Arktisk policy antagen av rådet

2016-07-06

Den 27 april 2016 presenterade EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikesfrågor det gemensamma meddelandet En ny integrerad EU-politik för Arktis. Jämfört med tidigare fördes i den in ett tydligare fokus på regional utveckling i det Europeiska Arktis, till vilket Norrbotten och Västerbotten hör. EU:s utrikesministrar enades den 20 juni om en gemensam EU-policy för Arktis med fokus på de miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar som regionen står inför. I en allt mer strategiskt viktig region betonades samarbetet för att stärka stabiliteten i regionen. Från EU-kommissionen har förberedelser för ett regionalt Arktiskt Forum med medverkan av North Sweden påbörjats.

- Det är glädjande med skrivningar om vikten av ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet, en tydlig inriktning att EU ska verka för att förhindra oreglerat fiske i centrala norra Ishavet och stödja arbetet för marina skyddsområden i Arktis. Det är frågor som Sverige har drivit och som är viktiga komponenter i regeringens miljöinriktning för Arktis, säger utrikesminister Margot Wallström.

image003

Direkt efter utrikesministrarnas beslut bjöd EU-kommissionen med Stijn Billiet på den maritima enheten som samordningsansvarig för Arktis inom EU-kommissionen mitt i bilden, in till överläggningar mellan olika direktorat, berörda regioners EU-kontor med North Sweden för norra Sverige samt de nationella representationerna till EU för att påbörja arbetet med ett årligt Arktiskt Forum.

EU ska minska klimatförändringar i Arktis
Rådet lyfte att EU ska fokusera på att säkerhetsställa arbetet med att minska och förebygga klimatförändringarna och miljömässiga effekter i Arktis, inte minst genom gemensamma åtaganden inom ramen för Parisavtalet. De politiska åtgärder som beskrivs i meddelandet lägger med rätta tyngdpunkten på hållbar utveckling i Arktis och dess känsliga miljö och skyddet av viktiga ekosystem.

Formalisera EU:s observatörsstatus i Arktiska rådet
EU har ansökt om att bli observatörer i Arktiska rådet och kom ett steg närmre observatörsstatus då ansökan behandlades vid Kirunamötet i maj 2013. Arktiska rådet vill dock avvakta innan ett slutgiltigt besked lämnas. Tillsvidare får EU observera rådets möten och finns därmed i praktiken med. Rådet underströk i sina slutsatser behovet av att formalisera EU:s observatörsstatus i Arktiska rådet. Vidare betonade rådet den viktiga roll som EU:s medlemsstater, därmed Sverige, i sin egenskap av medlemmar och observatörer, spelar i det Arktiska rådet när det gäller att främja samarbete.

Ökat regionalt samarbete
Under rådsmötet konstaterades behovet att behålla viktiga samarbeten i Arktiska områden mellan regionala och globala aktörer. Huvudansvaret ligger på de arktiska staterna, men rådet anser att många frågor som berör regionen kan behandlas effektivare genom regionalt eller multilateralt samarbete så som Arktiska rådet, Barentsrådet och den så kallade nordliga dimensionen mellan EU och angränsande länder i närområdet 

Nytt regionalt Arktisk forum som samlar regionala intressenter
Ett av de mest konkreta inslagen i den nya strategin är inrättandet av det så kallade Arktiska forumet, som kommer att vara en mötesplats för dialog och som riktar sig till intressenter i Arktis. EU vill arbeta närmare nationella, regionala och lokala aktörer i Europeiska Arktis och hoppas att forumet kommer att bidra till detta. Forumet syftar till att stärka samarbetet och samordningen mellan olika finansieringsprogram som EU har i regionen. Förutom representanter från EU:s medlemsstater, är Norge, Island och Grönland inbjudna att delta i forumet.

Rådet är positiv till de planerade insatserna och redan den 29 juni var North Sweden tillsammans med andra regionala företrädare i EU och de nationella representationerna till EU från Sverige, Finland, Danmark inklusive Grönland, Norge och Island inbjudna till en dialog med olika företrädare från EU-kommissionen för en första diskussion om processen för inrättandet av detta forum. Det är en i många delar unik av EU initierad samverkan mellan EU, berörda länder samt den regionala nivån som nu ska formeras och under hösten kommer aktiviteter att genomföras för att inleda processen för det som från 2018 ska bli ett årligt Arktiskt Forum.

Mikael Janson, som medverkade för North Sweden, tryckte på vikten av ”bottom-up” för att få med de regionala intressenterna och efter någon form av högnivåkonferens för att sätta tryck på regeringar och andra att nu stödja processen, kommer regionerna att involveras i att arbeta fram formerna för de kommande forumen med även möten om detta i norra Sverige tillsammans med EU och övriga länder och regioner.

Starkt stöd till forskning
Rådet gav ett starkt stöd till forskningsfrihet i den arktiska regionen  och välkomnar avsikten att bibehålla höga finansieringsnivåer för forskning med anknytning till Arktis inom forskningsprogrammet Horisont 2020 och ett balanserat regionalt stöd. Rådet uppmanar EU-kommissionen till att arbeta på alla nivåer för att främja synergier mellan EU:s finansieringsprogram med nationella samt ökat internationellt samarbete för att förbättra forskningens kvalitet och kapacitet i Arktis.

Hållbar näringslivsutveckling som bidrar till samhället och regionen
Rådet uppmanade EU-kommissionen att undersöka hur EU kan bidra till hållbar utveckling av industri och klimattålig infrastruktur i ett kallt klimat i Arktis, i enighet med bland annat planerna för det transeuropeiska transportnätet, och samtidigt ta hänsyn till regionens ekonomiska och miljömässiga återhämtningsförmåga. Rådet lyfte även vikten av en stärkt handel och näringslivssamarbete som viktiga faktorer för utveckling av små och medelstora företag samt hållbar turism som bidrar till den socioekonomiska utvecklingen och regionen som helhet, inbegripet ekonomisk verksamhet bland ursprungsbefolkningen som bidrar till uppehälle och utveckling.  

Nästa steg:

EU-kommissionens Arktiska meddelandet planeras att även behandlas av Europaparlamentet i november eller december 2016 och North Sweden och nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, som arbetat nära EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst under förarbetet med EU:s nu presenterade integrerade Arktiska politik, planerar kopplat till det för olika aktiviteter på Brysselarenan.

Bakgrund till strategin:
Arktiska frågor har seglat upp på EU:s agenda då ett ökat intresse för verksamhet i arktiska regionen ökar. Mot bakgrunden att allt fler aktörer visat ett större intresse för de arktiska frågorna, därmed även EU, har flera medlemsstater under de senaste åren offentliggjort nationella politiska ramar avseende Arktis. Rådet och Europaparlamentet uppmanade 2014 EU-kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utarbeta en integrerad strategi för frågor som rör Arktis och att utveckla en mer enhetlig ram för EU:s åtgärder och finansieringsprogram. Som svar presenterade EU-kommissionen därför en integrerad EU-politik för Arktis inom tre prioriterade områden:

 1. Klimatförändring och skydd av miljön i Arktis
 2. Hållbar utveckling i och kring Arktis
 3. Internationellt samarbete om frågor som rör Arktis

 

Rådets slutsatser om Arktis

EEAS/KOM:s meddelande "En ny integrerad EU-politik för Arktis"

Läs mer om EU:s politik för Arktis på vår hemsida

Läs North Swedens rapport om vikten av Norra Sveriges engagemang i Arktis

Mikael Janson
Martha Bahta 

 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS