Välkommen till lanseringen av OECD-studien över nordligaste Europa

2017-02-01

Den 13 mars presenteras den unika studien över Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som utförts av OECD. Det sker i form av ett seminarium i Bryssel med medverkan från ledande regionala företrädare, EU-representanter, nationella aktörer samt från organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. OECD är ett institut som analyserar och tar fram strategier för ekonomisk utveckling, samägt av 35 länder i den rika världen, och räknas som en av världens absolut främsta utredningsorgan. Länder och regeringar inklusive hela EU bygger därmed mycket av sin politik på de rekommendationer OECD ger utifrån de studier de gör. Studien över NSPA visar på de utmaningar och möjligheter som det nordligaste Europa har att hantera, med såväl behov av stöd från, som till gagn för länderna – Sverige, Finland och Norge – samt hela EU. 

Inbjudan till NSPA:s OECD lanseringsevent och forum i Bryssel 13-14/3

Nätverket för NSPA inbjuder härmed till lanseringsseminariet med efterföljande mottagning den 13 mars klockan 15 för den som vill ta del av presentationen av den i många delar unika studien. Lanseringen sker i Bryssel på den Europeiska Regionkommittén med dess ordförande, Markku Markkula, som värd. OECD kommer att tillsammans med nätverket för NSPA och medverkan av ledande företrädare från EU såsom vice generaldirektören på den regionala enheten inom EU-kommissionen samt de berörda ländernas regeringar och regionerna i NSPA med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter.  

170201 OECD

OECD Policy Highlights NSPA – Ett utdrag av rapporten som presenteras i sin helhet den 13/3

Dagen efter den officiella lanseringen av studien, den 14 mars, anordnas också ett uppföljningsforum för de nedresta NSPA-delegaterna, som från och med nu också går att registrera sig till. Vid det forumet som håller till på den svenska representationen till EU i Bryssel, fortsätter diskussionerna för att inom de medverkande regionerna fördjupa förståelsen av det OECD lyfter fram och hur det fortsatta arbetet skall läggas upp utifrån också en dialog med centrala aktörer inom EU, för att få verkligt genomslag för studiens slutsatser.

Registrering sker senast 24 februari via respektive regional kontaktperson samt Martha Bahta på North Sweden; martha.bahta@northsweden.eu. Preliminärt program och ytterligare information finns på länkar nedan. 

Tvåårigt arbete i samverkan mellan OECD och NSPA som nu går i mål

NSPA, som består av 14 regioner i norra Sverige, inklusive Norrbotten och Västerbotten, östra och norra Finland samt Nordnorge, har under två års tid medverkat i en så kallad Territorial Review genomförd av OECD. Syftet med studien är att visa på de utmaningar och möjligheter som finns och hur NSPA samlat kan skapa en kritisk massa för att ytterligare stärka sin utvecklingskraft i Europas absoluta framkant, såväl geografiskt genom att vara del av Europas arktiska områden, som utvecklingsmässigt.

Det är en unik studie såtillvida att den samlar 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför. Därtill glesbefolkade områden i det nordligaste Europa, bestående av väl utvecklade samhällen inom många områden men med specifika utmaningar att hantera, såsom långa avstånd inom sig och till marknaderna, kallt och kargt klimat samt gles befolkning med på många håll en negativ demografisk utveckling. Samtidigt finns det stora potentialer och delar av regionerna som växer och kan visa på en positiv utveckling. Även om regionerna sinsemellan är olika på många sätt, finns det mycket som förenar och ett behov av att tillsammans hitta strategier för växtkraft. OECD-studien ger därtill underlag för stöd till varje regions eget utvecklingsarbete.

Rapporten antogs i början av november i Paris och i samband med att de fyra nordligaste svenska regionerna som ingår i studien, anordnade ett Europaforum Norra Sverige i Stockholm senare i november, kunde OECD också presentera en första policy highlight. Den 13 mars sker så den officiella publiceringen av rapporten i sin helhet.

170201 OECD-ländernas delegater
Beslutsmötet i Paris den 8 november 2016 där OECD-ländernas delegater godkände NSPA-rapporten

Tydligt budskap om tillväxt också i nordliga glesbefolkade områden

Studien över NSPA, tillsammans med den av OECD under 2016 presenterade så kallade Regional Outlook, som knyter an till studien för NSPA och presenterades av OECD vid det seminarium som NSPA, tillsammans med Highlands and Islands i Skottland, anordnade vid European Week of Regions and Cities under hösten i Bryssel, skickar OECD ett tydligt budskap: Innovation och tillväxt sker inte bara i storstäder i Europas centrum. Tvärtom är det de mindre urbana områdena som står för en stor del av tillväxten.

NSPA är ett exempel på det och det är därmed inte bara möjligt utan också nödvändigt att satsa i dessa regioner, till gagn för de enskilda nordiska länderna och hela EU. Studien ger rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna och hela NSPA men också gentemot nationell nivå i Sverige, Finland och Norge samt även EU, för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa.

OECD-studien är därmed också i högsta grad en del i de nu pågående förberedelserna inom EU för den framtida regionalpolitiken med sina olika fonder och program till stöd för regionernas utveckling, som skall läggas fram i början av nästa år och därmed under 2017 håller på att tas fram. Det var mot den bakgrunden North Sweden inom NSPA tog initiativet till OECD-studien, utöver behovet av att med stöd av OECD:s analyser överlag kunna stärka det regionala utvecklingsarbetet. De prioriteringar OECD lyfter fram för att utveckla regionerna är också prioriteringar att ta in i det, parallellt med de övergripande diskussionerna om EU:s framtida regionalpolitik, pågående arbetet med att ta fram EU:s prioriteringar och utformning av fonder och program riktade mot den arktiska regionen som North Sweden och Övre Norrland är en del av.

/Mikael Janson

Se inbjudan till lanseringsseminariet 13 mars med länk till programmet här

Se inbjudan med preliminärt program för NSPA OECD-forum 14 mars (pdf)

Läs mer om OECD:s antagande av studien vid novembermötet i Paris

Läs om Europaforums novembermöte i Stockholm med bland andra OECD

Läs om NSPA:s genom North Sweden anordnade seminarium om OECD:s Regional Outlook

Läs om den arktiska samrådsprocessen och de senaste aktiviteterna

 

 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS