EU-kommissionen godkänner Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020

2015-06-03

Stöd till landsbygdsutveckling utgör en av de så kallade pelarna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Detta stöd realiseras inom ramen för fleråriga landsbygdsprogram som samfinansieras av EU och medlemsländerna. I slutet av maj månad godkände EU-kommissionen Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Genom Sveriges landsbygdsprogram för 2014-2020 är det möjligt att få stöd och ersättning för projekt som är ämnade att utveckla landsbygden. I det nu godkända programmet är miljö, hållbar utveckling och innovation utpekat som prioriterade områden. Enligt Jordbruksverket syftar dessa pengar framför allt till att ge Sverige: 

-      Lönsamma och livskraftiga företag

-      Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

-      Attraktiv landsbygd

Totalt uppgår landsbygdsprogrammet till 36 miljarder kronor över perioden 2014-2020. Dessa kommer bland annat att delas ut i form av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Olika stora summor är öronmärkta för olika typer av åtgärder, bland annat kommer en majoritet av stödet – 62 procent – att gå till miljö- och klimatåtgärder. Utlysningar av medel kommer att göras successivt, men redan nu är det möjligt att söka stöd för vissa typer av åtgärder. 

Enligt EU-kommissionen väntas de nationella landsbygdsprogrammen totalt skapa över 40 000 arbetstillfällen i europeiska landsbygdsområden samt ungefär 700 000 utbildningsplatser avsedda att främja innovation, kunskapsöverföring, mer hållbara jordbruksmetoder och starkare jordbruksföretag.

Vidare läsning
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de godkända programmen. 

Läs mer om det svenska landsbygdsprogrammet, på Jordbruksverkets hemsida.

Läs det svenska landsbygdsprogrammet för 2014-2020 i sin helhet. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS