Regionala mål 2021-2027

2019-01-30

I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog. 

EU-kommissionens tidskrift Panorama behandlar en rad olika ämnen såsom urbana utmaningar samt kulturella och industriella övergångar. Förs fram i tidskriften görs även regioner som är drabbade av klimatmässiga demografiska utmaningar samt seminariet som ägde rum under European Week of Regions and Cities, med fokus på specifika geografier, där Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltog 2018. Enligt EU-kommissionen bör sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis spela en central roll för perioden 2021–2027 i syfte att stödja öar och glesbefolkade områden. För framtiden bör regler utformas med målet att skapa en flexibel och enkel miljö för att tillgodose de behov som områden med specifika geografiska särdrag behöver. Några konkreta förslag som föreslås är bland annat att bistå dessa regioner med integrerade geografiska investeringar, underlättande för kommunstyrd utveckling, finansiella bidrag till innovation eller att lyfta fram projekt i områdena. 

Det integrerade tillvägagångssättet blir alltmer viktigt och insatser därom kan ha stor påverkan vid fokus på skilda men fortfarande sammanlänkade sektorer i samhället. Utbyte av kunskap och praxis mellan olika geografiska områden med liknande förutsättningar kan underlätta och möjliggöra integrerade geografiska strategier och finansiell hjälp. Vidare spelar samarbeten kring makro-regionala strategier på EU-nivå en viktig roll då många av områdena med geografiska särdrag befinner sig på nationsgränser där ett samordnat närmande kan skapa mervärde. 

Läs Panorama här och avsnittet om specifika geografier från sida 18

Läs vår tidigare nyhet om EU- kommissionens analys om specifika geografier

Läs om seminariet med fokus på ovanstående analys under EWRC där Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltog

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för norra Sverige i vardande

  2019-04-24

  Europaparlamentet går nu till val och det gör att pågående förberedelser för kommande programperioden 2021—2027 tar paus, även om Ministerrådet för sin del fortsätter sitt arbete under det rumänska ordförandeskapet som i juli tas över av Finland. Det är under hösten som slutförhandlingarna om EU:s budget och inriktning ”Post-2020” kommer att föras mellan Ministerrådet och ett nytt parlament samtidigt som en ny EU-kommission skall tillträda. Huvuddragen är kända och kampen om budgeten lyftes i tidigare ”State of Play”. För norra Sverige är EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, av särskild vikt för exempelvis ett fortsatt utbyggt bredband, universitetens förmåga att ta del av forskningsresurser och en samlad turismutveckling med sin idag starka tillväxt. I de lagda förslagen finns det extra gleshetsstödet inlagt och överlag anpassade stöd för regionen, som det finns anledning att följa utfallet för.

 • State of Play: EU:s budgetbatalj

  2019-04-10

  De olika förhandlingsmandaten i Europaparlamentet och Ministerrådet börjar nu falla på plats inför budgeten 2020-2027. Det liggande förslaget inkluderar EU:s regionalpolitik.

 • Arctic Consensus

  2019-04-04

  Hur kan EU främja ökade innovationsinvesteringar i arktiska regioner? Vilken roll spelar klimatet? Detta och mycket annat diskuterades under Arctic Consensus.

 • OECD: gruvdrift i städer och regioner med initiativ om utökat internationellt samarbete och regional utveckling i världen inkluderat norra Sverige

  2019-04-04

  2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

 • EU-Arktisk slutkonferens

  2019-03-26

  Som ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik anordnade EU:s utrikestjänst (EEAS), sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis där North Sweden deltog.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS