Resultaten av EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013

2016-10-19

EU-kommissionen har publicerat en oberoende utvärdering av europeiska regionala utvecklingsfonden samt sammanhållningsfonden som utgör en del av sammanhållningspolitiken. Utvärderingen har tittat på investeringarna åren 2007-2013 med en rapport för varje medlemsland. Utvärderingen visar på att sammanhållningspolitikens investeringar har haft positiv påverkan på skapandet av jobb, motverkandet av regionala klyftor samt en ökad bruttonationalprodukt (BNP).

161019Utvärd.Sammanhållningspol.

Sammanhållningspolitiken 2007-2013 implementerades under en utmanande tid. Europa drabbades av en ekonomisk kris som begränsade offentliga investeringar och det var den första hela programperioden för många nyblivna medlemsländer i EU. Detta gjorde att sammanhållningspolitikens medel blev än mer värdefullt för tillväxt, skapandet av jobb, regional utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning mellan regioner.

Under perioden 2007-3013 investerades 346,5 miljarder euro i EU:s sammanhållningspolitik för att minska klyftor mellan regioner och för att främja en balanserad och hållbar utveckling. De främsta resultaten var arbetstillfällen och tillväxt, en miljon jobb skapades och den beräknade avkastningen förväntas uppnå nära en miljard euro extra i BNP till år 2023. Inkomsten i de fattigaste EU-regionerna har ökat och BNP per capita har i dessa områden gått upp från 60,5 % av EU-genomsnittet år 2007 till 62,7 % år 2010.

Genom utvärderingen har EU-kommissionen tagit fram ett antal punkter där de menar att sammanhållningspolitiken har haft en positiv påverkan för Europa:
1. Alla EU-länder gynnas. Alla regioner och länder i EU gynnas antingen via direkta investeringar och/eller genom indirekta effekter som till exempel ökad handel.
2. Stöd till företag. Ca120 000 nystartade företag och 400 000 små och medelstora företag har fått finansiellt stöd. EU:s finansiering till finansierings-instrument har ökat kraftigt från en miljard euro åren 2000-2006 till 11,5 miljarder euro åren 2007-2013 genom Europeiska regionala Utvecklingsfonden (ERDF/ERUF).
3. Transportnätverk och mobilitet. 4 900km väg har byggts varav 2 400km genom TEN-T nätverken. 1 500km TEN-T tågräls har byggts eller uppgraderats.
4. Miljö och klimat. Förbättrade sophanteringsstrategier har lett till mer återvunna sopor. Energieffektivitetsåtgärder i offentliga byggnader har minskat användningen av fossila bränslen som i sin tur minskat energikostnader och bidragit till att minska den globala uppvärmningen. 6 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten och 7 miljoner människor har fått tillgång till eller förbättrade reningsverk. Inom forskning och innovation har 94 955 forskningsprojekt och 33 556 samarbetsprojekt fått stöd.
5. Kultur och turism. Återuppbyggnad av kulturella platser, vilket leder till att nya regioner vaknar till liv på nytt.
6. Livskvalitén i städer. 29 miljarder euro, ungefär 11 % av Europeiska regionala Utvecklingsfondens budget har bidragit till urban utveckling och social infrastruktur som till exempel hälsa och utbildning.
7. Tillsammans möta gemensamma utmaningar. EU-finansiering för internationella och multiregionala program har resulterat i över 6 800 projekt i många olika områden och sektorer.
8. Lärdomar. EU:s investeringsprogram för 2014-2020 har en mer resultatorienterad design. Projekt måste nu ha tydligare mål, program kontrolleras mer noggrant vid start för att säkerställa väldefinierade mål, program måste rapportera resultat regelbundet, investeringar koncentreras på olika huvudteman och en bredare användning av finansiella instrument kommer uppmuntras mer aktivt.

Sammanhållnings- och regionalpolitikens främsta resultat i Sverige 2007-2013
- I snitt mellan åren 2008-2014 har ca 65 000 personer deltagit varje år. År 2012 deltog drygt 110 000 personer.
- Över 50 000 nya jobb beräknas ha skapats mellan åren 2007 – 2014.
- I små och medelstora företag uppskattas drygt 6 500 jobb ha skapats och 21 000 nystartade företag erhöll stöd.
- Ca 80km tågräls förbättrades och uppgraderades.
- Ungefär 60 000 personer fick tillgång till bredband.

”Siffrorna talar för sig själva. Jag anser att sammanhållningspolitiken är nödvändig och den kommer att vara lika viktig även efter 2020. Utvärderingen bidrar till en effektivare och verkningsfullare sammanhållningspolitik under 2014-2020 och åren därefter.” säger kommissionär Corina Cretu, ansvarig för regionalpolitik.

Läs mer om Sveriges främsta resultat här.

Läs hela Sveriges rapport här.

Läs mer om EU:s främsta resultat här.

/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS