Ny är den nya utlysningen för struktur- och investeringsfonderna igång

2015-02-03

Nu öppnar den första utlysningen av projektmedel inom EU:s sociala- samt regionala strukturfond för programperioden 2014-2020. Utlysningen av den sociala fonden öppnade 22 januari och är öppen till 16 mars. För regionalfonden planeras en första utlysningsperiod mellan 9 februari och 6 mars.

För båda fonder gäller att medlen fördelas mellan olika geografiska regioner, så kallade programområden. För såväl regionalfonden som den sociala fonden gäller Övre Norrland som ett programområde, vilket innefattar Norrbottens och Västerbottens län.

Det övergripande målet med regionalfonden för området Övre Norrland är att öka investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i de två länen. Detta görs med utgångspunkt i fem tematiska målsättningar. Olika stora andelar av fondpengarna är öronmärkta till var och en utav dessa målsättningar, vilka är:

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35,3 procent av medlen)


 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30 procent av medlen)


 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (24 procent av medlen)


 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (5,7 procent av medlen)


 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5 procent av medlen)

Totalt uppgår regionalfonden för Övre Norrland under programperioden 2014-2020 till cirka 2 miljarder kronor.

 

Europeiska socialfonden

Syftet med den Europeiska socialfonden är att främja kompetensutveckling samt motverka utanförskap i på olika sätt socialt utsatta regioner. I Norr- och Västerbotten har den regionala handlingsplanen för programperioden 2014-2020 fördelat medlen mellan följande tre syften:

 • Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland – cirka 21 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 25 procent.

 

 • Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland. – cirka 15 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 33 procent.

 

 • Förstudier som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. – cirka 30 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 53 procent.

 

Under föregående programperiod (2007-2013) utdelades 434 miljoner kronor från socialfonden till projekt i Övre Norrland. Det är ännu inte fastställt hur mycket som kommer att tillfalla regionen denna gång, men summan väntas uppgå till nästan samma storlek. Under den första utlysningsperioden (22 januari – 16 mars 2015) kommer cirka 70 miljoner att delas ut. 

Läs mer om utlysningen av socialfonden samt hur ansökan av projektmedel går till, på Region Västerbottens hemsida.

Läs mer om regionalfonden i Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella informationsmöten

Under denna vecka kommer Region Västerbotten och Tillväxtverket att anordna möten i Umeå för att diskutera projektidéer och hjälpa till med ansökningar av medel. Läs mer om detta på Region Västerbottens hemsida.

Svenska ESF-rådet bjuder in till Öppet hus på Region Västerbotten mellan den 11-12 februari för att diskutera specifika projekt. Läs mer här.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS