Möte med arktisk rådgivare

2019-01-16

Den 18 december anordnade North Sweden ett möte på EU-kommissionens högsäte, Berlaymont, med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers uppdrag att kopplat till EU-kommissionens interna forskningsenhet analysera EU:s arktiska policy. Med vid besöket var Erik Bergkvist med flera från Region Västerbotten som under dagen också medverkat i diskussioner om EU:s transportpolitik med nätverket för perifera och maritima regioner, CPMR.

Utveckling av EU:s arktiska policy bidrar till stöd för norra Sverige

Jari Vilén har sedan hösten anlitats av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att utvärdera EU:s arktiska policy och komma med rekommendationer för hur den kan utvecklas. Det är ännu ett led i det pågående arbetet i EU för att stärka den arktiska agendan inom såväl klimatområdet som vad gäller internationell samverkan och säkerhetspolitik, men framförallt under de senaste åren det ökade fokus på regional utveckling i EU:s egna arktiska områden. Norrbotten och Västerbotten hör till dessa områden och har genom det arbete som varit från North Sweden genom inte minst samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, blivit en central del av EU:s arktiska politik.

Från att i EU inledningsvis ha fört dialog med urfolken och haft ett fokus på tillgång till råvaror och nya transportleder i Arktis, innebär den policy som antogs 2016 att EU skall bidra till utveckling av hela det nordligaste Europa i dialog med alla berörda aktörer mot bakgrund av den samverkan norra Sverige och NSPA haft med EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst i syfte att utveckla den tidigare förda arktiska EU-politiken som i sin tur är ett led i EU:s ambition att bli fullvärdig observatör i det Arktiska Rådet.

Det är också i den kontexten som EU genom North Swedens engagemang agerat för att vilja få med förlängningen av den så kallade Scandinavian-Mediteranian Corridor till att också omfatta hela vägen upp genom norrlandskusten till norska och finska gränsen och vidare, som idag ingår i förslagen för kommande programperiod 2021 och framåt. Det ligger också i policyn att bidra till att stärka de nordligaste regionernas utvecklingsförmåga med bland annat särskilda regionalfondsmedel som är en del av diskussionerna för kommande regionalstöd i EU med en fortsatt extra gleshetsallokering till norra Sverige.

Det är policyn från 2016 som EU-kommissionens eget forskningsorgan, till vilken Jari Vilén kopplats, fått i uppdrag att utvärdera och se hur den kan utvecklas för framtiden.

Norra Sveriges bidrag till EU:s arktiska engagemang med regionalt arktisk EU-forum

Diskussionen vid mötet kretsade kring hur norra Sverige och NSPA som helhet kan bidra med underlag för analyserna och rekommendationerna som är tänkta att vara en del av rapporten för att förbereda den förfrågan som under mitten av våren kommer att komma ut till alla berörda parter att ge inspel på de fösta skrivningar som då skall ha tagits fram. Det fördes också fram hur norra Sverige och NSPA bidragit till de processer som varit i samspel med EU och vikten av att bibehålla det regionala utvecklingsperspektivet som också är en grund för klimatarbetet och att bibehålla den arktiska regionen som en region av samverkan snarare än konflikt i en allt hetare omvärld med allt mer ökande arktiska intressen från olika stormakter. Det är frågor som är med i analysarbetet.

Den studie som OECD gjort över regionerna i NSPA lyftes också fram tillsammans med slutrapporten från den arktiska samrådsprocessen och pågående arbete med en arktisk investeringsplattform i samverkan med Europeiska Investeringsbanken som underlag för mycket som nu pågår och ger underlag för det fortsatta arbetet i berörda regioner också för EU att ta in.

Från North Sweden och Region Västerbotten framfördes också möjligheten att ha med rapporten, som skall komma redan under våren 2019, som en del av diskussionerna under det arktiska forum som Umeå står värd för i början av oktober. I veckorna före mötet hade det blivit klart i dialog mellan svenska UD, EU-kommissionen och North Sweden samt regionens företrädare, att det första årliga ”EU Arctic Forum” i den europeiska arktiska regionen som också följer av EU:s arktiska policy och den samrådsprocess som var under 2017, blir förlagt i Umeå 2–4 oktober i samspel med Barents Ministerrådsmöte under Sveriges ordförandeskap för Barentsrådet.

/Mikael Janson

Läs mer om EU:s arktiska policy 

Läs mer om den arktiska samrådsprocessen

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för norra Sverige i vardande

  2019-04-24

  Europaparlamentet går nu till val och det gör att pågående förberedelser för kommande programperioden 2021—2027 tar paus, även om Ministerrådet för sin del fortsätter sitt arbete under det rumänska ordförandeskapet som i juli tas över av Finland. Det är under hösten som slutförhandlingarna om EU:s budget och inriktning ”Post-2020” kommer att föras mellan Ministerrådet och ett nytt parlament samtidigt som en ny EU-kommission skall tillträda. Huvuddragen är kända och kampen om budgeten lyftes i tidigare ”State of Play”. För norra Sverige är EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, av särskild vikt för exempelvis ett fortsatt utbyggt bredband, universitetens förmåga att ta del av forskningsresurser och en samlad turismutveckling med sin idag starka tillväxt. I de lagda förslagen finns det extra gleshetsstödet inlagt och överlag anpassade stöd för regionen, som det finns anledning att följa utfallet för.

 • State of Play: EU:s budgetbatalj

  2019-04-10

  De olika förhandlingsmandaten i Europaparlamentet och Ministerrådet börjar nu falla på plats inför budgeten 2020-2027. Det liggande förslaget inkluderar EU:s regionalpolitik.

 • Arctic Consensus

  2019-04-04

  Hur kan EU främja ökade innovationsinvesteringar i arktiska regioner? Vilken roll spelar klimatet? Detta och mycket annat diskuterades under Arctic Consensus.

 • OECD: gruvdrift i städer och regioner med initiativ om utökat internationellt samarbete och regional utveckling i världen inkluderat norra Sverige

  2019-04-04

  2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

 • EU-Arktisk slutkonferens

  2019-03-26

  Som ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik anordnade EU:s utrikestjänst (EEAS), sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis där North Sweden deltog.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS