Smart Specialisering 2.0

2017-06-02

Den 1-2 juni anordnade EU-kommissionen den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors. Avsikten var att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling. Det är ett verktyg för att genom så skallade smart specialiseringsstrategier, S3, i varje region hitta sina styrkeområden att arbeta med för att skapa utveckling. Konferensen samlade ett tusental aktörer från runtom i hela Europa och bland talarna fanns North Sweden för NSPA-nätverket.

Stor uppslutning från EU-kommissionen med flera

Konferensen som fokuserade på hur smart specialisering kan bidra till smarta regioner och tillväxt över hela EU och hur EU:s stöd för det skall formas i framtiden inleddes med bland andra tal av EU-kommissionens tillväxtkommissionär, Jyrki Katainen, Regionalkommissionären Corina Cretu, och Finlands Näringsminister Mika Lintilä samt Regionkommitténs ordförande Markku Markkula. De var alla överens om vikten av EU: stöd till regional utveckling både med traditionella fonder som regionalfonden med flera inom sammanhållningspolitiken och olika finansiella låneinstrument för att få upp investeringstakten i Europa. Från finsk sida nämndes särskilt Laplands Arktiska smart specialiseringsstrategi och prioriteringen av de extra gleshetsmedlen till EU:s nordligaste områden.

SmartSpec2.0

Mikael Janson, North Sweden, pratade om smarta regioner och samverkan i NSPA

Därefter följde paneler mer olika experter, forskare och de som arbetar på fältet med utvecklingsfrågor samt paneler med stark uppslutning från EU-kommissionens olika enheter med kopplingar till innovation och utveckling. Det anordnades därtill parallella seminarier om olika utmaningar och möjligheter med det som kallas smart specialisering inom olika sektorer och områden. Bland annat ett seminarium som specifikt diskuterade perifera och glesbefolkade områden med företrädare från CPMR, nätverket för perifera och maritima regioner som även Västerbotten och Norrbotten är med i, Kanarieöarna och regioner i samverkan i nordöstra Rumänien.

North Sweden om smart NSPA-region

Även North Sweden medverkade genom direktören Mikael Janson för att berätta om arbetet i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och hur de studier som gjort för nätverket, nu senast den OECD-studie som lanserades tidigare i år, bidragit till att stärka samverkan för utveckling. Inte minst pekar OECD på vikten för regioner som NSPA att arbeta med smart specialisering som koncept och att också göra det gemensamt över hela NSPA inom de områden där det finns gemensamma utmaningar och möjligheter.

Smart specialisering handlar inte enbart om att utifrån de tillgångar som finns i en region hitta nischer att bli bäst på som konkurrensfördel, utan också om att skapa ett smart innovationssystem som kan hantera framtidens ännu okända utmaningar. Där har NSPA unika möjligheter genom ökad samverkan mellan olika samhällssektorer, starka kluster och över de geografiska gränserna, med stöd från EU:s olika fonder, program och plattformar om de utformas på rätt sätt. Även om varje del i sig kan sakna kritisk massa i de glesbefolkade områdena, så är möjligheten att korsbefrukta mellan olika aktörer unik i och med närheten till följd av att det just är få människor, om än på stora ytor.

Smart specialisering, S3, grundpelare i kommande EU regionalpolitik

Inspelen och slutsatserna från konferensen kommer nu att tas vidare av EU-kommissionen i sina förberedelser för nästa programperiod och det som står ganska klart, oavsett vad som blir kvar av regionalpolitiken med sina fonder och program, så kommer smart regional specialisering för att nyttja tillgängliga resurser inom utvalda prioriteringar att vara ett ännu tydligare krav från EU för att få del av de fonderna och programmen.

/Mikael Janson 

Ta del av programmet med mera för Smart Regionkonferensen här

Läs om OECD-studien för NSPA när den lanserades här

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS