NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

2018-01-24

Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel med företrädare från länder, organisationer, regioner och inte minst EU inklusive den arktiska ambassadören för EU. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

180124 Trond
Trond Gabrielsen från norska UD presenterar den nya norska arktiska strategin på Norway House i Bryssel

Norges ambassadör till EU, Oda Helen Sletnes, hälsade välkommen med att poängtera vikten av att balansera ekonomisk utveckling med en hållbar utveckling för Arktis och från norska UD respektive norska ministeriet för lokal utveckling och modernisering berättade Trond Gabrielsen och Vincent Fleisher om den nya arktiska norska strategin; ”Between geopolitics and social development”. Strategin betonar Norges arktiska roll och fokus på att det i de Europeiska arktiska områdena bor människor och finns levande samhällen som behöver utvecklas, samtidigt som Arktis har en sårbar miljö som påverkas av globala utsläpp som måste hanteras. Från norsk sida betonas vikten av samverkan och regional utveckling och syn för sägen var att NSPA inbjudits att medverka.

Satu Vehreävesa, ordförande för NSPA:s styrgrupp, påpekade behovet av fokus på de som bor och verkar i den arktiska regionen och de potentialer som finns. Kontorscheferna för East and North Finland, Kari Aalto, North Norway, Nils Nilsen, samt North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av samverkan i NSPA, den OECD-studie som gjorts samt de investeringsprioriteringar inom infrastruktur, digital utveckling, hälsa, utbildning och kompetensförsörjning, innovation och nyckelbranscher samt överlag ökat samarbete över gränserna, som NSPA tryckt på gentemot EU i den pågående arktiska samrådsprocessen och den slutrapport som presenterades i EU-kommissionens huvudsäte dagen efter det norska seminariet.

Förmiddagen avslutades med att Mikael Janson som moderator höll i en frågestund med såväl frågor från samiska företrädare om hur deras intressen tas om hand i den norska strategin, som om Norges syn på utvinning av olja i Arktis. Från de norska företrädarna sades att det finns intressekonflikter men att de bara kan lösas genom dialog mellan parterna och det är en grundsten i strategin och vad gäller oljeutvinning så är det just nu stopp för det samtidigt som de framhöll att världen fortsatt behöver olja och Norge har de tuffaste reglerna och den minst miljöpåverkande oljeutvinning som finns. På den avslutande frågan från Mikael kunde de församlade talarna enas om att den stora förändringen över tid med EU:s arktiska policyarbete och även den ny norska strategin är att fokus har förflyttats från att utvinna råvaror i okänd terräng till att arbeta tillsammans med befolkningen i Arktis för att utveckla regionen tillsammans över gränserna i inte minst det Nordiska Arktis till vilka NSPA-regionerna i norr räknas. 

180124NorgeArktisMJ

Mikael Janson, North Sweden, leder panelsamtal på Norway House om den norska nya arktiska strategin och kopplingen till EU:s arktiska arbete (Bild: North Norway)

/Mikael Janson

Läs Norges arktiska strategi här

Läs om lanseringen av EU:s arktiska samrådsrapport här

 

Nyheter på området

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • EWRC med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Onsdagen den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin inrättade årliga heldag om Arktiska frågor - Umeå Arctic Forum.

 • Kommissionär tog emot NSPA

  2018-12-18

  Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, tog emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom NSPA.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS