SKL:s rapport om fördelningen av det regionala utvecklingskapitalet

2017-11-15

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för andra gången tagit fram en rapport med syftet att kartlägga det regionala utvecklingskapitalets fördelning mellan länen. Det regionala utvecklingskapitalet är av betydande vikt för många regioner, speciellt för de mindre och de norra länen vilket framgår i rapporten som också reder ut fördelning av kapital per capita.

Regionalpolitik är en av grundbultarna i EU:s arbete och hela en tredjedel av EU:s budget går till detta område genom finansieringsprogram och fonder. I SKL:s rapport sammanställer man statistik över hur finansiering från fem olika finansieringsgrupper har distribuerats över länen. Förutom de Europeiska struktur- och finansieringsfonderna (ESI) kommer också resurser ifrån nationella kompensatoriska anslag som är den andra finansieringsgruppen. De totala medlen från alla finansieringsgrupper uppgick 2016 till drygt 13,5 miljarder kr.

Norra Sveriges regionala utvecklingskapital

Rapporten redogör för hur 2016 års regionala medel har fördelats mellan länen och där kan man utläsa att Västerbotten och Norrbotten har god tillgång till regionala medel, tillsammans med Jämtland och de tre storstadsregionerna. När samma medel fördelas ut per invånare i varje län blir Norrbotten och Västerbotten tillsammans med Jämtland ensamma kvar i toppen med 6640 kr per invånare som högsta siffra. Stockholm som tidigare låg i topp ligger nu istället i botten och har bland de lägsta medlen på 729 kr per invånare. 

När det gäller fördelningen av medel så är både Norrbotten och Västerbotten stora mottagare av ESI-fonder där de ligger på 2a och 4e plats över vilka som får tillgång till mest utvecklingsmedel. Gällande nationella kompensatoriska anslag ligger de båda länen också i toppen av mottagare av medel, precis som inom den konkurrensbeprövade gruppen. När det gäller egna medel per capita skiljer det sig en del åt mellan Norrlands län. Norrbotten lägger mycket egna medel för regional utveckling medan Västerbotten lägger betydligt lägre andel. Detta beror på att regionerna är olika strukturerade och beroende på inkomstkällor har de två länen också olika stor budget att röra sig med.

Sammanfattningsvis visar rapporten att beroendet av ESI-fonderna är stort bland länen. I absoluta tal är ESI-fonderna viktigast för de norra länen men ser man på fondernas vikt som andel av det totala regionala utvecklingskapitalet är det län som Södermanland, Kronoberg, Halland, Dalarna, Kalmar och Blekinge som tar emot störst andel. Budgeten för regional utveckling från EU:s sida förväntas bli mindre under kommande programperiod, detta på grund av att Brexit kommer minska EU:s totala budget. Detta skulle i sin tur få mycket stor påverkan på det regionala utvecklingskapitalet, speciellt för de mindre och de norra länen.

Vill du veta mer? Du har också möjlighet att själv gräva djupare i siffrorna och jämföra olika län och finansieringskällor med varandra med hjälp av ett interaktivt verktyg.

Läs hela SKL:s rapport här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS