Vilka insatser stödjer ERUF i Övre Norrland?

2016-05-24

Den 29 april publicerade Tillväxtverket ett informationsblad om vilka insatser som kan stödjas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland. Dokumentet innehåller också information om vem som kan söka stödet och hur ansökningsprocessen går till. 

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) drygt 1,7 miljarder kronor för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmet omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategins mål att främja en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. De valda insatsområdena i programmet fokuserar på de utmaningar och förutsättningar som finns i Övre Norrland och som lyfts fram i de regionala utvecklingsstrategierna.

Ett projekt kan få stöd om det bidrar till något av de fem följande insatsområden som ingår i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
 5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Övre Norrland måste ha medfinansiering, eftersom programmet endast finansierar upp till 50 procent av projektet. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat och för att ansökan ska godkännas måste den bland annat innehålla en grundlig projektbeskrivning med specificerade kostnader.

Enskilda individer eller enskilda företag kan inte söka stöd, utan det är endast tillåtet för juridiska personer, vare sig privata (t.ex. aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar) eller offentligrättsliga (t.ex. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter).

När det gäller vilka projekt som beviljas stödet finns i varje programområde ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan godkända projektansökningar. Partnerskapet består av företrädare från regionen.

Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige, och programkontoret för Övre Norrland ligger i Luleå.

Bakgrund om regionalfondsprogrammen

Hela Sverige omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Under perioden 2014-2020 omfattar dessa program kring 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder kronor ligger i potten för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) medan cirka 13 miljarder kronor finns i Europeiska socialfonden (ESF).

De åtta regionalfondsprogrammen är framtagna av regioner i Sverige, där Västerbotten och Norrbotten ingår i programområdet Övre Norrland. I programmen har lokala och regionala företrädare möjlighet att framföra hur man på regional och lokal nivå på bästa sätt kan engageras och delta i arbetet med europeiska struktur- och investeringsfonder i Sverige genom att presentera vilka åtgärder som ska prioriteras.

Från och med den nuvarande programperioden kompletteras de åtta regionala programmen av ett nationellt program vars omfattning motsvarar 15 procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala budget. Medan de åtta regionalfondsprogrammen berör respektive region och medel bara kan sökas från aktörer inom respektve region, kan alla regionala aktörer i hela Sverige söka medel ur det nationella programmet som också skall uppmuntra till samverkan i form av gemensamma projekt över de åtta regiongränserna.  

Läs Tillväxtverkets informationsblad

Läs mer om det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS