Vilka insatser stödjer ERUF i Övre Norrland?

2016-05-24

Den 29 april publicerade Tillväxtverket ett informationsblad om vilka insatser som kan stödjas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland. Dokumentet innehåller också information om vem som kan söka stödet och hur ansökningsprocessen går till. 

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) drygt 1,7 miljarder kronor för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmet omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategins mål att främja en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. De valda insatsområdena i programmet fokuserar på de utmaningar och förutsättningar som finns i Övre Norrland och som lyfts fram i de regionala utvecklingsstrategierna.

Ett projekt kan få stöd om det bidrar till något av de fem följande insatsområden som ingår i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
 5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Övre Norrland måste ha medfinansiering, eftersom programmet endast finansierar upp till 50 procent av projektet. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat och för att ansökan ska godkännas måste den bland annat innehålla en grundlig projektbeskrivning med specificerade kostnader.

Enskilda individer eller enskilda företag kan inte söka stöd, utan det är endast tillåtet för juridiska personer, vare sig privata (t.ex. aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar) eller offentligrättsliga (t.ex. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter).

När det gäller vilka projekt som beviljas stödet finns i varje programområde ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan godkända projektansökningar. Partnerskapet består av företrädare från regionen.

Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige, och programkontoret för Övre Norrland ligger i Luleå.

Bakgrund om regionalfondsprogrammen

Hela Sverige omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Under perioden 2014-2020 omfattar dessa program kring 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder kronor ligger i potten för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) medan cirka 13 miljarder kronor finns i Europeiska socialfonden (ESF).

De åtta regionalfondsprogrammen är framtagna av regioner i Sverige, där Västerbotten och Norrbotten ingår i programområdet Övre Norrland. I programmen har lokala och regionala företrädare möjlighet att framföra hur man på regional och lokal nivå på bästa sätt kan engageras och delta i arbetet med europeiska struktur- och investeringsfonder i Sverige genom att presentera vilka åtgärder som ska prioriteras.

Från och med den nuvarande programperioden kompletteras de åtta regionala programmen av ett nationellt program vars omfattning motsvarar 15 procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala budget. Medan de åtta regionalfondsprogrammen berör respektive region och medel bara kan sökas från aktörer inom respektve region, kan alla regionala aktörer i hela Sverige söka medel ur det nationella programmet som också skall uppmuntra till samverkan i form av gemensamma projekt över de åtta regiongränserna.  

Läs Tillväxtverkets informationsblad

Läs mer om det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS