Konferens om Europeiska Arktis

2015-06-03

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) var en av aktörerna som deltog vid konferensen "What next for EU Arctic policy?" i regi av EU:s utrikestjänst, European External Action Service (EEAS), om utmaningar och möjligheter i norr. Konferensen är en del av det pågående arbetet med att i EU ta fram underlag för en kommande Arktisk strategi för EU och är en av många just nu pågående samråd och processer i det arbetet som skall leverera ett underlag till Ministerrådet före jul är det sagt.

”What next for EU Arctic Policy?”
Mellan den 1 och 2 juni anordnade EU:s utrikestjänst i Bryssel en konferens om EU:s roll i Arktis.  Syftet med konferensen var att i dialog med särskilt inbjudna aktörer mejsla ut de viktigaste frågorna för EU att fokusera på i det som skall bilda underlag för en framtida arktisk strategi.

Vid konferensen, som genom panelsamtal och publikdialog under tre teman kring miljö, hållbar utveckling samt internationellt samarbete, dryftades vad EU bör fokusera på, med deltagande av bland många andra Sveriges Arktiska Ambassadör, Christer Bringéus, samt företrädare från övriga länder i Arktiska Rådet (utom Ryssland) och urfolksföreträdare.

NSPA var genom Kari Aalto, East & North Finland, med i diskussionen om hållbar utveckling tillsammans med förre finska statsministern Paavo Lipponen samt företrädare för Storbrittaniens parlamentariska arktiska kommission, Världsnaturfonden (WWF), franska senaten och tyska transportministeriet. Den arktiska position som Brysselkontoren inom NSPA arbetar med presenterades för deltagarna.

150603_NSPA_EEAS

Från North Swedens sida lyftes också särskilt fram möjligheterna för innovationer i EU:s nordliga områden och att vara en testbädd för ny teknik och lösningar till gagn för hela Arktis och smart regional utveckling i hela EU. Mikael Janson från North Sweden poängterade därtill vikten av att i EU:s arktiska processer hålla fast vid partnerskapsprincipen om att ha med den regionala nivån i EU:s policyarbete och även för det internationella utbytet, som i Arktis bygger på inte bara nationell utan också regional samverkan över gränserna. EU:s legitimitet och trovärdighet i Arktis bygger på engagemang och stöd för de egna Europeiska Arktiska regionernas möjligheter till hållbar utveckling.

Ökande mängd aktiviteter med fokus på Arktis i EU 
EEAS-konferensen är en i raden av pågående samråd, seminarier och andra initiativ i EU. Exempelvis har den maritima enheten inom EU-kommissionen, som har i uppdrag att samordna EU:s arktiska policyarbete, anordnat ett samråd om EU:s fonder och program riktat mot Arktis inklusive de utvecklingsmedel som går till regionera inom NSPA. De har sedan följt upp det samrådet med en seminarieserie på olika teman för dialog med olika aktörer; i Rovaniemi den 29 april, där bland annat Anna Lindberg från Landstinget Norrbotten och Jonas Lundström från Region Västerbotten medverkade i panelerna, samt Oslo 27 maj och Reykjavik 24 juni.

Mycket är kopplat till EU:s ambitioner att bli fullvärdig observatör i Arktiska Rådet på samma sätt som exempelvis länder som Indien, Kina och Japan. Arktiska Rådet består av de åtta arktiska staterna (Norge, Sverige, Finland, Ryssland, USA, Kanada, Island samt Danmark) samt företrädare för urfolken i Arktis och har blivit det internationella organ som hanterar de arktiska frågorna och många aktörer med intressen i Arktis söker därför observatörsstatus. Även EU har över tid ökat det arktiska engagemanget och den nu planerade kommunikationen om Arktis med sikte att landa på Ministerrådets bord före jul, är en del i att skapa en fullvärdig Arktisk strategi för EU.

Till det kommer en rad andra arktiska seminarier och aktiviteter av olika aktörer, inte minst från norsk, dansk och finsk sida, men även exempelvis Skottland.

Svenskt Arktiskt Forum inrättat
För att bättre samla också svenska aktörer för mer gemensam kraft i det arktiska arbetet, har i samverkan mellan aktörerna i Övre Norrland, North Sweden samt Utrikesdepartementet inrättats ett ”Svenskt Arktiskt Forum” med representanter från Västerbotten och Norrbotten inklusive samisk representation samt nationell nivå. Forumet samlades för ett första möte den 13 maj under ledning av den svenska Arktiska Ambassadören samt med företrädare från ett antal olika departement och Polarforskningsrådet. North Sweden gav en översikt över EU:s arktiska arbete utifrån norra Sveriges regionala perspektiv.

150603_NSPA_EEAS_2

Avsikten är att ha återkommande möten för att diskutera frågor med koppling till Sveriges kommande arktiska strategi, EU:s policyarbete på området samt vad som sker i Arktiska Rådet. Under hösten är EU:s kommande underlag för en arktisk strategi en given punkt på dagordningen.

Vidare läsning
Läs mer om EEAS-konferensen på EEAS hemsida

Läs rapporten om Norra Sveriges intressen i EU:s Arktiska policyarbete

Läs om resultatet av EU-kommissionens samråd om Arktis

 

/Mikael Janson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS