EU:s Urbana Agenda ska intensifiera medlemsländerna stadsutveckling

2016-06-08

I syfte att intensifiera samarbetet mellan medlemsländerna, EU-kommissionen, städerna och övriga aktörer på området för stadsutveckling skapas en ny EU-agenda för städer, som ska drivas på frivillig basis. De EU-ministrar som ansvarar för urbana frågor antog den 30 maj vid sitt inofficiella möte den så kallade Amsterdamdeklarationen (Pact of Amsterdam) där huvuddragen i den urbana agendan beskrivs.

Överenskommelsen om den så kallade Amsterdamdeklarationen  väntas resultera i framsteg gällande hanteringen av viktiga utmaningar såsom luftkvalitet, integrering av invandrare, bostäder och fattigdom i städerna. Det återstår endast genomförandet av överenskommelsen som kräver ett långsiktigt engagemang från alla myndighetsnivåer enligt lokala, regional, nationella och europeiska företrädare.

Vad är den Urbana Agendan?

Cirka 70 procent av EU:s befolkning lever och bor i städer och andelen stadsinvånare ökar ständigt och beräknas till 2050 vara 80 procent. För att nå målen i Europa 2020-strategin måste större hänsyn tas till städernas utveckling och behov. Under 2014 börjades diskussionen kring huruvida städer bör vara delaktiga i utformningen och genomförandet av EU:s politik. Den urbana agendan har som mål att förbättra och effektivisera EU-lagstiftning som påverkar städerna, att utveckla de nuvarande finansieringsinstrumenten samt att öka informationsutbytet och det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna och mellan städerna. Genom agendan skapas det inga nya finansieringskällor och överförs inte heller några befogenheter till EU-nivå.

Amsterdamdeklarationen är en överenskommelse och är en utveckling av EU:s agenda för städer som involverar lokala och regionala myndigheter i utformningen av EU:s politik såväl som nationell politik i syfte att öka effektiviteten. Uppgörelsen för EU:s agenda för städer kommer möjliggöra lokala och regionala myndigheter att kunna samverka med EU-institutioner och nationella institutioner för att framställa handlingsplaner i syfte att hantera stora utmaningar i städerna.  

Tematiska partnerskapen inom Urbana Agendan

Den antagna Amsterdampakten kommer att möjliggöra ett praktiskt samarbete inom ramen för tolv utvalda teman med tillhörande tematiska partnerskap. Partnerskapsgrupperna kommer att arbeta i cirka tre års tid, och de består av representanter för medlemsländerna, EU-kommissionen, städerna och övriga intressentgrupper. Arbetsmetoden har med finansiering från EU-ordförandelandet Nederländerna prövats som ett pilotprojekt sedan hösten 2015. Teman för de pågående partnerskapen är integration av migranter och flyktingar, fattigdom i städerna, bostäder och luftkvalitet. Målet för de tematiska partnerskapen kan vara exempelvis att föreslå förbättringar i de gällande EU-bestämmelserna, lansera gemensamma initiativ, bidra till utformningen av ny lagstiftning och förbättra befintliga EU-regler.

Den antagna Amsterdampakten innehåller de viktigaste funktionerna i programmet för EU:s agenda för städer. Det är viktigt att notera att utvecklingen av EU:s agenda för städer fortfarande är en pågående process där en ny överenskommelse kommer att ske mellan medlemsstaterna i samarbete med EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska investeringsbanken. Avsikten är att EU-kommissionen från och med 2017 ska finansiera samordningen av arbetet i partnerskapen.

Läs mer om överenskommelsen här.

Informationsblad om EU:s Urbana Agendan.

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS