Styrgrupper för North Sweden på besök för beslut i Bryssel

2017-10-18

Under European Week of Regions and Cities deltog North Sweden i en rad arrangemang och passade samtidigt på att också anordna olika möten med olika aktörer. På tisdagen 10/10 var styrelsen för North Sweden i Bryssel för en genomgång av verksamheten och styrelsemöte. Styrelsen gavs också möjlighet att träffa den svenska representationen i Bryssel. Dagen efter var det styrgruppen för NSPA som träffades på East & North Finland med fokus på det kommande forumet i Rovaniemi 9/11 och att etablera en samla plattform för smart regional specialisering.

Styrelsedag i Bryssel med besök hos Svenska Representationen till EU

Styrelsen för North Sweden som består av företrädare från de elva huvudmännen träffade under sin heldag i Bryssel den 10/10 medarbetarna på North Sweden för en genomgång av verksamheten och fick även en presentation av praktikanterna. Efter ordinarie styrelsemöte fick ledamöterna tillsammans med Mikael Janson och Mona Mansour från North Sweden möjlighet att på den svenska representationen till EU träffa Bengt Wennerstein, Industri- och Regionalråd, samt Jeanette Lund, handläggare inom regionalpolitik för Sverige. Styrelseledamöterna som var med lyfte för diskussionen frågor som de hade med sig kring bland annat svårigheterna att använda regionalfondsmedlen beroende på snäva tolkningar av statsstödsregler och att de inte täcker alla kostnader för det de skall täcka egentligen.

Bengt Wennerstein som arbetar med såväl näringslivsfrågorna inklusive statsstödsregler och regionalpolitiken kunde bland annat berätta om den nya lanserade industripolitiken för EU och frågor runt statsstödsreglerna samt arbetet med EU:s sammanhållningspolitik där den så kallade sjunde sammanhållningsrapporten om EU:s regionalpolitik hade presenterats dagen innan och påpekade att man från representationens sida avvaktar de direktiv som kan komma från regeringen kring Sveriges syn på framtidens sammanhållningspolitik i EU.

Jeanette Lund kommenterade några av de konkreta frågor som var upp för diskussion och vikten av att från de som jobbar med regionalpolitiken och dess fonder och program för fram de problem de ser för att från svensk sida kunna tas med in i diskussionerna och förhandlingarna om utformningen av dessa inför nästa programperiod. Det pågår också just nu förhandlingar om den så kallade ”omnibus” som syftar till att förenkla regelverk och bättre kunna samutnyttja EU:s instrument under denna programperiod.

171018Styrgrupp

Möte med Bengt Wennerstein och Jeanette Lund på svenska representationen till EU

Styrgrupp med NSPA med fokus på gemensam smart specialisering i NSPA

Dagen efter, den 11/10, samlades styrgruppen för Northern Sparsely Populated Areas, på East & North Finland i Bryssel för möte före det seminarium som NSPA med Highlands and Islands i regi av North Sweden anordnade på eftermiddagen inom ramen för European Week of Regions and Cities.

EU-kontoren för de 14 regionerna i NSPA, North Sweden, East & North Finland, Mid Sweden samt North Norway, gav en statusuppdatering kring den pågående framtidsdiskussionen om EU, den arktiska samrådsprocessen samt hur läget är i förberedelserna för den framtida regionalpolitiken i EU koplat till hur EU:s budget kan tänkas komma att se ut för post-2020, för en diskussion om detta och vilka aktiviteter som NSPA bör vidta för att medverka i debatten och bidra till utfallet av den, för Brysselkontoren att ta med sig för den fortsatta planeringen.

Fokus för mötet låg också på det underlag som North Sweden tagit fram om en möjlig fortsättning av samarbetet inom NSPA kring en gemensam plattform för smart specialisering.

171018 OECD NSPA

I OECD-rapporten för NSPA poängteras betydelsen av att i regionerna arbeta med smart specialisering, helt enkelt hitta sin regions nischer med konkurrensfördelar att satsa på, för att skapa hållbar tillväxt. Detta är också något som EU arbetat med under många år och rentav kräver av länderna och regionerna för att få del av EU:s fonder och program. I kommande programperiod blir detta än mer centralt och EU-kommissionen släppte under sommaren en skrivelse om detta. OECD pekar också på möjligheten och vinsterna i att arbeta tillsammans inom NSPA kring detta och utvalda sådana gemensamma områden för att få ökade samlad kraft i utvecklingsarbetet. Även EU har i ökande utsträckning pekat på möjligheterna att mellan regioner över gränserna arbeta med sådana strategier och bland annat leder Region Västerbotten en pilot för att i Östersjöregionen etablera en plattform för smart specialisering inom Clean Tech-området.

Det har mot den bakgrunden förts en diskussion i nätverket för NSPA att ta det vidare och diskuterades bland annat på styrgruppsmötet i Oulu före sommaren och utifrån det tog North Sweden fram ett PM för hur det kan tas vidare, som kompletterades med en mer fullödig skrivelse för de som kan tänkas engageras i processen om styrgruppen beslutade sig för att nu gå vidare. Så blev fallet och ett första steg är att i anslutning till NSPA Forum i Rovaniemi den 9/11 anordna ett möte med de regionalt utvecklingsansvarig i de 14 regionerna för att diskutera områden och former för en sådan samverkan som både bistår de egna regionernas utvecklingsarbete som skapar gemensam nytta för hela NSPA och även hur EU och andra kan stödja det arbetet.   

/Mikael Janson 

Läs om sjunde sammanhållningsrapporten 

Läs EU-kommissionens förslag till industripolitik för EU

Läs ”State of Play” om diskussionen om budget och regionalpolitiken i EU

Läs EU-kommissionens kommunikation om smart specialisering

Läs om seminariet under EWRC med NSPA och Highland and Islands

Läs underlaget för en plattform runt smart specialisering i NSPA

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS