EU:s regionalpolitik på "Grand"

2019-02-13

Den 6 februari medverkade North Sweden vid ett seminarium i Stockholm om framtidens regionalpolitik i EU riktat till riksdagsledamöter från regionen och hela Sverige. Seminariet ”EU:s sammanhållningspolitik för Sverige nu och i framtiden” anordnades av Europaparlamentariker Anders Sellström i samverkan med Region Västerbotten under deras veckor ”Västerbotten på Grand”. Mikael Janson, North Sweden, gav en exposé över EU:s regionalfonders betydelse för norra Sverige och hela Sveriges växtkraft följt av företrädare från Mid Sweden-kontoret och Region Västerbotten samt SKL. Det hela avslutades med ett politiskt samtal mellan Erik Bergkvist, Region Västerbotten, och Linda Ylivainio, Riksdagsledamot Norrbotten, modererat av Anders Sellström.

Diskussionerna om EU:s kommande budget 2021—2027 pågår för fullt i EU med förhandlingar inom Europaparlamentet och Ministerrådet. Det handlar dels om budgetnivåerna, dels om de faktiska regleringarna med sina olika paragrafer för hur och vad EU skall arbeta med under den kommande programperioden. En stor budgetpost är den så kallade sammanhållningspolitiken som är EU:s olika fonder och program för regionalstöd, som står för ungefär en tredjedel av EU:s samlade budget som i sin tur omfattar 1% av EU-ländernas samlade ekonomi. På nationell nivå inklusive i riksdagen är det dock ingen större diskussion bortanför budgetfrågan. Det är samtidigt nu som Sverige och andra kan spela in sina synpunkter för den faktiska utformningen och vad det kan ge för nytta, vilket var bakgrunden till att anordna seminariet som lockade ett femtontal Riksdagsledamöter från olika delar av landet och olika utskott.

SHPseminarium1

Europaparlamentariker Anders Sellström, Västerbotten, inleder seminariet (Foto: Mårten Edberg)

North Sweden bidrog till att ge bilden av regionalpolitikens nytta

Regionerna runtom i Europa inklusive de svenska regionerna är med i debatten och diskussionerna, inte minst gäller det för norra Sverige som också får en extra gleshetspeng från EU, medel som står för ungefär hälften av de regionalstöd som går till Norrbotten och Västerbotten. Det är viktiga pengar för norra Sveriges och hela Sveriges tillväxt. Mycket av det som idag tas för givet med tillväxt inom besöksnäringen, utbyggnad av nya klimatsmarta verksamheter, digitala näringar och service beroende av utbyggt bredband, forskning och innovation där universiteten tar för sig allt mer av även EU:s forskningsfonder och mycket annat, har sin bas och startpunkt och möjliggjorts av stöd från EU:s regionalfonder. Med sina ungefär 0,3% av EU-ländernas ekonomi står regionalpolitiken för en betydande del av de investeringar som skapar tillväxt i Europa, i snitt ungefär 14% i EU som helhet, och då inte minst för det nordligaste Europa. Den frammanar också strategisk samverkan som den som idag är mellan regionerna i norra Sverige, Finland och Norge. Det skulle dock behöva till ett mer samlat nationellt engagemang för att ge ytterligare bättre utväxling mot idag.

Fördelen är att, för att få del av EU-medlen, ställer det krav på ett strategiskt långsiktigt arbete med behov av samspel mellan olika aktörer såsom politik, näringsliv, akademi och offentlig sektor, samt över gränserna även mellan olika länder, som är extra viktigt för regioner med stor geografi men liten befolkning, för att skapa nödvändig kritisk massa för växtkraft och global konkurrenskraft. Medlemskapet i EU förskjuter fokus för från för svensk del i huvudsak Stockholm och rent nord-sydliga perspektiv, till att med stöd av EU se till det egna närområdet över nationsgränserna för ökad samverkan men också till utbyte med andra delar av Europa utifrån olika internationella perspektiv, där EU:s regionalpolitik är ett smörjmedel som ger en direkt koppling och legitimitet gentemot EU men ofta helt under den nationella radarn och debatten. EU:s regionalpolitik är också det som är Sveriges faktiska regionalpolitik. Det var Mikael Jansons budskap i sin inledning från North Sweden European Office horisont.

Fördjupad diskussion utifrån olika perspektiv

Seminariet fortsatte med att Lotta Rönström, Mid Sweden European Office, fördjupade bilden av hur regionerna arbetar med regionalfonderna och projekt som lett till samverkan och utveckling som annars inte hade varit möjligt och avslutade med projektet Mittstråket som knyter ihop Norge och Sverige i mellersta Norrland och även mot Finland via Kvarken. Det var en överlämning till Mårten Edberg, infrastrukturstrateg Region Västerbotten, som kunde berätta om vilken roll sammanhållningspolitiken spelat för just utveckling av även infrastrukturen i norra Sverige, inklusive samverkan över just Kvarken och den nya färjan som är på gång, samt utveckling av flygplatser för näringslivet i inlandet samt knutpunkter för omlastning av inte minst timmers som idag genererar stora mängder tågtrafik istället för tidigare lastbil och mycket annat som inte annars varit möjligt.

Anna Petersson, utvecklingsdirektör Region Västerbotten, sammanfattade diskussionen och hur Västerbotten kunnat dra nytta av EU-stödet och hur det genererat behov av samverkan inom inte minst nätverk som Northern Sparsely Populated Areas kring olika studier såsom den senaste OECD-studien för att gemensamt få redskap för ett strategiskt hållbart tillväxtarbete. Sista talare var Ellinor Ivarsson, ansvarig på SKL för sammanhållningspolitiken, som redogjorde för de förslag som nu ligger i EU med fokus på innovation och klimatarbete och SKL:s syn med behov av förändringar i förhandlingarna och därtill hur Sverige ställer sig av det som nu är känt. Det behövs en nära dialog mellan regionerna och nationell nivå för att tillförsäkra medel som gör fortsatt stor nytta. I nuläget utgör EU:s regionalfonder över 50% av det externa investeringskapital som finns för stora delar av Sveriges regioner och deras lokala aktörer, som i sin tur drar till sig andra investeringsmedel för innovations- och utvecklingssatsningar.

SHPseminarium2

Avslutande politikersamtal med Linda Ylivainio, Norrbotten, och Erik Bergkvist, Västerbotten (Foto: Mårten Edberg)

Avslutande politisk diskussion om regionalpolitikens roll för hela EU-projektet

Eftermiddagen avslutades med ett samtal mellan Erik Bergkvist, ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten samt Europaforum Norra Sverige, och Linda Ylivainio, riksdagsledamot Norrbotten, med startpunkt i regionalpolitikens betydelse och det som lyfts fram under seminariet. Diskussionen, som också bjöd in publiken och närvarande riksdagsledamöter att ge sina tankar, landade dock snart i de större frågorna inklusive Brexit och Europas möjligheter att överhuvudtaget möta de globala utmaningar som finns och där EU är det enda realistiska redskap som finns för att hantera de gemensamma utmaningarna. Det är i det ljuset även EU:s regionalpolitik skall ses, som ett billigt verktyg för att knyta samman lokalsamhällen och regioner för hela det gemensamma Europeiska projektet och betydelsen av det skall därmed inte underskattas. Tvärtom kan det stärkas, om diskussionen tillåts handla om det och inte enkom de fiskala budgetaspekterna. Med det kunde Anders Sellström tacka för intresset från de fyrtiotalet närvarande och bjuda till fortsatta diskussioner också efter seminariet.

/Mikael Janson

Ta del av Mikael Jansons, direktör North Sweden, presentation vid seminariet

Läs mer om förslagen från EU-kommissionen om sammanhållningspolitiken

Läs mer om EU-budgeten 2021—2027 

Läs mer om förhandlingarna om EU:s regionalpolitik och norra Sveriges syn i ”State of Play” 

Ta del av SKL:s syn på sammanhållningspolitiken för svenskt vidkommande

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för norra Sverige i vardande

  2019-04-24

  Europaparlamentet går nu till val och det gör att pågående förberedelser för kommande programperioden 2021—2027 tar paus, även om Ministerrådet för sin del fortsätter sitt arbete under det rumänska ordförandeskapet som i juli tas över av Finland. Det är under hösten som slutförhandlingarna om EU:s budget och inriktning ”Post-2020” kommer att föras mellan Ministerrådet och ett nytt parlament samtidigt som en ny EU-kommission skall tillträda. Huvuddragen är kända och kampen om budgeten lyftes i tidigare ”State of Play”. För norra Sverige är EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, av särskild vikt för exempelvis ett fortsatt utbyggt bredband, universitetens förmåga att ta del av forskningsresurser och en samlad turismutveckling med sin idag starka tillväxt. I de lagda förslagen finns det extra gleshetsstödet inlagt och överlag anpassade stöd för regionen, som det finns anledning att följa utfallet för.

 • State of Play: EU:s budgetbatalj

  2019-04-10

  De olika förhandlingsmandaten i Europaparlamentet och Ministerrådet börjar nu falla på plats inför budgeten 2020-2027. Det liggande förslaget inkluderar EU:s regionalpolitik.

 • Arctic Consensus

  2019-04-04

  Hur kan EU främja ökade innovationsinvesteringar i arktiska regioner? Vilken roll spelar klimatet? Detta och mycket annat diskuterades under Arctic Consensus.

 • OECD: gruvdrift i städer och regioner med initiativ om utökat internationellt samarbete och regional utveckling i världen inkluderat norra Sverige

  2019-04-04

  2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

 • EU-Arktisk slutkonferens

  2019-03-26

  Som ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik anordnade EU:s utrikestjänst (EEAS), sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis där North Sweden deltog.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS