram på EWRC

2017-10-17

Under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel mellan den 9–12 oktober var Västerbotten inbjudna för att tala om Arktisk finansieringsprogram. EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG REGIO arrangerade ett seminarium den 11 oktober med fokus på samarbete mellan de olika finansieringsprogrammen inom det arktiska området. Titel på seminariet var ”Delivering results through a collaboration between Arctic EU programmes”. Jenny Bergkvist, som arbetar med frågorna på Länsstyrelsen i Västerbotten var inbjudan som talare.

Det arktiska området har under de senaste åren fått större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis. 

Som talare på eventet där det Arktiska området och dess finansieringsprogram stod på agendan var Ole Damsgaard från Northern Periphery and Arctic Programme Secretariat (NPA), Päivi Ekdahl som arbetar för Regional council of Lapland samt Jenny Bergkvist från Managing Authority Interreg Botnia-Atlantica Länsstyrelsen i Västerbotten. Tillsammans berättade de om det arktiska området samt om de finansieringsprogram som finns på området. 

171017_ewrc_arctic

Europeisk Arktisk - stor potential som inte får gå förlora

Vid flertalet tillfällen betonades att de arktiska områden har utmaningar men också stor potential som inte får gå förlorad. Päivi Ekdahl berättade om arktiska regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som Norrbotten och Västerbotten ingår i, och vilka liknade förutsättningar vi har och nämnde bland annat att regionerna har liknande natur samt politiska- och sociala institutioner men också en liten befolkning på stor areal. Det arktiska området har som största problem en låg befolkningsdensitet, åldrande befolkning, liten ekonomisk mångfald och minskande landsbygdssamhällen. Dock finns det potential i området som inte bör åsidosättas, tillgången till naturresurser samt mångsidigt näringsliv var några positiva faktorer som lyftes fram under seminariet.

Stort behov av ökat samarbete av EU:s finansieringsprogrammen inom Arktis

Fokus på seminariet låg på kommunikation mellan de olika finansieringsprogrammen för Arktis som finns inom EU så som NORD, Kolarctic, Botnia-Atlantica, NPA + Karelina ENI och Baltic Sea.  Flera organisationer är involverade i diskussionerna om ökat samarbete mellan programmen där Västerbotten och Norrbotten tillhör flera av ovannämnda program. Ett ökat samarbete mellan programmen menade arrangörerna skulle öka möjligheten för Arktiska frågor att bli mer prioriterade i kommande programbudget. Trots att de olika finansieringsprogrammen idag delvis har olika prioriteringar finns också en hel del likheter mellan dem. En ökad samordning skulle kunna vara till stor fördel för såväl genomslagskraft som att begränsa konkurrensen mellan de Arktiska programmen och till fullo lyckas utnyttja EU:s möjlighet till finansiering. Ökad samordning kan komma att leda till mer effektiv användning av de ekonomiska medlen samt en bättre spridning av projekten.

– Programmens samarbete kan möjliggöra bättre synergier mellan de olika aktiviteter (projekt) som bedrivs inom Arktis, till exempel genom att projekt som verkar inom olika program men som arbetar med liknande frågor får kännedom om varandra och möjlighet till samarbete och vidareutveckling av sina respektive insatser." sa Jenny Bergkvist om varför det ökade samarbetet mellan de olika programmen är viktig för den Arktiska utvecklingen.

Vad ska man prioritera i EU:s arktiska program och vilka är framtidsvisionerna?

Framtidsvisioner lyftes också fram på seminariet, speciellt post-2020 nämndes. Viktigt var att bland annat utnyttja erfarenheter från samarbete samt säkerställa fördelar till regionerna i området. Deltagarna på seminariet hade möjlighet att svara på frågor som ställdes under seminariet via EWRC appen. En av frågorna rörde området gällande vad deltagarna tyckte man borde prioriterade i ett framtida Arktissamarbete. Svaren skilde sig och skapade debatt mellan de olika aktörerna i salen då transport och infrastruktur fick en ganska låg andel av rösterna vilket främst de regionala aktörerna ifrågasatte skarpt. Andra aktörer menade att digitalisering och smart specialisering är än mer nödvändigt för att locka folk till de Arktiska regionerna.

– Inom det Arktiska samarbetet finns utrymme för fler än en prioritering och det är upp till politikerna i våra regioner att bedöma vilka prioriteringar som hamnar högst och vilka program som ska arbeta med vilka utvecklingsområden. Som representant för ett av programmen skulle jag tycka att det vore intressant att närmare definiera ”Key industries - Arctic smart specialization” vilket var ett av alternativen på frågan. Kanske det blir något som skrivs in i våra framtida program, sade Jenny Bergkvist om vad hon skulle ha svarat på frågan.

/Lovisa Jonsson & Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS