SKL och EU:s framtida sammanhållningspolitik

2017-01-10

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev i slutet av år 2016 ett yttrande om EU:s framtida regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, till EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. SKL lyfter att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa samt vikten av detta i den europeiska integrationsprocessen.

161019Utvärd.Sammanhållningspol.

Framtagandet av EU:s framtida regionalpolitik i full gång
SKL:s yttrande är en del i påverkansarbetet inför den svenska regeringens utarbetande av en svensk förhandlingsposition inför budgetförhandlingar i EU, som kan komma att ske under 2018 inför den nya budget- och programperioden som tar vid från år 2021 och framåt. EU-kommissionen ska senast i januari 2018 lämna förslag till ny flerårig budgetram för EU och kort därefter presentera förslagen till regleringar för bland annat de regionalpolitiska fonder och program som finansieras inom ramen för sammanhållningspolitiken varefter förhandlingar mellan medlemsländerna och Europaparlamentet om budgetramar och lagstiftningspaket sker.

Bakgrunden till SKL:s skrivelse är den konferens North Sweden medverkade till i Bryssel under våren 2016 med företrädare från alla svenska regioner och ledande aktörer inom EU inför de nu pågående förberedelserna för de kommande förslagen. Det är viktigt att Sverige och de aktörerna är med i de diskussionerna för att påverka inriktningen redan i detta tidiga skede. Den konferensen följdes upp av en motsvarande konferens i Sverige i regi av SKL med bland annat North Sweden som medverkande och utifrån de konferenserna och den dokumentation som togs fram inleddes arbetet med att också skriva fram en gemensam syn på EU:s regionalpolitik från SKL:s sida.

Viktigt med en stark sammanhållningspolitik för EU inklusive Sverige
En stark sammanhållningspolitik är idag allt viktigare med de utmaningar som EU möter. Migrationssituationen, Brexit, klimatförändringar, förändrat säkerhetspolitiskt läge, demografiska svängningar, tilltagande urbanisering och ökad konkurrens är utmaningar som kommer leda till nya utgifter och omfördelningar i EU:s budget. SKL vill framhålla betydelsen av sammanhållningspolitiken som redan idag hanterar många av dessa utmaningar och att styrkan ligger i kopplingen till lokal och regional nivå, vilket är avgörande för att nå konkreta resultat.

Det är genom sammanhållningspolitiken som kommuner och regioner förenas med EU och ger EU legitimitet på lokal och regional nivå. Sammanhållningspolitikens arbetssätt innebär samordning mellan sektorer och samhällsnivåer samt territoriell anpassning av insatser vilket har bidragit till nya tillväxtprocesser på regional nivå som inte hade kunnat skapas med enbart nationella årliga anlag. Fortsättningsvis är det regionala inflytandet över medlen och de regionala prioriteringarna en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete i Sverige och Europa.

Här är några av nyckelpunkterna i SKL:s yttrande:

- Sammanhållningspolitiken bidrar till att hantera många av de utmaningar som EU står inför idag exempelvis i den europeiska integrationsprocessen. Sammanhållningspolitiken bör därmed ha en framträdande roll i den kommande fleråriga budgetramen samt att politiken bör omfatta alla regioner i EU. Det territoriella perspektivet, som är unikt för sammanhållningspolitiken, måste bibehållas och stärkas för att skapa solidaritet och föra samman regioner, medlemsstater och EU.
- SKL anser att sammanhållningspolitiken skapar mervärde genom bland annat; ökade möjligheter att skapa tillväxt och sysselsättning på lokal och regional nivå i Sverige som inte hade uppnåtts med enbart nationella årliga anslag,  genom öronmärkta medel för hållbar stadsutveckling där fler städer bör omfattas, genom arbete med fonderna för att nyskapande verksamhet ska kunna testas samt genom programmens koppling till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi EU 2020 som skapat incitament att jobba med gemensamma utmaningar och mot gemensamma mål. En uppdaterad tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU bör utformas.
- SKL anser att Socialfonden, Regionalfonden samt delar av Landsbygdsprogrammet bör slås samman till en integrerad fond för att bättre möta komplexa utmaningar på regional nivå. En gemensam förvaltande myndighet bör även inrättas för den integrerade fonden. Inom ramen för Socialfonden vill SKL att ett särskilt sysselsättningsinitiativ för nyanlända ska inrättas med fokus på integrationsinsatser i kommuner och regioner. SKL vill även att Socialfondens koppling till regionalt utvecklingsansvarigas uppdrag att samordna utbildning och kompetensförsörjning stärks och att smart specialisering får en framträdande roll i Regionalfonden för att främja regionala innovationer. SKL anser även att finansiella instrument inte får ersätta nuvarande projektstödsformer inom sammanhållningspolitiken.
- SKL anser att sammanhållningspolitiken bör genomföras via regionala program där regionalt utvecklingsansvariga bör ha ett huvudansvar för utformning och genomförande inklusive mandat att ändra prioritering och inriktning i programmen vid uppkomna behov för ett mer flexibelt genomförande. Regionalt inflytande över medlen och prioriteringar är en förutsättning för framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Regionalt utvecklingsansvariga bör även involveras i urvalet av strategiska insatser som planeras nationellt och andelen medel i nationella program bör minska.
- SKL föreslår att EU-kommissionen i dialog med medlemsländerna samt lokal och regional nivå bör utveckla tillförlitliga mått på regional utveckling utöver BNP för att bättre kunna mäta sammanhållningspolitikens effekter.

 

Läs SKL:s yttrande om framtidens sammanhållningspolitik i sin helhet här.

Läs om konferensen med de svenska regionerna i Bryssel om framtidens sammanhållningspolitik här.

Läs om SKL:s konferens om EU:s regionalpolitik här.

Läs mer om sammanhållningspolitikens resultat perioden 2007-2013 i North Swedens tidigare inlägg här.

Läs mer om framtidens sammanhållningspolitik i North Swedens tidigare State of Play inlägg av Mikael Janson här

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS