Styrgrupper för North Sweden på besök för beslut i Bryssel

2017-10-18

Under European Week of Regions and Cities deltog North Sweden i en rad arrangemang och passade samtidigt på att också anordna olika möten med olika aktörer. På tisdagen 10/10 var styrelsen för North Sweden i Bryssel för en genomgång av verksamheten och styrelsemöte. Styrelsen gavs också möjlighet att träffa den svenska representationen i Bryssel. Dagen efter var det styrgruppen för NSPA som träffades på East & North Finland med fokus på det kommande forumet i Rovaniemi 9/11 och att etablera en samla plattform för smart regional specialisering.

Styrelsedag i Bryssel med besök hos Svenska Representationen till EU

Styrelsen för North Sweden som består av företrädare från de elva huvudmännen träffade under sin heldag i Bryssel den 10/10 medarbetarna på North Sweden för en genomgång av verksamheten och fick även en presentation av praktikanterna. Efter ordinarie styrelsemöte fick ledamöterna tillsammans med Mikael Janson och Mona Mansour från North Sweden möjlighet att på den svenska representationen till EU träffa Bengt Wennerstein, Industri- och Regionalråd, samt Jeanette Lund, handläggare inom regionalpolitik för Sverige. Styrelseledamöterna som var med lyfte för diskussionen frågor som de hade med sig kring bland annat svårigheterna att använda regionalfondsmedlen beroende på snäva tolkningar av statsstödsregler och att de inte täcker alla kostnader för det de skall täcka egentligen.

Bengt Wennerstein som arbetar med såväl näringslivsfrågorna inklusive statsstödsregler och regionalpolitiken kunde bland annat berätta om den nya lanserade industripolitiken för EU och frågor runt statsstödsreglerna samt arbetet med EU:s sammanhållningspolitik där den så kallade sjunde sammanhållningsrapporten om EU:s regionalpolitik hade presenterats dagen innan och påpekade att man från representationens sida avvaktar de direktiv som kan komma från regeringen kring Sveriges syn på framtidens sammanhållningspolitik i EU.

Jeanette Lund kommenterade några av de konkreta frågor som var upp för diskussion och vikten av att från de som jobbar med regionalpolitiken och dess fonder och program för fram de problem de ser för att från svensk sida kunna tas med in i diskussionerna och förhandlingarna om utformningen av dessa inför nästa programperiod. Det pågår också just nu förhandlingar om den så kallade ”omnibus” som syftar till att förenkla regelverk och bättre kunna samutnyttja EU:s instrument under denna programperiod.

171018Styrgrupp

Möte med Bengt Wennerstein och Jeanette Lund på svenska representationen till EU

Styrgrupp med NSPA med fokus på gemensam smart specialisering i NSPA

Dagen efter, den 11/10, samlades styrgruppen för Northern Sparsely Populated Areas, på East & North Finland i Bryssel för möte före det seminarium som NSPA med Highlands and Islands i regi av North Sweden anordnade på eftermiddagen inom ramen för European Week of Regions and Cities.

EU-kontoren för de 14 regionerna i NSPA, North Sweden, East & North Finland, Mid Sweden samt North Norway, gav en statusuppdatering kring den pågående framtidsdiskussionen om EU, den arktiska samrådsprocessen samt hur läget är i förberedelserna för den framtida regionalpolitiken i EU koplat till hur EU:s budget kan tänkas komma att se ut för post-2020, för en diskussion om detta och vilka aktiviteter som NSPA bör vidta för att medverka i debatten och bidra till utfallet av den, för Brysselkontoren att ta med sig för den fortsatta planeringen.

Fokus för mötet låg också på det underlag som North Sweden tagit fram om en möjlig fortsättning av samarbetet inom NSPA kring en gemensam plattform för smart specialisering.

171018 OECD NSPA

I OECD-rapporten för NSPA poängteras betydelsen av att i regionerna arbeta med smart specialisering, helt enkelt hitta sin regions nischer med konkurrensfördelar att satsa på, för att skapa hållbar tillväxt. Detta är också något som EU arbetat med under många år och rentav kräver av länderna och regionerna för att få del av EU:s fonder och program. I kommande programperiod blir detta än mer centralt och EU-kommissionen släppte under sommaren en skrivelse om detta. OECD pekar också på möjligheten och vinsterna i att arbeta tillsammans inom NSPA kring detta och utvalda sådana gemensamma områden för att få ökade samlad kraft i utvecklingsarbetet. Även EU har i ökande utsträckning pekat på möjligheterna att mellan regioner över gränserna arbeta med sådana strategier och bland annat leder Region Västerbotten en pilot för att i Östersjöregionen etablera en plattform för smart specialisering inom Clean Tech-området.

Det har mot den bakgrunden förts en diskussion i nätverket för NSPA att ta det vidare och diskuterades bland annat på styrgruppsmötet i Oulu före sommaren och utifrån det tog North Sweden fram ett PM för hur det kan tas vidare, som kompletterades med en mer fullödig skrivelse för de som kan tänkas engageras i processen om styrgruppen beslutade sig för att nu gå vidare. Så blev fallet och ett första steg är att i anslutning till NSPA Forum i Rovaniemi den 9/11 anordna ett möte med de regionalt utvecklingsansvarig i de 14 regionerna för att diskutera områden och former för en sådan samverkan som både bistår de egna regionernas utvecklingsarbete som skapar gemensam nytta för hela NSPA och även hur EU och andra kan stödja det arbetet.   

/Mikael Janson 

Läs om sjunde sammanhållningsrapporten 

Läs EU-kommissionens förslag till industripolitik för EU

Läs ”State of Play” om diskussionen om budget och regionalpolitiken i EU

Läs EU-kommissionens kommunikation om smart specialisering

Läs om seminariet under EWRC med NSPA och Highland and Islands

Läs underlaget för en plattform runt smart specialisering i NSPA

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS