Europaparlamentets utskott röstade om Arktis

2017-02-01

Den 31 januari röstade utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet respektive utskottet för Utrikesfrågor i Europaparlamentet gemensamt igenom en resolution, som säger att EU ska stärka samarbetet inom den Arktiska regionen. EU-finansieringen för våra regioner erkänns i sammanhanget som viktiga för regionens utveckling.

Hållbar socioekonomisk utveckling, miljöstyrning och begränsning av och anpassning till klimatförändringarna i den arktiska regionen
Som North Sweden har rapporterat tidigare har den Arktiska fråga seglat upp på EU:s agenda som en allt mer viktig fråga. Den växande geopolitiska betydelsen av den arktiska regionen, de accelererande klimatförändringarna samt konkurrens om naturresurser som också medför nya miljö- och säkerhetsrisker för regionen och för världen ligger bakom intresset för Arktis och även EU:s strävan att vara en aktiv Arktisk aktör. Under våren 2016 lanserade EU-kommissionen en ny integrerad politik för Arktis. Det är den kommunikationen som Europaparlamentet genom sina utskott för utrikes- respektivemiljöfrågor nu givit sin syn på. Europaparlamentet uppmanar EU att tala med en röst och arbeta för ett ökat samarbete i och om Arktis i resolutionen.

Kontinuerlig och tillräcklig finansiering för NSPA
Överenskommelsen i Europaparlamentet bygger på ett starkare EU-samarbete kring arktiska frågor inom en rad prioriterade områden, såsom hållbar utveckling i och kring Arktis, geopolitik och internationellt samarbete kring arktiska frågor samt klimatförändringar och skydd av den arktiska miljön.

I resolutionen erkänner Europaparlamentet, genom att i utskottsbehandlingen anta ett särskilt tillägg, betydelsen av finansiering till det som specificerats som Northern Sparsely Populated Areas, i vilket Övre Norrland ingår, för att regionen ska kunna utvecklas på bästa sätt trots utmaningar såsom glesbefolkning, kargt klimat och långa avstånd. Det är ett ytterligare starkt stöd för det ökade fokus på regional utveckling i EU:s arktiska regioner som EU-kommissionens förslag innebar. För våra regioner kan detta betraktas som ett steg i rätt riktning mot ett starkare EU-samarbete kring arktiska frågor där våra regioner genom North Sweden finns med i processen med sikte på framtidens EU-stöd till norra Sverige.

Med 111 mot 8 och en nedlagd röst var det två stycken enade utskott som gemensamt röstade igenom förslaget för betänkande om en integrerad EU-politik för Arktis till stöd för EU-kommissionens framlagda inriktning. Nästa steg är en slutgiltig omröstning som inkluderar alla Europaparlamentariker i plenum den 2 mars.

Läs mer här

Läs om EU-kommissionens förslag till Arktisk politik här

Läs mer om North Swedens och NSPA:s pågående arktiska aktiviteter här

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS