Regionkommitténs plenarsession den 6-7 april

2016-04-19

Den 6-7 april genomfördes regionkommitténs 117:e plenarsession på plats i Bryssel. Kommitténs 350 ledamöter möttes på Europaparlamentet för att diskutera aktuella frågor för den lokala och regionala nivån.

I början av plenarsessionen höll ledamöterna en tyst minut till minne av offren för terroristattackerna i Bryssel och understrykte vikten av att hålla Europa samman i kampen mot terrorismen.  

Markku Markkula, regionkommitténs ordförande, inledde därefter mötet med att presentera de främsta punkterna som kommer att diskuteras under det kommande Europeiska toppmötet för regioner och städer i Bratislava, den 8-9 juli 2016.

”Toppmötets syfte är att vara en plattform för att hitta konkreta lösningar på de utmaningar som Europa står inför. Vi behöver ett mer sammanhållet EU, vilket kräver större investeringar i människor, platser och idéer”, sa Markku Markkula.

Ledamöterna godkände en rapport med konkreta åtgärder för att inrätta EU:s program för städer, som avser förbättra stadsförvaltning i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

”Grundtanken är att utveckla en arbetsmetod som ska erbjuda en ram för samordning av sammanhållningsinstrument gällande städer och städregioner, med syfte att förbättra stadsförvaltningen och livskvaliteten i städerna”, sa Hella Dunger-Löper, ledamot i regionkommittén.

Vad avser energiområdet var ledamöterna eniga om att de lokala och regionala myndigheterna kan spela en viktig roll när det gäller att garantera att EU-medborgare kan dra full nytta av den pågående energiövergången.

"Syftet med våra förslag är att ge konsumenterna verktygen för att kunna välja på energimarknaden, samtidigt som deras rättigheter och tillgång till säker och prisvärd energi ska säkerställas", sa Michel Lebrun, regionkommitténs ledamot.

På migrationsfronten underströk ledamöterna behovet av att det krävs större investeringar för att möta flyktingskrisen.  

"EU måste investera för att hjälpa till att bygga ett effektivt mottagningssystem av flyktingarna i närområdet, men detta kan endast ske i samarbete med lokala och regionala myndigheter i dessa regioner”, sa Hans Janssen, regionkommitténs ledamot.

Under plenarsessionen antog regionkommittén elva yttranden:

- Working together for jobs and growth: the role of National Promotional Banks in supporting the Investment Plan for Europe.

- Follow-up to the five President's report: Completing Europe's Economic and Monetary Union.

- Cost-effective emission reductions and low carbon investments.

- Towards a more responsible trade and investment policy.

- Upgrading the single market.

- EU environment law: improving reporting and compliance.

- Delivering a New Deal of Energy Consumers.

- Concrete steps for implementing the EU Urban Agenda.

- Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020.

- Modernisation of the EU Copyright Rules

- Protection of refugees in their areas of origine: a new prespective

Regionkommitténs nästa plenarsession går av stapeln den 15-16 juni.

Dina lokala företrädare i Regionkommittén

Europeiska regionkommittén (ReK) inrättades 1994 och är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Den består av 350 ledamöter, som måste vara folkvalda företrädare för regioner och kommuner från EU:s 28 medlemsstater. Genom regionkommittén kan EU:s lokala och regionala myndigheter framföra synpunkter på utarbetandet av EU-lagstiftning som påverkar regionerna och kommunerna.

Den svenska delegationen består av 12 ordinarie ledamöter och 12 suppleanter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fungerar som delegationens sekretariat och ser till att samtliga svenska ledamöter kan delta aktivt i kommittéens arbete. Både ordinarie ledamöter och suppleanter får vara med i ett av kommittéens sex utskott, därför kallas suppleanter även ”permanenta suppleanter”, vilket betyder att de har samma möjlighet som ordinarie ledamöter att vara föredragande i enskilda ärenden.

Ovre Norrland, som inkluderar Västerbotten och Norrbotten, representeras av tre ledamöter: Marie-Louise Rönmark, kommunfullmäktiges ordförande i Umeå (suppleant); Åsa Ågren Wikström, ledamot i kommunfullmäktige i Umeå (suppleant); Ewa-May Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige i Vindeln (ordinarie).

/ Michele Cicchetti

Läs mer om regionkommitténs 117:e plenarsession

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS