Vilka insatser stödjer ERUF i Övre Norrland?

2016-05-24

Den 29 april publicerade Tillväxtverket ett informationsblad om vilka insatser som kan stödjas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland. Dokumentet innehåller också information om vem som kan söka stödet och hur ansökningsprocessen går till. 

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) drygt 1,7 miljarder kronor för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmet omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategins mål att främja en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. De valda insatsområdena i programmet fokuserar på de utmaningar och förutsättningar som finns i Övre Norrland och som lyfts fram i de regionala utvecklingsstrategierna.

Ett projekt kan få stöd om det bidrar till något av de fem följande insatsområden som ingår i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
 5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Övre Norrland måste ha medfinansiering, eftersom programmet endast finansierar upp till 50 procent av projektet. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat och för att ansökan ska godkännas måste den bland annat innehålla en grundlig projektbeskrivning med specificerade kostnader.

Enskilda individer eller enskilda företag kan inte söka stöd, utan det är endast tillåtet för juridiska personer, vare sig privata (t.ex. aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar) eller offentligrättsliga (t.ex. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter).

När det gäller vilka projekt som beviljas stödet finns i varje programområde ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan godkända projektansökningar. Partnerskapet består av företrädare från regionen.

Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige, och programkontoret för Övre Norrland ligger i Luleå.

Bakgrund om regionalfondsprogrammen

Hela Sverige omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Under perioden 2014-2020 omfattar dessa program kring 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder kronor ligger i potten för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) medan cirka 13 miljarder kronor finns i Europeiska socialfonden (ESF).

De åtta regionalfondsprogrammen är framtagna av regioner i Sverige, där Västerbotten och Norrbotten ingår i programområdet Övre Norrland. I programmen har lokala och regionala företrädare möjlighet att framföra hur man på regional och lokal nivå på bästa sätt kan engageras och delta i arbetet med europeiska struktur- och investeringsfonder i Sverige genom att presentera vilka åtgärder som ska prioriteras.

Från och med den nuvarande programperioden kompletteras de åtta regionala programmen av ett nationellt program vars omfattning motsvarar 15 procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala budget. Medan de åtta regionalfondsprogrammen berör respektive region och medel bara kan sökas från aktörer inom respektve region, kan alla regionala aktörer i hela Sverige söka medel ur det nationella programmet som också skall uppmuntra till samverkan i form av gemensamma projekt över de åtta regiongränserna.  

Läs Tillväxtverkets informationsblad

Läs mer om det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS