Ny är den nya utlysningen för struktur- och investeringsfonderna igång

2015-02-03

Nu öppnar den första utlysningen av projektmedel inom EU:s sociala- samt regionala strukturfond för programperioden 2014-2020. Utlysningen av den sociala fonden öppnade 22 januari och är öppen till 16 mars. För regionalfonden planeras en första utlysningsperiod mellan 9 februari och 6 mars.

För båda fonder gäller att medlen fördelas mellan olika geografiska regioner, så kallade programområden. För såväl regionalfonden som den sociala fonden gäller Övre Norrland som ett programområde, vilket innefattar Norrbottens och Västerbottens län.

Det övergripande målet med regionalfonden för området Övre Norrland är att öka investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i de två länen. Detta görs med utgångspunkt i fem tematiska målsättningar. Olika stora andelar av fondpengarna är öronmärkta till var och en utav dessa målsättningar, vilka är:

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35,3 procent av medlen)


 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30 procent av medlen)


 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (24 procent av medlen)


 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (5,7 procent av medlen)


 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5 procent av medlen)

Totalt uppgår regionalfonden för Övre Norrland under programperioden 2014-2020 till cirka 2 miljarder kronor.

 

Europeiska socialfonden

Syftet med den Europeiska socialfonden är att främja kompetensutveckling samt motverka utanförskap i på olika sätt socialt utsatta regioner. I Norr- och Västerbotten har den regionala handlingsplanen för programperioden 2014-2020 fördelat medlen mellan följande tre syften:

 • Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland – cirka 21 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 25 procent.

 

 • Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland. – cirka 15 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 33 procent.

 

 • Förstudier som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. – cirka 30 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 53 procent.

 

Under föregående programperiod (2007-2013) utdelades 434 miljoner kronor från socialfonden till projekt i Övre Norrland. Det är ännu inte fastställt hur mycket som kommer att tillfalla regionen denna gång, men summan väntas uppgå till nästan samma storlek. Under den första utlysningsperioden (22 januari – 16 mars 2015) kommer cirka 70 miljoner att delas ut. 

Läs mer om utlysningen av socialfonden samt hur ansökan av projektmedel går till, på Region Västerbottens hemsida.

Läs mer om regionalfonden i Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella informationsmöten

Under denna vecka kommer Region Västerbotten och Tillväxtverket att anordna möten i Umeå för att diskutera projektidéer och hjälpa till med ansökningar av medel. Läs mer om detta på Region Västerbottens hemsida.

Svenska ESF-rådet bjuder in till Öppet hus på Region Västerbotten mellan den 11-12 februari för att diskutera specifika projekt. Läs mer här.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS