Seminarium om samarbete mellan arktiska finansieringsprogram på EWRC

2017-10-17

Under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel mellan den 9–12 oktober var Västerbotten inbjudna för att tala om Arktisk finansieringsprogram. EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG REGIO arrangerade ett seminarium den 11 oktober med fokus på samarbete mellan de olika finansieringsprogrammen inom det arktiska området. Titel på seminariet var ”Delivering results through a collaboration between Arctic EU programmes”. Jenny Bergkvist, som arbetar med frågorna på Länsstyrelsen i Västerbotten var inbjudan som talare.

Det arktiska området har under de senaste åren fått större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis. 

Som talare på eventet där det Arktiska området och dess finansieringsprogram stod på agendan var Ole Damsgaard från Northern Periphery and Arctic Programme Secretariat (NPA), Päivi Ekdahl som arbetar för Regional council of Lapland samt Jenny Bergkvist från Managing Authority Interreg Botnia-Atlantica Länsstyrelsen i Västerbotten. Tillsammans berättade de om det arktiska området samt om de finansieringsprogram som finns på området. 

171017_ewrc_arctic

Europeisk Arktisk - stor potential som inte får gå förlora

Vid flertalet tillfällen betonades att de arktiska områden har utmaningar men också stor potential som inte får gå förlorad. Päivi Ekdahl berättade om arktiska regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som Norrbotten och Västerbotten ingår i, och vilka liknade förutsättningar vi har och nämnde bland annat att regionerna har liknande natur samt politiska- och sociala institutioner men också en liten befolkning på stor areal. Det arktiska området har som största problem en låg befolkningsdensitet, åldrande befolkning, liten ekonomisk mångfald och minskande landsbygdssamhällen. Dock finns det potential i området som inte bör åsidosättas, tillgången till naturresurser samt mångsidigt näringsliv var några positiva faktorer som lyftes fram under seminariet.

Stort behov av ökat samarbete av EU:s finansieringsprogrammen inom Arktis

Fokus på seminariet låg på kommunikation mellan de olika finansieringsprogrammen för Arktis som finns inom EU så som NORD, Kolarctic, Botnia-Atlantica, NPA + Karelina ENI och Baltic Sea.  Flera organisationer är involverade i diskussionerna om ökat samarbete mellan programmen där Västerbotten och Norrbotten tillhör flera av ovannämnda program. Ett ökat samarbete mellan programmen menade arrangörerna skulle öka möjligheten för Arktiska frågor att bli mer prioriterade i kommande programbudget. Trots att de olika finansieringsprogrammen idag delvis har olika prioriteringar finns också en hel del likheter mellan dem. En ökad samordning skulle kunna vara till stor fördel för såväl genomslagskraft som att begränsa konkurrensen mellan de Arktiska programmen och till fullo lyckas utnyttja EU:s möjlighet till finansiering. Ökad samordning kan komma att leda till mer effektiv användning av de ekonomiska medlen samt en bättre spridning av projekten.

– Programmens samarbete kan möjliggöra bättre synergier mellan de olika aktiviteter (projekt) som bedrivs inom Arktis, till exempel genom att projekt som verkar inom olika program men som arbetar med liknande frågor får kännedom om varandra och möjlighet till samarbete och vidareutveckling av sina respektive insatser." sa Jenny Bergkvist om varför det ökade samarbetet mellan de olika programmen är viktig för den Arktiska utvecklingen.

Vad ska man prioritera i EU:s arktiska program och vilka är framtidsvisionerna?

Framtidsvisioner lyftes också fram på seminariet, speciellt post-2020 nämndes. Viktigt var att bland annat utnyttja erfarenheter från samarbete samt säkerställa fördelar till regionerna i området. Deltagarna på seminariet hade möjlighet att svara på frågor som ställdes under seminariet via EWRC appen. En av frågorna rörde området gällande vad deltagarna tyckte man borde prioriterade i ett framtida Arktissamarbete. Svaren skilde sig och skapade debatt mellan de olika aktörerna i salen då transport och infrastruktur fick en ganska låg andel av rösterna vilket främst de regionala aktörerna ifrågasatte skarpt. Andra aktörer menade att digitalisering och smart specialisering är än mer nödvändigt för att locka folk till de Arktiska regionerna.

– Inom det Arktiska samarbetet finns utrymme för fler än en prioritering och det är upp till politikerna i våra regioner att bedöma vilka prioriteringar som hamnar högst och vilka program som ska arbeta med vilka utvecklingsområden. Som representant för ett av programmen skulle jag tycka att det vore intressant att närmare definiera ”Key industries - Arctic smart specialization” vilket var ett av alternativen på frågan. Kanske det blir något som skrivs in i våra framtida program, sade Jenny Bergkvist om vad hon skulle ha svarat på frågan.

/Lovisa Jonsson & Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS