Ny är den nya utlysningen för struktur- och investeringsfonderna igång

2015-02-03

Nu öppnar den första utlysningen av projektmedel inom EU:s sociala- samt regionala strukturfond för programperioden 2014-2020. Utlysningen av den sociala fonden öppnade 22 januari och är öppen till 16 mars. För regionalfonden planeras en första utlysningsperiod mellan 9 februari och 6 mars.

För båda fonder gäller att medlen fördelas mellan olika geografiska regioner, så kallade programområden. För såväl regionalfonden som den sociala fonden gäller Övre Norrland som ett programområde, vilket innefattar Norrbottens och Västerbottens län.

Det övergripande målet med regionalfonden för området Övre Norrland är att öka investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i de två länen. Detta görs med utgångspunkt i fem tematiska målsättningar. Olika stora andelar av fondpengarna är öronmärkta till var och en utav dessa målsättningar, vilka är:

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35,3 procent av medlen)


 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30 procent av medlen)


 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (24 procent av medlen)


 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (5,7 procent av medlen)


 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5 procent av medlen)

Totalt uppgår regionalfonden för Övre Norrland under programperioden 2014-2020 till cirka 2 miljarder kronor.

 

Europeiska socialfonden

Syftet med den Europeiska socialfonden är att främja kompetensutveckling samt motverka utanförskap i på olika sätt socialt utsatta regioner. I Norr- och Västerbotten har den regionala handlingsplanen för programperioden 2014-2020 fördelat medlen mellan följande tre syften:

 • Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland – cirka 21 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 25 procent.

 

 • Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland. – cirka 15 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 33 procent.

 

 • Förstudier som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. – cirka 30 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 53 procent.

 

Under föregående programperiod (2007-2013) utdelades 434 miljoner kronor från socialfonden till projekt i Övre Norrland. Det är ännu inte fastställt hur mycket som kommer att tillfalla regionen denna gång, men summan väntas uppgå till nästan samma storlek. Under den första utlysningsperioden (22 januari – 16 mars 2015) kommer cirka 70 miljoner att delas ut. 

Läs mer om utlysningen av socialfonden samt hur ansökan av projektmedel går till, på Region Västerbottens hemsida.

Läs mer om regionalfonden i Övre Norrland på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella informationsmöten

Under denna vecka kommer Region Västerbotten och Tillväxtverket att anordna möten i Umeå för att diskutera projektidéer och hjälpa till med ansökningar av medel. Läs mer om detta på Region Västerbottens hemsida.

Svenska ESF-rådet bjuder in till Öppet hus på Region Västerbotten mellan den 11-12 februari för att diskutera specifika projekt. Läs mer här.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Lars-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS