Forskningsprogrammet ESPON förlängs

2015-02-25

EU-kommissonär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare meddelat att en av hennes största prioriteringar är att se till att EU:s investeringar i Europeiska regioner används på ett korrekt och effektivt sätt. Som ett led i detta ges nu forskningsprogrammet ESPON ett förnyat mandat.

I vår tidigare nyhet om Creţus möte med regionkontoren i Bryssel berättades att en av hennes största prioriteringar för den nuvarande mandatperioden är att säkerställa att de pengar som EU investerar i regionerna (inte minst genom den regionala struktur- och investeringsfonden) används på bästa möjliga sätt. För att nå denna målsättning har EU-kommissionären nu meddelat att forskningsprogrammet ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) kommer att ges ett förnyat mandat.

ESPON startades 2007 med huvudsakligt mål att effektivisera EU:s sammanhållningspolitik samt initiativ och program under samtliga struktur- och investeringsfonder. Detta görs framför allt genom att ta fram statistik och analyser om Europeiska trender inom områden som rörelser på arbetsmarknader, demografiska förändringar och följder av klimatförändringarna. I det förberedande arbetet inför den nuvarande programperioden (2014-2020) genomfördes inom ramen för ESPON projektet GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe). Syftet med detta var att kartlägga territoriella utmaningar och förutsättningar för Europeiska regioner med särskilda geografiska karaktäristika. De regioner som kartlades utgjorde öar, bergsområden, gränsregioner men också nordligt belägna, glesbefolkade områden. Rapporterna som GEOSPECS resulterade i pekade inte bara på dessa geografiska områdens svårigheter utan också tillgångar.

ESPON i siffror:

Sammanlagd programbudget: 48,6 miljoner euro.

EU-finansiering: 41, 3 miljoner euro (från ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Större delen av budgeten kommer att gå till att finansiera forskningsprojekt vilka syftar att uppnå följande resultat:

-      Ökad produktion av territoriell vetskap genom tillämpad forskning och analys.

-      Ökat kunskapsutbyte.

-      Förbättrad territoriell empiri samt verktyg för territoriell analys.

-      Breddad räckvidd och ökat upptag av territoriell vetskap.    

Övrigt:

Läs mer om ESPON på programmets hemsida.

Läs mer om projektet GEOSPECS samt ladda ned rapporterna som tagits fram.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS