Arctic Consensus

2019-04-04

Ökat fokus på arktiska frågor, innovationsinvesteringar i arktiska regioner för att stoppa klimatförändringar, hur kan ett nytt Europaparlament och EU-kommission arbeta med arktiska utmaningar? Det var några av de områden som diskuterades under seminariet Arctic Consensus som anordnades av Norra Danmarks regionkontor i Bryssel, där det övergripande ämnet för konferensen var frågor rörande Arktis och dess regioner. Bland annat representerades North Sweden av Mikael Janson som presenterade Norr- och Västerbottens perspektiv på hur EU bör arbeta med arktiska frågor. 

För snart tre år sedan antog EU ”An integrated European Union policy for the Arctic” vilken bland annat ämnade stärka internationellt samarbete och att öka EU-fokus på hållbar utveckling inom arktiska regioner och i dagsläget arbetar Jari Vilén från EU-kommissionens ”European Political Strategy Center” på uppdrag av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med en utvärdering av EU:s arktiska politik med rekommendationer framåt. Mot bakgrund av det i år hålls europaparlamentsval, tillsättning av en ny EU-kommission samt att höstens EU-presidentskap hålls av en arktisk medlemsstat, Finland, så sker det nu mycket inom den arktiska agendan och Viléns rapport är en del i att lägga grunden för det fortsatta arbetet.

”Innovation är lösningen på klimatförändringar”, inledde Jari Vilén när han under Arctic Consensus presenterade sitt utredningsarbete som är beräknat att offentliggöras på Europadagen den 9 maj. Vilén vill med detta lansera rapporten två veckor före Europaparlamentsvalet för att kandidater till kommande parlament förhoppningsvis ska ha möjlighet att använda sig av denna i sitt kampanjande inför det stundande valet. Vidare belyste han vikten av de många mineraler som EU är beroende av i Arktis samt att han vill se ökade investeringar till infrastruktur, såsom sjövägar och 5G, i de arktiska regionerna. Vilén vill även se att det i nästa Europaparlament bör tillkomma en arbetsgrupp inom ramen för arktiska frågor. Det är hög tid för EU att börja agera, och inte bara prata, ansåg Vilén angående arktiska frågor.

Enorm potential för de arktiska regionerna – men sårbara

Mikael Janson, direktör på North Sweden, gav därefter sin syn på vilka utmaningar och möjligheter North Sweden och arktiska regioner generellt står inför. Det europeiska Arktis är det befolkade, uppkopplade och teknologiskt framstående Arktis med mycket innovativa lösningar, men är samtidigt det glesbefolkade och avlägsna Europa med ofta för liten egen kritisk massa och avsaknad av nödvändiga investeringar. Han presenterade också det gränsöverskridande arbetet inom Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där även regionerna North Norway och North & East Finland ingår som samarbetspartners, som satt sig mitt i EU:s arktiska politik som EU:s och Europas egna arktiska regioner.

IMG_4567
Mikael Janson, direktör på North Sweden, redogjorde för de arktiska regionernas utmaningar och möjligheter 

- Även om det råder enorm potential inom NSPA-regionerna så visar den studie av OECD över NSPA-regionerna att det samtidigt är sårbara områden, exempelvis genom demografiska utmaningar med glesbefolkning, sade Mikael. Vidare påpekade han hur de arktiska regionerna står för en liten andel av klimatutsläppen men däremot påverkas i hög grad av dessa och han efterfrågar ökade satsningar på området där också områdena i det nordligaste Europa ligger i framkant med många av de lösningar som krävs. Det krävs dock en särskild omtanke och stöd från omgivningen inklusive EU för att frigöra de möjligheter som finns. Det är också EU:s väg att nå det övriga nordliga globala närområdet som är Arktis och han lyfte fram EU:s höga representant för utrikesfrågor, som på Arktismötet i Oulu 2016 uttryckte det med orden; ”For EU, Arctic is not a frontier, it is a gateway!”. Mikael passade också på att bjuda in till det första EU Arctic Forum i Umeå 3-4 oktober.

Under Arctic Consensus deltog även North Swedens samarbetspartners Nils Nilsen från North Norway och Kari Aalto från North & East Finland. De båda poängterade vikten av att EU investerar mer i Arktis utifrån många viktiga aspekter. Bland annat då miljöförändringar sker i drastisk takt inom de arktiska regionerna vilket de menade bör tas itu med, men även då Kina har intresse av att göra stora investeringar i området, som de ser sig som en viktig partner till av intresse för de nya transportvägar och tillgång till råvaror som finns. Det är viktigt att Europa matchar det.

Arctic Consensus avslutade med att Anna-Pála Sverrisdóttir från Islands EU-delegation presenterade sina prioriteringar för det Arktiska Rådet, då Island tar över ordförandeskapet från Sverige under hösten.

Islands fyra prioriteringar kommer att bestå av:

 • Arktisk havsmiljö
 • Klimat och gröna energilösningar
 • Människor i Arkis
 • Stärka det arktiska rådet

/Hannes Wigerfelt

Läs tidigare nyhet om Arktismöten i EU och EU:s arktiska politik

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för norra Sverige i vardande

  2019-04-24

  Europaparlamentet går nu till val och det gör att pågående förberedelser för kommande programperioden 2021—2027 tar paus, även om Ministerrådet för sin del fortsätter sitt arbete under det rumänska ordförandeskapet som i juli tas över av Finland. Det är under hösten som slutförhandlingarna om EU:s budget och inriktning ”Post-2020” kommer att föras mellan Ministerrådet och ett nytt parlament samtidigt som en ny EU-kommission skall tillträda. Huvuddragen är kända och kampen om budgeten lyftes i tidigare ”State of Play”. För norra Sverige är EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, av särskild vikt för exempelvis ett fortsatt utbyggt bredband, universitetens förmåga att ta del av forskningsresurser och en samlad turismutveckling med sin idag starka tillväxt. I de lagda förslagen finns det extra gleshetsstödet inlagt och överlag anpassade stöd för regionen, som det finns anledning att följa utfallet för.

 • State of Play: EU:s budgetbatalj

  2019-04-10

  De olika förhandlingsmandaten i Europaparlamentet och Ministerrådet börjar nu falla på plats inför budgeten 2020-2027. Det liggande förslaget inkluderar EU:s regionalpolitik.

 • Arctic Consensus

  2019-04-04

  Hur kan EU främja ökade innovationsinvesteringar i arktiska regioner? Vilken roll spelar klimatet? Detta och mycket annat diskuterades under Arctic Consensus.

 • OECD: gruvdrift i städer och regioner med initiativ om utökat internationellt samarbete och regional utveckling i världen inkluderat norra Sverige

  2019-04-04

  2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

 • EU-Arktisk slutkonferens

  2019-03-26

  Som ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik anordnade EU:s utrikestjänst (EEAS), sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis där North Sweden deltog.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS