Smart Specialisering 2.0

2017-06-02

Den 1-2 juni anordnade EU-kommissionen den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors. Avsikten var att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling. Det är ett verktyg för att genom så skallade smart specialiseringsstrategier, S3, i varje region hitta sina styrkeområden att arbeta med för att skapa utveckling. Konferensen samlade ett tusental aktörer från runtom i hela Europa och bland talarna fanns North Sweden för NSPA-nätverket.

Stor uppslutning från EU-kommissionen med flera

Konferensen som fokuserade på hur smart specialisering kan bidra till smarta regioner och tillväxt över hela EU och hur EU:s stöd för det skall formas i framtiden inleddes med bland andra tal av EU-kommissionens tillväxtkommissionär, Jyrki Katainen, Regionalkommissionären Corina Cretu, och Finlands Näringsminister Mika Lintilä samt Regionkommitténs ordförande Markku Markkula. De var alla överens om vikten av EU: stöd till regional utveckling både med traditionella fonder som regionalfonden med flera inom sammanhållningspolitiken och olika finansiella låneinstrument för att få upp investeringstakten i Europa. Från finsk sida nämndes särskilt Laplands Arktiska smart specialiseringsstrategi och prioriteringen av de extra gleshetsmedlen till EU:s nordligaste områden.

SmartSpec2.0

Mikael Janson, North Sweden, pratade om smarta regioner och samverkan i NSPA

Därefter följde paneler mer olika experter, forskare och de som arbetar på fältet med utvecklingsfrågor samt paneler med stark uppslutning från EU-kommissionens olika enheter med kopplingar till innovation och utveckling. Det anordnades därtill parallella seminarier om olika utmaningar och möjligheter med det som kallas smart specialisering inom olika sektorer och områden. Bland annat ett seminarium som specifikt diskuterade perifera och glesbefolkade områden med företrädare från CPMR, nätverket för perifera och maritima regioner som även Västerbotten och Norrbotten är med i, Kanarieöarna och regioner i samverkan i nordöstra Rumänien.

North Sweden om smart NSPA-region

Även North Sweden medverkade genom direktören Mikael Janson för att berätta om arbetet i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och hur de studier som gjort för nätverket, nu senast den OECD-studie som lanserades tidigare i år, bidragit till att stärka samverkan för utveckling. Inte minst pekar OECD på vikten för regioner som NSPA att arbeta med smart specialisering som koncept och att också göra det gemensamt över hela NSPA inom de områden där det finns gemensamma utmaningar och möjligheter.

Smart specialisering handlar inte enbart om att utifrån de tillgångar som finns i en region hitta nischer att bli bäst på som konkurrensfördel, utan också om att skapa ett smart innovationssystem som kan hantera framtidens ännu okända utmaningar. Där har NSPA unika möjligheter genom ökad samverkan mellan olika samhällssektorer, starka kluster och över de geografiska gränserna, med stöd från EU:s olika fonder, program och plattformar om de utformas på rätt sätt. Även om varje del i sig kan sakna kritisk massa i de glesbefolkade områdena, så är möjligheten att korsbefrukta mellan olika aktörer unik i och med närheten till följd av att det just är få människor, om än på stora ytor.

Smart specialisering, S3, grundpelare i kommande EU regionalpolitik

Inspelen och slutsatserna från konferensen kommer nu att tas vidare av EU-kommissionen i sina förberedelser för nästa programperiod och det som står ganska klart, oavsett vad som blir kvar av regionalpolitiken med sina fonder och program, så kommer smart regional specialisering för att nyttja tillgängliga resurser inom utvalda prioriteringar att vara ett ännu tydligare krav från EU för att få del av de fonderna och programmen.

/Mikael Janson 

Ta del av programmet med mera för Smart Regionkonferensen här

Läs om OECD-studien för NSPA när den lanserades här

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS