Ny är den nya utlysningen för struktur- och investeringsfonderna igång

2015-02-03

Nu öppnar den första utlysningen av projektmedel inom EU:s sociala- samt regionala strukturfond för programperioden 2014-2020. Utlysningen av den sociala fonden öppnade 22 januari och är öppen till 16 mars. För regionalfonden planeras en första utlysningsperiod mellan 9 februari och 6 mars.

För båda fonder gäller att medlen fördelas mellan olika geografiska regioner, så kallade programområden. För såväl regionalfonden som den sociala fonden gäller Övre Norrland som ett programområde, vilket innefattar Norrbottens och Västerbottens län.

Det övergripande målet med regionalfonden för området Övre Norrland är att öka investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i de två länen. Detta görs med utgångspunkt i fem tematiska målsättningar. Olika stora andelar av fondpengarna är öronmärkta till var och en utav dessa målsättningar, vilka är:

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35,3 procent av medlen)


 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30 procent av medlen)


 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (24 procent av medlen)


 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (5,7 procent av medlen)


 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5 procent av medlen)

Totalt uppgår regionalfonden för Övre Norrland under programperioden 2014-2020 till cirka 2 miljarder kronor.

 

Europeiska socialfonden

Syftet med den Europeiska socialfonden är att främja kompetensutveckling samt motverka utanförskap i på olika sätt socialt utsatta regioner. I Norr- och Västerbotten har den regionala handlingsplanen för programperioden 2014-2020 fördelat medlen mellan följande tre syften:

 • Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland – cirka 21 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 25 procent.

 

 • Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland. – cirka 15 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 33 procent.

 

 • Förstudier som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. – cirka 30 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 53 procent.

 

Under föregående programperiod (2007-2013) utdelades 434 miljoner kronor från socialfonden till projekt i Övre Norrland. Det är ännu inte fastställt hur mycket som kommer att tillfalla regionen denna gång, men summan väntas uppgå till nästan samma storlek. Under den första utlysningsperioden (22 januari – 16 mars 2015) kommer cirka 70 miljoner att delas ut. 

Läs mer om utlysningen av socialfonden samt hur ansökan av projektmedel går till, på Region Västerbottens hemsida.

Läs mer om regionalfonden i Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella informationsmöten

Under denna vecka kommer Region Västerbotten och Tillväxtverket att anordna möten i Umeå för att diskutera projektidéer och hjälpa till med ansökningar av medel. Läs mer om detta på Region Västerbottens hemsida.

Svenska ESF-rådet bjuder in till Öppet hus på Region Västerbotten mellan den 11-12 februari för att diskutera specifika projekt. Läs mer här.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS