NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

2018-01-24

Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel med företrädare från länder, organisationer, regioner och inte minst EU inklusive den arktiska ambassadören för EU. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

180124 Trond
Trond Gabrielsen från norska UD presenterar den nya norska arktiska strategin på Norway House i Bryssel

Norges ambassadör till EU, Oda Helen Sletnes, hälsade välkommen med att poängtera vikten av att balansera ekonomisk utveckling med en hållbar utveckling för Arktis och från norska UD respektive norska ministeriet för lokal utveckling och modernisering berättade Trond Gabrielsen och Vincent Fleisher om den nya arktiska norska strategin; ”Between geopolitics and social development”. Strategin betonar Norges arktiska roll och fokus på att det i de Europeiska arktiska områdena bor människor och finns levande samhällen som behöver utvecklas, samtidigt som Arktis har en sårbar miljö som påverkas av globala utsläpp som måste hanteras. Från norsk sida betonas vikten av samverkan och regional utveckling och syn för sägen var att NSPA inbjudits att medverka.

Satu Vehreävesa, ordförande för NSPA:s styrgrupp, påpekade behovet av fokus på de som bor och verkar i den arktiska regionen och de potentialer som finns. Kontorscheferna för East and North Finland, Kari Aalto, North Norway, Nils Nilsen, samt North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av samverkan i NSPA, den OECD-studie som gjorts samt de investeringsprioriteringar inom infrastruktur, digital utveckling, hälsa, utbildning och kompetensförsörjning, innovation och nyckelbranscher samt överlag ökat samarbete över gränserna, som NSPA tryckt på gentemot EU i den pågående arktiska samrådsprocessen och den slutrapport som presenterades i EU-kommissionens huvudsäte dagen efter det norska seminariet.

Förmiddagen avslutades med att Mikael Janson som moderator höll i en frågestund med såväl frågor från samiska företrädare om hur deras intressen tas om hand i den norska strategin, som om Norges syn på utvinning av olja i Arktis. Från de norska företrädarna sades att det finns intressekonflikter men att de bara kan lösas genom dialog mellan parterna och det är en grundsten i strategin och vad gäller oljeutvinning så är det just nu stopp för det samtidigt som de framhöll att världen fortsatt behöver olja och Norge har de tuffaste reglerna och den minst miljöpåverkande oljeutvinning som finns. På den avslutande frågan från Mikael kunde de församlade talarna enas om att den stora förändringen över tid med EU:s arktiska policyarbete och även den ny norska strategin är att fokus har förflyttats från att utvinna råvaror i okänd terräng till att arbeta tillsammans med befolkningen i Arktis för att utveckla regionen tillsammans över gränserna i inte minst det Nordiska Arktis till vilka NSPA-regionerna i norr räknas. 

180124NorgeArktisMJ

Mikael Janson, North Sweden, leder panelsamtal på Norway House om den norska nya arktiska strategin och kopplingen till EU:s arktiska arbete (Bild: North Norway)

/Mikael Janson

Läs Norges arktiska strategi här

Läs om lanseringen av EU:s arktiska samrådsrapport här

 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS