EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

2018-02-13

Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner (inklusive svenska) en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är  ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

20180209MiklochJuncker

Johanna Mikl-Leitner lämnar över deklarationen som fått stöd av 166 parter till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Svåra beslut står för dörren om EU-budgetfrågan

Besluten för hur EU:s nya långtidsbudget ska utformas står för dörren och förslag till budgeten planeras att presenteras i maj 2018.  En omdebatterad post är sammanhållningspolitiken som under nuvarande budgetperiod är utformad så att alla regioner i EU kan ta del av resurserna som finns tillgängliga. I och med Storbritanniens utträde ur EU kommer budgeten att påverkas negativt, vilket innebär att särskilda budgetområden drabbas av nedskärningar ifall medlemsländernas nuvarande ekonomiska delaktighet ska bibehållas. Ett annat förslag är att öka medlemsländernas budgetkostnader för att kunna behålla budgetpunkterna som de ser ut i dagsläget samt även utveckla dessa. Detta förslag är dock omdiskuterat och har mött motstånd från nationellt håll, bland annat från Sverige vars regering är restriktiva i EU-budgetfrågan.

EU:s regioner har vid flera tillfällen kraftsamlat för att belysa betydelsen av sammanhållningspolitiken för EU. Senast år 2016 samlades representanter för 188 region från 22 EU-länder i Bryssel för att visa på bland annat de direktdemokratiska betydelserna och fördelarna av att bedriva EU-politik i regionerna.

Nu inför slutspurten av budgetskrivningen har regionerna sonderat terrängen och upptäckt att intresset bland medlemsländerna för en bibevarad sammanhållningspolitik  fortfarande är relativt svalt sedan insatserna 2016. Trots ett klämt läge för den kommande budgeten så är viljan för att behålla kärnan av sammanhållningspolitiken stark ur regionernas synvinkel. Därför initierades i januari 2018 ännu en manifestation i syfte att påverka EU-kommissionens beslut ytterligare med hjälp av en omskrivning av den befintliga deklarationen. Deklarationen har i syfte att belysa regionernas situation och ska nu efter omskrivningen i större grad även ta vara på vikten av sammanhållningspolitiken för samtliga av regionerna som finns i EU.

Ny deklaration har överlämnats till Juncker

Johanna Mikl-Leitner, president för det Österrikiska förbundslandet Niederösterreich, överlämnade den 22 januari deklarationen till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker samt EU-kommissionären för budgetfrågor Günther Oettinger. Deklarationen, som belyser att alla EU:s regioner ska kunna ta del av sammanhållningspolitiken oavsett ekonomisk styrka, har på kort tid ratificerats av 166 parter som tillsammans representerar cirka 50 % av EU:s befolkning. Även Sveriges regioner stödjer deklarationen, bland annat Erik Bergqvist; regionråd vid Region Västerbotten, har skrivit under som representant för strukturfondspartnerskapet Övre Norrland. North Sweden European Office har, i samarbete med andra Svenska regionalkontor, deltagit i framtagningen av bestämmelserna i deklarationen.

Ifall den reviderade deklarationen får genomslag på budgetens utformning återstår att se. Både Juncker och Oettinger uttryckte att de personligen delade de flesta av deklarationens budskap vilket också utlovades skulle återges i budgetförslaget som väntas i maj 2018. Den slutgiltiga budgeten som sträcker sig mellan åren 2020 och 2027 ska preliminärt beslutas av medlemsstaterna och EU-parlamentet i maj 2019.

/Andreas Andersson Kurdve

Läs deklarationen i sin helhet här:

Läs North Swedens artikel om manifestationen som ägde rum 2016 här:

Läs North Swedens senaste State of Play, skriven av Mikael Janson, här: 

Läs mer om EU:s sammanhållningspolitik på EU-kommissionens hemsida här: 

Nyheter på området

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS