Övre Norrland får 142 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt

2016-06-21

Den 15 juni sammanträdde Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland i folkhögskolan i Medlefors för att prioritera bland de godkända projekten inom ramen för den regionala utvecklingsfonden (ERUF). Totalt 22 utvecklingsprojekt i Norrbottens och Västerbottens län beviljades cirka 142 miljoner kronor. Prioriteringarna utgår från de båda länens utvecklingsstrategier och förväntas bidra till tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland.

Detta var Strukturfondspartnerskapets tredje prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020. Projekten är av skiftande karaktär och valdes utifrån deras potential inom följande insatsområden:

 1. Forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Informations- och kommunikationsteknik/Bredband
 3. Små och medelstora företags konkurrenskraft
 4. Övergång till koldioxidsnål ekonomi
 5. Hållbara transporter

Flera viktiga satsningar

-      Det finns fortfarande ett stort intresse för strukturfondsmedel i programområdet Övre Norrland. Särskilt glädjande är att flera av de prioriterade projekten stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Vi har i början av programperioden haft få ansökningar inom detta område och det gläder oss mycket att se att de aktuella projekten håller hög kvalitet och att pengarna nu kommer till användning, sa Sven-Erik Österberg, ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

De två projekt som beviljats störst stöd är ”Safety&Security Test Arena” och ”Stolpe in för Stad och Land”, som fått cirka 17 miljoner kronor inom insatsområdet 1 respektive 12 miljoner kronor inom insatsområdet 4. ”Safety&Security Test Arena” drivs av Umeå universitet och syftar till att skapa en trippelhelixmiljö för forskning och innovation inom säkerhetsbranschen riktad mot produkter och tjänster för övning och testning för ett säkrare samhälle. ”Stolpe in för Stad och Land” istället drivs av Biofuel Region AB med målet att öka användningen av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor genom att ersätta fossila drivmedel med el från Norra Sverige.

Övriga projekt innefattar till exempel uppbyggnaden av en infrastruktur av laddstolpar, utbyggnaden av länens bredband, sportnäringen, innovationskraften i glesbygd, den skogliga turismen samt hälso- och sjukvårdsservice för vårdtagare i glesbygd med hjälp av virtuella vårdrum.  

Även om Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat bland de godkända projekten är det Tillväxtverkets tur nu som förvaltande myndighet att i nästa steg fatta de formella besluten för varje projektägare.

Bakgrund

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Under perioden 2014-2020 omfattar programmet totalt 16 miljarder kronor.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, som består av Norrbottens och Västerbottens län, är ett av de åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar. Från och med den nuvarande programperioden kompletteras de av ett nationellt program vars omfattning motsvarar 15 procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala budget. Medan de åtta regionalfondsprogrammen berör respektive region och medel bara kan sökas från aktörer inom respektve region, kan alla regionala aktörer i hela Sverige söka medel ur det nationella programmet som också skall uppmuntra till samverkan i form av gemensamma projekt över de åtta regiongränserna. 

Tillväxtverket är förvaltande myndigheter och fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapens prioriteringar.

Ta del av samtliga prioriterade projekt och insatsområden

Läs mer om ERUF i Övre Norrland i en tidigare nyhet

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Lars-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS