EU-kommissionen publicerar sammanställning av samrådet rörande Europeiska Arktis

2015-05-29

Under hösten 2014 lanserade EU-kommissionen ett öppet samråd rörande rationalisering av EU-stödet till Europeiska Arktis. Detta samråd – som North Sweden European Office tidigare rapporterat om – har nu avslutats och EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har publicerat en rapport utifrån de svar som kommit in.

EU är en viktig aktör inom Arktis i och med de stora investeringar som görs i regionen genom olika sektorsprogram och struktur- och investeringsfonder. Detta, tillsammans med det faktum att Arktis genomgår stora klimatförändringar och att många olika aktörer verkar i regionen, har lett till att EU-kommissionen ville öka samordningen genom att ta ett helhetsgrepp och utarbeta en strategi för Europeiska Arktis. Samrådet som nu sammanställts är en del i arbetet för att ta in nyckelaktörers åsikter om hur en sådan strategi bör utformas. 

Som vi berättat om i en tidigare nyhet har bland annat NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) deltagit i samrådet och lagt fram ett antal officiella ståndpunkter. I dessa ståndpunkter lyfter NSPA fram att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och ett inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i regionen i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. NSPA välkomnar också EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi, integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områden måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktis.

Vid genomgång av sammanställningen av samrådet framgår att det finns tydliga skillnader i hur aktörer ser på Arktis beroende om respondenten bor inom regionen eller ej – något som bland annat lyfts i Norrbottens läns landstings nyhetsartikel om sammanställningen. I länder utanför det Europeiska Arktis lyfts regionens ömtåliga ekosystem och stora risker för att drabbas hårt av förändringar i klimatet fram som den viktigaste politiska frågan i området. Aktörer inom regionen lägger ett större fokus på att behovet att möjliggöra en god ekonomisk utveckling, bland annat genom investeringar i viktiga infrastrukturprojekt avsedda dels att underlätta för industrin, men även att minska utflyttningen av arbetskraft genom att förbättra tillgängligheten i regionen.

Vidare läsning
Läs hela sammanställningen av samrådet

Läs ståndpunkterna som lämnades in av NSPA.

Läs mer om bakgrunden till samrådet, i EU-kommissionens samrådsdokument.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS