Regionkommitténs plenarsession den 6-7 april

2016-04-19

Den 6-7 april genomfördes regionkommitténs 117:e plenarsession på plats i Bryssel. Kommitténs 350 ledamöter möttes på Europaparlamentet för att diskutera aktuella frågor för den lokala och regionala nivån.

I början av plenarsessionen höll ledamöterna en tyst minut till minne av offren för terroristattackerna i Bryssel och understrykte vikten av att hålla Europa samman i kampen mot terrorismen.  

Markku Markkula, regionkommitténs ordförande, inledde därefter mötet med att presentera de främsta punkterna som kommer att diskuteras under det kommande Europeiska toppmötet för regioner och städer i Bratislava, den 8-9 juli 2016.

”Toppmötets syfte är att vara en plattform för att hitta konkreta lösningar på de utmaningar som Europa står inför. Vi behöver ett mer sammanhållet EU, vilket kräver större investeringar i människor, platser och idéer”, sa Markku Markkula.

Ledamöterna godkände en rapport med konkreta åtgärder för att inrätta EU:s program för städer, som avser förbättra stadsförvaltning i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

”Grundtanken är att utveckla en arbetsmetod som ska erbjuda en ram för samordning av sammanhållningsinstrument gällande städer och städregioner, med syfte att förbättra stadsförvaltningen och livskvaliteten i städerna”, sa Hella Dunger-Löper, ledamot i regionkommittén.

Vad avser energiområdet var ledamöterna eniga om att de lokala och regionala myndigheterna kan spela en viktig roll när det gäller att garantera att EU-medborgare kan dra full nytta av den pågående energiövergången.

"Syftet med våra förslag är att ge konsumenterna verktygen för att kunna välja på energimarknaden, samtidigt som deras rättigheter och tillgång till säker och prisvärd energi ska säkerställas", sa Michel Lebrun, regionkommitténs ledamot.

På migrationsfronten underströk ledamöterna behovet av att det krävs större investeringar för att möta flyktingskrisen.  

"EU måste investera för att hjälpa till att bygga ett effektivt mottagningssystem av flyktingarna i närområdet, men detta kan endast ske i samarbete med lokala och regionala myndigheter i dessa regioner”, sa Hans Janssen, regionkommitténs ledamot.

Under plenarsessionen antog regionkommittén elva yttranden:

- Working together for jobs and growth: the role of National Promotional Banks in supporting the Investment Plan for Europe.

- Follow-up to the five President's report: Completing Europe's Economic and Monetary Union.

- Cost-effective emission reductions and low carbon investments.

- Towards a more responsible trade and investment policy.

- Upgrading the single market.

- EU environment law: improving reporting and compliance.

- Delivering a New Deal of Energy Consumers.

- Concrete steps for implementing the EU Urban Agenda.

- Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020.

- Modernisation of the EU Copyright Rules

- Protection of refugees in their areas of origine: a new prespective

Regionkommitténs nästa plenarsession går av stapeln den 15-16 juni.

Dina lokala företrädare i Regionkommittén

Europeiska regionkommittén (ReK) inrättades 1994 och är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Den består av 350 ledamöter, som måste vara folkvalda företrädare för regioner och kommuner från EU:s 28 medlemsstater. Genom regionkommittén kan EU:s lokala och regionala myndigheter framföra synpunkter på utarbetandet av EU-lagstiftning som påverkar regionerna och kommunerna.

Den svenska delegationen består av 12 ordinarie ledamöter och 12 suppleanter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fungerar som delegationens sekretariat och ser till att samtliga svenska ledamöter kan delta aktivt i kommittéens arbete. Både ordinarie ledamöter och suppleanter får vara med i ett av kommittéens sex utskott, därför kallas suppleanter även ”permanenta suppleanter”, vilket betyder att de har samma möjlighet som ordinarie ledamöter att vara föredragande i enskilda ärenden.

Ovre Norrland, som inkluderar Västerbotten och Norrbotten, representeras av tre ledamöter: Marie-Louise Rönmark, kommunfullmäktiges ordförande i Umeå (suppleant); Åsa Ågren Wikström, ledamot i kommunfullmäktige i Umeå (suppleant); Ewa-May Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige i Vindeln (ordinarie).

/ Michele Cicchetti

Läs mer om regionkommitténs 117:e plenarsession

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS