NSPA-seminarium på EWRC

2016-10-20

Den 11 oktober anordnade nätverket för Northern Sparsely Populated Areas och skotska Highlands and Islands, med North Sweden som huvudpartner, ett fullsatt seminarium inom ramen för European Week of Regions and Cities i Bryssel. Temat var hur glesbefolkade nordliga regioner med stöd av forskning kan skapa strategier för innovation och tillväxt. Fokus låg på den av José Enrique Garcilazo från OECD presenterade nya studien över glesbefolkade regioners innovationspotential. Bland övriga talare fanns Norges Europaminister Elisabeth Vik Aspaker och Europaparlamentariker Jens Nilsson. Från regionen medverkade Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, samt prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn vid Luleå Tekniska Universitet.   

161020Panel1 (2)
Panel till vänster: José Enriqué Garcilazo, OECD, Jens Nilsson, Europaparlamentariker, Elisabeth Vik Aspaker, Norges Europaminister och Erik Bergkvist, Region Västerbotten

Partnerskapet för ”Sustainable Innovation in Less Urban Areas in the North”, bestående av EU-kontoren för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, samt Highlands and Islands i Skottland, med North Sweden som Lead Partner och arrangör, bjöd in till seminariet för att diskutera hur hållbar innovation som bidrar till tillväxt för hela Europa kan skapas i även mer glesbefolkade regioner. Titeln var ”Renaissance for Remote Rurban Regions through Research - the case of Less Urban Areas in the North” och bjöd utöver medverkan från Norges Europaminister och Europaparlamentet också på regionala företrädare som kunde ge intressanta exempel på strategier för att skapa innovation och tillväxt i Sverige, Norge, Finland och Skottland.

OECD-studie om glesbefolkade områden som möjligheternas platser

Huvudnumret var den så kallade Regional Outlook som OECD gjort om innovation i mindre urbana regioner, som kontrast till tidigare studier med huvudfokus på städer. Det var första gången studien presenterades i sin helhet av José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD gör på regionerna i NSPA. Den studien läggs fram av OECD den 7 november och var också en av anledningarna för NSPA att i samband med European Week of Regions and Cities, det regionala Bryssels ”Almedalen” (tidigare under namnet ”Open Days”), inom det officiella programmet göra detta event.

161020Enrique (2)
José Enriqué Garcilazo, chef för landsbygdsprogramsenheten vid OECD

Rubriken för Enriques presentation var ”Low density Areas: Places of opportunities” och han lyfte fram hur synen på var och hur innovation kan skapas måste förändras. Det är inte bara i storstäderna det sker, tvärtom sker huvudparten utanför städerna men kräver andra modeller för att stödjas än dagens förhärskande syn på forskningsdriven innovation i tättbefolkade områden.

Mikael Janson från North Sweden som höll i panelsamtalen konstaterade i diskussionen att det går att tala om ett paradigmskifte i synen på vad innovation är och hur och var det skapas med det som presenterades av OECD. Regioner som norra Sverige har i det perspektivet ett unikt innovationssystem att bygga vidare på.

Stort intresse för utveckling av områden också utanför storstäderna

Det var främst publiceringen av den regionala framtidsutsikten från OECD som väckte intresse, inte minst som det OECD presenterar med tiden ligger till grund för såväl EU:s som de enskilda ländernas utvecklingsstrategier. Det bjöds dock på genomgående intressanta anföranden med olika kompletterande perspektiv på temat.

Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige, inledde med att hälsa välkommen och introducera det inledande passet.

EU minister (2)Erik (2)
Tv: Elisabeth Vik Aspaker, Norges Europaminister och Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige

Först ut var Elisabeth Vik Aspaker, Norges Europaminister, som inledde med att lyfta EU:s Arktiska strategi som hon såg som ett tecken på att EU inser vikten av att samarbeta med regionerna och viktigt att verkligen ta tillvara norra Europas unika möjligheter för innovation och hållbarhet. Hon uppskattade den presenterade OECD-studien och såg fram emot den  för regionerna i NSPA, som ett hjälpmedel för att i det nordligaste Europa sätta upp utvecklingsmål och strategier.

Jens Nilsson, Europaparlamentariker, presenterade sin syn på samarbetet mellan de norra regionerna, från en initial öppenhet att samarbeta till en växande insikt om den större helhetsbilden som påverkar alla aktörer i Arktis. Han menade att nyckeln till framgång i Europasamarbetet är tillit, ett förtroende som måste byggas underifrån genom att arbeta tillsammans och det kommer också vara ett tungt vägande argument för en fortsatt sammanhållningspolitik i EU.

José Enriqué Garcilazo avslutade därefter den första delen av seminariet med sin presentation följt av ett panelsamtal. Han betonade vikten av kopplingar mellan stads- och landsbygdspolitik. Bland de snabbast växande regionerna är just landsbygd som är nära städer. Landsbygdsekonomier med låg densitet är hållbara, men kan vara offer för chocker vid kriser, samtidigt som de sammantaget står för den större delen av den ekonomiska aktiviteten i OECD-länderna. För att skapa mer hållbar utveckling pågår inom OECD en diskussion om hur bra kommunikationer och tillgänglighet kan utformas för att minska många av de utmaningar som ekonomier med låg densitet har. 

Regionala framgångsfaktorer skapas genom nytänkande och mod

161020Panel2 (2)
Tv: Harri Malinen, Lapplands universitet, Tove Sorensen, WHO Norge, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet och Donna Chisholm, Highlands och Islands Enterprise

I den andra delen av seminariet presenterades goda exempel från regioner som arbetar med att utveckla hållbara innovationer och inleddes med Donna Chisholm, Highlands och Islands Enterprise, som diskuterade det stöd som behövts för att minska flaskhalsarna i produktivitet inom Skottlands landsbygdsekonomi och behovet av att diversifiera näringslivet. Hon betonade innovationskraft och entreprenörskap som regionala tillgångar och att en region kan inte överleva utan de andra regionerna. 

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Prorektor för Luleå Tekniska Universitet, uppmuntrade till att bygga upp testverksamhet tillsammans med den akademiska världen och forskning för att främja regional utveckling. Regionerna kan ligga i framkant inom utvalda testmarknader som en testbädd för globala aktörers utvecklingsverksamhet. Hon tog upp flytten av Kiruna som ett exempel på en teststad för att utveckla smarta städer och regioner i ett kallt klimat samt de testanläggningar för smartare datacenter som byggs i regionen. ”Ideas grow better below zero” som hennes avslutande bild poängterade.

Tove Sorensen, chef inom WHO:s samarbetscenter för telemedicin och E-hälsa Norge, pekade på e-Hälsa som en strategisk investering i glesbygd. För att förbättra hälso- och sjukvården i framtiden måste vi se till att tjänsterna motsvarar behoven. Decentraliserad hälsovård, virtuella sjukhus, egenvård och samordning är nyckeln till framtidens hälsovård.

Harri Malinen, projektledare för Arctic Smartness Excellence vid Lapplands universitet presenterade finska Lapplands Arktiska smart specialiseringsstrategi som är i sin tredje fas i implementeringen. Tillsammans med fem affärsdrivna kluster och femton klusterbaserade initiativprojekt utvecklar man Arctic Smartness-modellen som varumärke och metodik. Lappland har som mål att vara den ledande glest befolkade smarta regionen i Europa.


Publik (2)
Fullt hus på Scotland House i Bryssel där seminariet hölls

Efter en gemensam panel avslutade Erik Bergkvist seminariet med att påpeka att det bor människor också i glesbefolkade områden, det är han själv ett bevis på, och de lösningar de måste komma på för att underlätta vardagen med långa avstånd är också lösningar som behövs i storstäderna där det inte är avstånden som skapar tidsförluster utan tvärtom befolkningstätheten som gör det.

/Tony, Elin, Martha, Mikael

 Läs om seminariet på NSPA hemsida

Talarnas presentationer

José Enriqué Garcilazo, chef för landsbygdsprogramsenheten vid OECD

Tove Sorensen, WHO Norge

Harri Malinen, Lapplands universitet

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet

Donna Chisholm, Highlands och Islands Enterprise


 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS