SKL och EU:s framtida sammanhållningspolitik

2017-01-10

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev i slutet av år 2016 ett yttrande om EU:s framtida regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, till EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. SKL lyfter att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa samt vikten av detta i den europeiska integrationsprocessen.

161019Utvärd.Sammanhållningspol.

Framtagandet av EU:s framtida regionalpolitik i full gång
SKL:s yttrande är en del i påverkansarbetet inför den svenska regeringens utarbetande av en svensk förhandlingsposition inför budgetförhandlingar i EU, som kan komma att ske under 2018 inför den nya budget- och programperioden som tar vid från år 2021 och framåt. EU-kommissionen ska senast i januari 2018 lämna förslag till ny flerårig budgetram för EU och kort därefter presentera förslagen till regleringar för bland annat de regionalpolitiska fonder och program som finansieras inom ramen för sammanhållningspolitiken varefter förhandlingar mellan medlemsländerna och Europaparlamentet om budgetramar och lagstiftningspaket sker.

Bakgrunden till SKL:s skrivelse är den konferens North Sweden medverkade till i Bryssel under våren 2016 med företrädare från alla svenska regioner och ledande aktörer inom EU inför de nu pågående förberedelserna för de kommande förslagen. Det är viktigt att Sverige och de aktörerna är med i de diskussionerna för att påverka inriktningen redan i detta tidiga skede. Den konferensen följdes upp av en motsvarande konferens i Sverige i regi av SKL med bland annat North Sweden som medverkande och utifrån de konferenserna och den dokumentation som togs fram inleddes arbetet med att också skriva fram en gemensam syn på EU:s regionalpolitik från SKL:s sida.

Viktigt med en stark sammanhållningspolitik för EU inklusive Sverige
En stark sammanhållningspolitik är idag allt viktigare med de utmaningar som EU möter. Migrationssituationen, Brexit, klimatförändringar, förändrat säkerhetspolitiskt läge, demografiska svängningar, tilltagande urbanisering och ökad konkurrens är utmaningar som kommer leda till nya utgifter och omfördelningar i EU:s budget. SKL vill framhålla betydelsen av sammanhållningspolitiken som redan idag hanterar många av dessa utmaningar och att styrkan ligger i kopplingen till lokal och regional nivå, vilket är avgörande för att nå konkreta resultat.

Det är genom sammanhållningspolitiken som kommuner och regioner förenas med EU och ger EU legitimitet på lokal och regional nivå. Sammanhållningspolitikens arbetssätt innebär samordning mellan sektorer och samhällsnivåer samt territoriell anpassning av insatser vilket har bidragit till nya tillväxtprocesser på regional nivå som inte hade kunnat skapas med enbart nationella årliga anlag. Fortsättningsvis är det regionala inflytandet över medlen och de regionala prioriteringarna en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete i Sverige och Europa.

Här är några av nyckelpunkterna i SKL:s yttrande:

- Sammanhållningspolitiken bidrar till att hantera många av de utmaningar som EU står inför idag exempelvis i den europeiska integrationsprocessen. Sammanhållningspolitiken bör därmed ha en framträdande roll i den kommande fleråriga budgetramen samt att politiken bör omfatta alla regioner i EU. Det territoriella perspektivet, som är unikt för sammanhållningspolitiken, måste bibehållas och stärkas för att skapa solidaritet och föra samman regioner, medlemsstater och EU.
- SKL anser att sammanhållningspolitiken skapar mervärde genom bland annat; ökade möjligheter att skapa tillväxt och sysselsättning på lokal och regional nivå i Sverige som inte hade uppnåtts med enbart nationella årliga anslag,  genom öronmärkta medel för hållbar stadsutveckling där fler städer bör omfattas, genom arbete med fonderna för att nyskapande verksamhet ska kunna testas samt genom programmens koppling till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi EU 2020 som skapat incitament att jobba med gemensamma utmaningar och mot gemensamma mål. En uppdaterad tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU bör utformas.
- SKL anser att Socialfonden, Regionalfonden samt delar av Landsbygdsprogrammet bör slås samman till en integrerad fond för att bättre möta komplexa utmaningar på regional nivå. En gemensam förvaltande myndighet bör även inrättas för den integrerade fonden. Inom ramen för Socialfonden vill SKL att ett särskilt sysselsättningsinitiativ för nyanlända ska inrättas med fokus på integrationsinsatser i kommuner och regioner. SKL vill även att Socialfondens koppling till regionalt utvecklingsansvarigas uppdrag att samordna utbildning och kompetensförsörjning stärks och att smart specialisering får en framträdande roll i Regionalfonden för att främja regionala innovationer. SKL anser även att finansiella instrument inte får ersätta nuvarande projektstödsformer inom sammanhållningspolitiken.
- SKL anser att sammanhållningspolitiken bör genomföras via regionala program där regionalt utvecklingsansvariga bör ha ett huvudansvar för utformning och genomförande inklusive mandat att ändra prioritering och inriktning i programmen vid uppkomna behov för ett mer flexibelt genomförande. Regionalt inflytande över medlen och prioriteringar är en förutsättning för framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Regionalt utvecklingsansvariga bör även involveras i urvalet av strategiska insatser som planeras nationellt och andelen medel i nationella program bör minska.
- SKL föreslår att EU-kommissionen i dialog med medlemsländerna samt lokal och regional nivå bör utveckla tillförlitliga mått på regional utveckling utöver BNP för att bättre kunna mäta sammanhållningspolitikens effekter.

 

Läs SKL:s yttrande om framtidens sammanhållningspolitik i sin helhet här.

Läs om konferensen med de svenska regionerna i Bryssel om framtidens sammanhållningspolitik här.

Läs om SKL:s konferens om EU:s regionalpolitik här.

Läs mer om sammanhållningspolitikens resultat perioden 2007-2013 i North Swedens tidigare inlägg här.

Läs mer om framtidens sammanhållningspolitik i North Swedens tidigare State of Play inlägg av Mikael Janson här

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS