North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

2018-10-23

Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Lise Østby, senior rådgivare på Nordiska Ministerrådet, inledde med att berätta om Nordiska Ministerrådet och det arbete som sker över hela Norden inklusive att ta fram gemensam kunskap och data där den årliga rapporten om läget i Norden är ett sådant redskap som haft lite olika form över åren. 

nordregio

Mikael Janson, North Sweden, och Julien Grunfelder, Nordregio, i panelen på Nordiska Ministerrådets seminarium om Fact based macro-regional cooperation for better decision-making

Kunskap och analyser är grunden för strategiskt regionalt utvecklingsarbete

Julien Grunfelder från Nordregio, som hållit i arbetet med 2018 års rapport, gav en övergripande genomgång av arbetet och vad som sägs i rapporten och det nya index som inrättats för att kunna jämföra olika regioners situation och utveckling med också jämförelser mellan olika regionkategorier som de glesbefolkade nordliga delarna i Norden. Han visade också på de möjligheter som finns genom att i det webbaserade verktyg som är kopplad till rapporten få fram anpassade data över olika regioner och jämförelser av regioner för att fördjupa kunskapen och analyserna med stöd av alla den data som finns i de nordiska länderna samlad hos Nordiska Ministerrådet.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade därefter om samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas, som är en mycket stor del av hela Norden geografiskt men med utmaningen att för den skull vara få människor också jämfört med övriga delar av det i ett i sin tur en europeisk kontext glesbefolkade Norden. NSPA, som inte är en makroregion i EU:s mening men väl ett starkt nätverk över en samlad makroregional geografi, har byggt mycket av sitt arbete på att hämta in kunskap om de egna regionerna som en grund för det gemensamma arbetet gentemot inte minst EU för ett anpassat stöd för regionens utveckling. De första studierna gjordes av just Nordregio och den senaste i regi av OECD och det är viktigt för ett förändringsarbete att veta mer om sig själv och ha extern expertis som kan bidra med den kunskapen.

Roberta Negriolli från EUSALP berättade om det verktyg de tagit fram för att över hela alpregionen få fram data och statistik från olika källor för var och en som så önskar att i sin tur att kunna via webben ta fram egna datasammanställningar för olika delar av regionen och hela regionen samt jämförelsetal och hitta var olika verksamheter finns såsom företagskluster och annat med tredimensionella kartbilder för att illustrera de sammanställningarna. 

The State of the Nordic Region – En god början för den egna analysen

I den efterföljande diskussionen framfördes mycket beröm för en väldigt pedagogiskt upplagd och lättläst rapport från Nordregio med många intressanta perspektiv och jämförelser att ösa ur. Även behovet av att komplettera analysen med rekommendationerna för vilka områden att satsa på påpekades. En övergripande studie som Nordiska Ministerrådets rapport för hela Norden är överlag ett bra redskap som komplement till och grund för att borra vidare i de egna analyserna och fördjupningarna. Samtidigt konstaterades att eftersom det fortfarande är aggregerade tal så blir det medelvärden som inte fångar hela verkligheten och kanske framförallt de skillnader som finns inom regioner som hanteras som helheter utöver att de större städerna lyfts fram specifikt. 

Det blir inte minst tydligt för regioner som de i NSPA med så olika förutsättningar inom sig och sinsemellan även om det finns många gemensamma nämnare. Det är därför viktigt att det tas vidare på olika sätt och en idé kan vara att det också för Nordregio är ett bra underlag för att i dialog med olika regioner och aktörer runtom i hela Norden se vilka ytterligare fördjupningar som kan tillföra relevant nytta inklusive att fånga olika regioner bättre. För norra Sveriges del kan det handla om att kunna jämföra de egna städerna med även andra städer samtidigt som de mer glesbefolkade delarna som annars lätt försvinner i medelvärdena framträder än tydligare och kan jämföras bättre med andra och varandra. Det kan ge mer matnyttiga underlag för att i också ett mer samlat nordiskt och europeiskt perspektiv bedöma utvecklingen och vilka anpassade utvecklingsstöd som kan ge nytta.

/Mikael Janson

Läs State of the Nordic Region rapporten

Läs mer om OECD-studien för NSPA

Nyheter på området

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • EWRC med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Onsdagen den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin inrättade årliga heldag om Arktiska frågor - Umeå Arctic Forum.

 • Kommissionär tog emot NSPA

  2018-12-18

  Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, tog emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom NSPA.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS