Ny rapport visar att EU:s sammanhållningspolitik förbättrar investeringsklimatet i Europa

2017-04-10

För att få medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder inom ramar för sammanhållningspolitik år 2014–2020 måste EU:s medlemsländer genomföra vissa reformer inom bland annat energi, innovation, digitalisering och utbildning. Nu har EU-kommissionen publicerat den första utvärderingen, som visar på att dessa förhandsvillkor har lett till mer effektiva investeringar i medlemsländer.

CXzc5QEWQAEhTVZ

Idag har alla medlemsländer uppfyllt 86 % av dessa förhandsvillkor, som enligt utvärderingen, visade sig vara en stark drivkraft för regionerna att genomföra reformerna. Till exempel har de förhandsvillkoren lett till att medlemsländerna förenkla lagar för små och medelstora företag, samtidigt som konstaderna för att starta eget företag har minskats. Lagstiftningen inom många politikområden – såsom arbetsmarknad, hälsovård och social inkludering – har förbättrats. Rapporten pekar också ut att viktiga framsteg har åstadkommits inom den digitala inre marknaden och reformering av offentliga förvaltningar i medlemsländer.

Den här rapporten visar att förhandsvillkoren har förbättrat ramvillkoren för EU:s budget, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Men vi har också förbättrat levnadsstandarden i hela EU och samtidigt skapat rätt förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Kommande steg
Rapporten demonstrerar dock att det fortfarande finns vissa utmaningar. Det kvarstår oklart om förhandsvillkoren bör anpassas efter behoven i medlemsländerna samt om hur vi ser till att de uppfylls under hela finansieringsperioden. De frågorna förblir ytterst relevanta och kommer att tas upp i diskussionerna om sammanhållningspolitik efter 2020. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om rapporten här.

Läs mer om en ny online databas för sammanhållningspolitik här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS