Resultaten av EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013

2016-10-19

EU-kommissionen har publicerat en oberoende utvärdering av europeiska regionala utvecklingsfonden samt sammanhållningsfonden som utgör en del av sammanhållningspolitiken. Utvärderingen har tittat på investeringarna åren 2007-2013 med en rapport för varje medlemsland. Utvärderingen visar på att sammanhållningspolitikens investeringar har haft positiv påverkan på skapandet av jobb, motverkandet av regionala klyftor samt en ökad bruttonationalprodukt (BNP).

161019Utvärd.Sammanhållningspol.

Sammanhållningspolitiken 2007-2013 implementerades under en utmanande tid. Europa drabbades av en ekonomisk kris som begränsade offentliga investeringar och det var den första hela programperioden för många nyblivna medlemsländer i EU. Detta gjorde att sammanhållningspolitikens medel blev än mer värdefullt för tillväxt, skapandet av jobb, regional utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning mellan regioner.

Under perioden 2007-3013 investerades 346,5 miljarder euro i EU:s sammanhållningspolitik för att minska klyftor mellan regioner och för att främja en balanserad och hållbar utveckling. De främsta resultaten var arbetstillfällen och tillväxt, en miljon jobb skapades och den beräknade avkastningen förväntas uppnå nära en miljard euro extra i BNP till år 2023. Inkomsten i de fattigaste EU-regionerna har ökat och BNP per capita har i dessa områden gått upp från 60,5 % av EU-genomsnittet år 2007 till 62,7 % år 2010.

Genom utvärderingen har EU-kommissionen tagit fram ett antal punkter där de menar att sammanhållningspolitiken har haft en positiv påverkan för Europa:
1. Alla EU-länder gynnas. Alla regioner och länder i EU gynnas antingen via direkta investeringar och/eller genom indirekta effekter som till exempel ökad handel.
2. Stöd till företag. Ca120 000 nystartade företag och 400 000 små och medelstora företag har fått finansiellt stöd. EU:s finansiering till finansierings-instrument har ökat kraftigt från en miljard euro åren 2000-2006 till 11,5 miljarder euro åren 2007-2013 genom Europeiska regionala Utvecklingsfonden (ERDF/ERUF).
3. Transportnätverk och mobilitet. 4 900km väg har byggts varav 2 400km genom TEN-T nätverken. 1 500km TEN-T tågräls har byggts eller uppgraderats.
4. Miljö och klimat. Förbättrade sophanteringsstrategier har lett till mer återvunna sopor. Energieffektivitetsåtgärder i offentliga byggnader har minskat användningen av fossila bränslen som i sin tur minskat energikostnader och bidragit till att minska den globala uppvärmningen. 6 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten och 7 miljoner människor har fått tillgång till eller förbättrade reningsverk. Inom forskning och innovation har 94 955 forskningsprojekt och 33 556 samarbetsprojekt fått stöd.
5. Kultur och turism. Återuppbyggnad av kulturella platser, vilket leder till att nya regioner vaknar till liv på nytt.
6. Livskvalitén i städer. 29 miljarder euro, ungefär 11 % av Europeiska regionala Utvecklingsfondens budget har bidragit till urban utveckling och social infrastruktur som till exempel hälsa och utbildning.
7. Tillsammans möta gemensamma utmaningar. EU-finansiering för internationella och multiregionala program har resulterat i över 6 800 projekt i många olika områden och sektorer.
8. Lärdomar. EU:s investeringsprogram för 2014-2020 har en mer resultatorienterad design. Projekt måste nu ha tydligare mål, program kontrolleras mer noggrant vid start för att säkerställa väldefinierade mål, program måste rapportera resultat regelbundet, investeringar koncentreras på olika huvudteman och en bredare användning av finansiella instrument kommer uppmuntras mer aktivt.

Sammanhållnings- och regionalpolitikens främsta resultat i Sverige 2007-2013
- I snitt mellan åren 2008-2014 har ca 65 000 personer deltagit varje år. År 2012 deltog drygt 110 000 personer.
- Över 50 000 nya jobb beräknas ha skapats mellan åren 2007 – 2014.
- I små och medelstora företag uppskattas drygt 6 500 jobb ha skapats och 21 000 nystartade företag erhöll stöd.
- Ca 80km tågräls förbättrades och uppgraderades.
- Ungefär 60 000 personer fick tillgång till bredband.

”Siffrorna talar för sig själva. Jag anser att sammanhållningspolitiken är nödvändig och den kommer att vara lika viktig även efter 2020. Utvärderingen bidrar till en effektivare och verkningsfullare sammanhållningspolitik under 2014-2020 och åren därefter.” säger kommissionär Corina Cretu, ansvarig för regionalpolitik.

Läs mer om Sveriges främsta resultat här.

Läs hela Sveriges rapport här.

Läs mer om EU:s främsta resultat här.

/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS