North Sweden med i Nationell dialog om EU:s Regionalpolitik

2016-10-05

Den 27 september anordnade SKL en nationell dialogkonferens i Stockholm på temat framtidens sammanhållningspolitik. Syftet var att mobilisera de svenska aktörerna i diskussionerna om EU:s regionalpolitik, som en uppföljning på vårens konferens i Bryssel arrangerad av de svenska EU-kontoren. Mikael Janson, direktör för North Sweden, var inbjuden att moderera ett pass om Brysselperspektivet på de framtida förhandlingarna under en dag som bjöd på talare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, regionala politiker samt myndigheter och departement.

161005 8-gruppen
Bland talarna, på inbjudan av North Sweden, fanns Eric von Breska från EU-kommissionens regionala enhet, här flankerad av ”8-gruppen” med politiker från Sverige åtta EU-programområden

I april arrangerades en första kraftsamling i Bryssel med regionala företrädare för en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå med företrädare från Sveriges regioner och stark uppslutning från EU:s olika aktörer. Några av slutsatserna från konferensen var behovet av ett gemensamt regionalt påverkansarbete och att mobilisera den regionala och nationella nivån för att från svensk sida tala med samma röst om framtidens regionalpolitik i EU som nu håller på att tas fram. Som en fortsättning och uppföljande aktivitet anordnade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, en nationell dialogkonferens och North Sweden höll i ett pass om ”Röster från Bryssel”. Dagen inleddes dock med att företrädare från Statsrådsberedningen och Näringsdepartementet gav den svenska regeringens perspektiv.

Norra Sverige engagerat för svenskt deltagande i debatten i EU

North Sweden genom Mikael Janson hade i sin tur bjudit in Eric von Breska på EU-kommissionen, idag ansvarig för analysen och beräkningarna av fördelningen av regionalfondsmedlen till regionerna, men inom kort ansvarig för att inom EU-kommissionens regionala enhet ta fram de konkreta förslagen för utformningen av framtidens sammanhållningspolitik. Han kunde berätta om de utmaningar som finns både i nuvarande fonder och program och för utformningen i framtiden. Han berömde Sverige och Sveriges regioner, men önskade också av den anledningen konstruktiva förslag på förbättringar från just Sverige. I den efterföljande dialogen konstaterades att mycket av det som diskuteras kan utläsas i den nyligen presenterade halvtidsöversynen av EU:s nuvarande budget.

Under dagen gavs sedan, med North Swedens medverkan, de svenska regionala politiska företrädarna samt Europaforum Norra Sveriges representanter från bland annat Västerbotten och Norrbotten möjlighet att föra en dialog med Eric i mindre grupper parallellt med seminariet. Han hann även med överläggningar med Näringsdepartementet innan återfärd till Bryssel. Mikael Janson modererade efter Eric von Breskas inlägg också en kortare panel med svenska företrädare såsom Jens Nilsson, ledamot i det regionala utskottet i Europaparlamentet.

Under dagen höll därtill Region Västerbotten genom Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, och Terese Ryndal, internationell strateg, i en workshop om ökad andel lånefinansiering i sammanhållningspolitiken och den nya fonden för strategiska investeringar från EU, med medverkan från bland annat Europeiska Investeringsbanken.

Sammanhållningspolitikens vara eller icke vara efter 2020

Kommissionen kommer att lägga förslag till en ny flerårig budgetram 2021 och framåt senast vid utgången av 2017. En fråga som troligtvis kommer att ställas är om den så kallade sammanhållningspolitikens vara eller icke vara.

Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s totala budget och mot bakgrund av att förhandlingarna inför unionens nästa budgetperiod nu börjat är det viktigt att norra Sverige är med på banan, men att det från fler håll finns stöd för fortsatta regionalpolitiska instrument. Dialogkonferensens syfte var att ge möjlighet att fortsätta diskussionerna kring viktiga frågor inför nästa programperiod och att redan nu påbörja de gemensamma förberedelserna infor kommande budgetförhandlingar i EU.

Under konferensen diskuterade regionerna behovet av att kommunicera sammanhållningspolitikens betydelse för den regionala tillväxten i Sverige och att verkligen visa på konkreta resultat som regionalpolitiken ger Europa, både inom tillväxt och för sammanhållning inom EU.

Aktuella frågor som diskuterades var bland annat EU:s framtid, där flera talade om kommande viktiga insatser i ett mer splittrat EU än tidigare, där bland annat Brexit, Storbritanniens utträde, och migrationen kommer att påverka förhandlingarna. Därtill att medlemsländerna är allt mer budgetrestriktiva.

Här hittar du programmet

Läs North Swedens nyhet om tidigare konferensen i Bryssel

Läs om den nyligen presenterade halvtidsöversynen av nuvarande EU-budget

Läs tidigare State of Play om EU:s framtida sammanhållningspolitik

/MB och MJ

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS