Intressebevakning

Många beslut som fattas inom EU påverkar utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten. För att säkerställa att regionens intressen tillvaratas och beaktas arbetar North Sweden för att påverka EU:s beslutsprocess. Det innebär att policyutveckling och ny lagstiftning på EU-nivå bevakas och i ett tidigt skede förmedlas information om kommande förändringar till berörda aktörer i regionen. Därefter framförs regionens synpunkter och övrig information till relevanta institutioner i Bryssel.

För att öka EU-kompetensen på hemmaplan rapporterar North Sweden kontinuerligt om utvecklingen inom vissa prioriterade bevakningsområden. Information förmedlas exempelvis vid personliga möten samt på North Swedens hemsida, i nyhetsbrev och genom särskilda utskick. Dessutom bedrivs seminarie- och utbildningsverksamhet.