North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

2018-10-23

Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Lise Østby, senior rådgivare på Nordiska Ministerrådet, inledde med att berätta om Nordiska Ministerrådet och det arbete som sker över hela Norden inklusive att ta fram gemensam kunskap och data där den årliga rapporten om läget i Norden är ett sådant redskap som haft lite olika form över åren. 

nordregio

Mikael Janson, North Sweden, och Julien Grunfelder, Nordregio, i panelen på Nordiska Ministerrådets seminarium om Fact based macro-regional cooperation for better decision-making

Kunskap och analyser är grunden för strategiskt regionalt utvecklingsarbete

Julien Grunfelder från Nordregio, som hållit i arbetet med 2018 års rapport, gav en övergripande genomgång av arbetet och vad som sägs i rapporten och det nya index som inrättats för att kunna jämföra olika regioners situation och utveckling med också jämförelser mellan olika regionkategorier som de glesbefolkade nordliga delarna i Norden. Han visade också på de möjligheter som finns genom att i det webbaserade verktyg som är kopplad till rapporten få fram anpassade data över olika regioner och jämförelser av regioner för att fördjupa kunskapen och analyserna med stöd av alla den data som finns i de nordiska länderna samlad hos Nordiska Ministerrådet.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade därefter om samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas, som är en mycket stor del av hela Norden geografiskt men med utmaningen att för den skull vara få människor också jämfört med övriga delar av det i ett i sin tur en europeisk kontext glesbefolkade Norden. NSPA, som inte är en makroregion i EU:s mening men väl ett starkt nätverk över en samlad makroregional geografi, har byggt mycket av sitt arbete på att hämta in kunskap om de egna regionerna som en grund för det gemensamma arbetet gentemot inte minst EU för ett anpassat stöd för regionens utveckling. De första studierna gjordes av just Nordregio och den senaste i regi av OECD och det är viktigt för ett förändringsarbete att veta mer om sig själv och ha extern expertis som kan bidra med den kunskapen.

Roberta Negriolli från EUSALP berättade om det verktyg de tagit fram för att över hela alpregionen få fram data och statistik från olika källor för var och en som så önskar att i sin tur att kunna via webben ta fram egna datasammanställningar för olika delar av regionen och hela regionen samt jämförelsetal och hitta var olika verksamheter finns såsom företagskluster och annat med tredimensionella kartbilder för att illustrera de sammanställningarna. 

The State of the Nordic Region – En god början för den egna analysen

I den efterföljande diskussionen framfördes mycket beröm för en väldigt pedagogiskt upplagd och lättläst rapport från Nordregio med många intressanta perspektiv och jämförelser att ösa ur. Även behovet av att komplettera analysen med rekommendationerna för vilka områden att satsa på påpekades. En övergripande studie som Nordiska Ministerrådets rapport för hela Norden är överlag ett bra redskap som komplement till och grund för att borra vidare i de egna analyserna och fördjupningarna. Samtidigt konstaterades att eftersom det fortfarande är aggregerade tal så blir det medelvärden som inte fångar hela verkligheten och kanske framförallt de skillnader som finns inom regioner som hanteras som helheter utöver att de större städerna lyfts fram specifikt. 

Det blir inte minst tydligt för regioner som de i NSPA med så olika förutsättningar inom sig och sinsemellan även om det finns många gemensamma nämnare. Det är därför viktigt att det tas vidare på olika sätt och en idé kan vara att det också för Nordregio är ett bra underlag för att i dialog med olika regioner och aktörer runtom i hela Norden se vilka ytterligare fördjupningar som kan tillföra relevant nytta inklusive att fånga olika regioner bättre. För norra Sveriges del kan det handla om att kunna jämföra de egna städerna med även andra städer samtidigt som de mer glesbefolkade delarna som annars lätt försvinner i medelvärdena framträder än tydligare och kan jämföras bättre med andra och varandra. Det kan ge mer matnyttiga underlag för att i också ett mer samlat nordiskt och europeiskt perspektiv bedöma utvecklingen och vilka anpassade utvecklingsstöd som kan ge nytta.

/Mikael Janson

Läs State of the Nordic Region rapporten

Läs mer om OECD-studien för NSPA

Nyheter på området

 • EU:s regionalpolitik på "Grand"

  2019-02-13

  Seminariet ”EU:s sammanhållnings- politik för Sverige nu och i framtiden” anordnades av EU-paparlamentariker Anders Sellström i samverkan med Region Västerbotten.

 • Kick-off för European Week of Regions and Cities 2019

  2019-02-05

  Den 30:e januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför European Week of Regions and Cities, EWRC, 2019. Bland annat presenterades årets datum, platser och årets fokusämnen. Det presenterade även vissa nyheter för i år.

 • Västerbottenveckor på Grand

  2019-01-30

  Under veckan 21 januari inleddes Region Västerbottens tre årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm, detta för 29:e gången, där det varje kväll serveras Västerbottensbuffé istället för ordinarie meny och på dagarna olika seminarier med Västerbottentema. Det är regionen tillsammans med kommuner och olika organisationer och företag som anordnar seminarierna och i allt högre grad även i samverkan med andra norrlandsregioner och aktörer. Det är ett led i att nå makthavarna där de finns i Stockholm för att få bättre förståelse för norra Sverige. Även North Sweden är på plats för att bidra med EU-perspektiven och norra Sveriges betydelse och behov av EU för att utvecklas.

 • Regionala mål 2021-2027

  2019-01-30

  I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog.

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS