EU-kommissionen publicerar sammanställning av samrådet rörande Europeiska Arktis

2015-05-29

Under hösten 2014 lanserade EU-kommissionen ett öppet samråd rörande rationalisering av EU-stödet till Europeiska Arktis. Detta samråd – som North Sweden European Office tidigare rapporterat om – har nu avslutats och EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har publicerat en rapport utifrån de svar som kommit in.

EU är en viktig aktör inom Arktis i och med de stora investeringar som görs i regionen genom olika sektorsprogram och struktur- och investeringsfonder. Detta, tillsammans med det faktum att Arktis genomgår stora klimatförändringar och att många olika aktörer verkar i regionen, har lett till att EU-kommissionen ville öka samordningen genom att ta ett helhetsgrepp och utarbeta en strategi för Europeiska Arktis. Samrådet som nu sammanställts är en del i arbetet för att ta in nyckelaktörers åsikter om hur en sådan strategi bör utformas. 

Som vi berättat om i en tidigare nyhet har bland annat NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) deltagit i samrådet och lagt fram ett antal officiella ståndpunkter. I dessa ståndpunkter lyfter NSPA fram att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och ett inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i regionen i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. NSPA välkomnar också EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi, integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områden måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktis.

Vid genomgång av sammanställningen av samrådet framgår att det finns tydliga skillnader i hur aktörer ser på Arktis beroende om respondenten bor inom regionen eller ej – något som bland annat lyfts i Norrbottens läns landstings nyhetsartikel om sammanställningen. I länder utanför det Europeiska Arktis lyfts regionens ömtåliga ekosystem och stora risker för att drabbas hårt av förändringar i klimatet fram som den viktigaste politiska frågan i området. Aktörer inom regionen lägger ett större fokus på att behovet att möjliggöra en god ekonomisk utveckling, bland annat genom investeringar i viktiga infrastrukturprojekt avsedda dels att underlätta för industrin, men även att minska utflyttningen av arbetskraft genom att förbättra tillgängligheten i regionen.

Vidare läsning
Läs hela sammanställningen av samrådet

Läs ståndpunkterna som lämnades in av NSPA.

Läs mer om bakgrunden till samrådet, i EU-kommissionens samrådsdokument.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS