Smart Specialisering 2.0

2017-06-02

Den 1-2 juni anordnade EU-kommissionen den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors. Avsikten var att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling. Det är ett verktyg för att genom så skallade smart specialiseringsstrategier, S3, i varje region hitta sina styrkeområden att arbeta med för att skapa utveckling. Konferensen samlade ett tusental aktörer från runtom i hela Europa och bland talarna fanns North Sweden för NSPA-nätverket.

Stor uppslutning från EU-kommissionen med flera

Konferensen som fokuserade på hur smart specialisering kan bidra till smarta regioner och tillväxt över hela EU och hur EU:s stöd för det skall formas i framtiden inleddes med bland andra tal av EU-kommissionens tillväxtkommissionär, Jyrki Katainen, Regionalkommissionären Corina Cretu, och Finlands Näringsminister Mika Lintilä samt Regionkommitténs ordförande Markku Markkula. De var alla överens om vikten av EU: stöd till regional utveckling både med traditionella fonder som regionalfonden med flera inom sammanhållningspolitiken och olika finansiella låneinstrument för att få upp investeringstakten i Europa. Från finsk sida nämndes särskilt Laplands Arktiska smart specialiseringsstrategi och prioriteringen av de extra gleshetsmedlen till EU:s nordligaste områden.

SmartSpec2.0

Mikael Janson, North Sweden, pratade om smarta regioner och samverkan i NSPA

Därefter följde paneler mer olika experter, forskare och de som arbetar på fältet med utvecklingsfrågor samt paneler med stark uppslutning från EU-kommissionens olika enheter med kopplingar till innovation och utveckling. Det anordnades därtill parallella seminarier om olika utmaningar och möjligheter med det som kallas smart specialisering inom olika sektorer och områden. Bland annat ett seminarium som specifikt diskuterade perifera och glesbefolkade områden med företrädare från CPMR, nätverket för perifera och maritima regioner som även Västerbotten och Norrbotten är med i, Kanarieöarna och regioner i samverkan i nordöstra Rumänien.

North Sweden om smart NSPA-region

Även North Sweden medverkade genom direktören Mikael Janson för att berätta om arbetet i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och hur de studier som gjort för nätverket, nu senast den OECD-studie som lanserades tidigare i år, bidragit till att stärka samverkan för utveckling. Inte minst pekar OECD på vikten för regioner som NSPA att arbeta med smart specialisering som koncept och att också göra det gemensamt över hela NSPA inom de områden där det finns gemensamma utmaningar och möjligheter.

Smart specialisering handlar inte enbart om att utifrån de tillgångar som finns i en region hitta nischer att bli bäst på som konkurrensfördel, utan också om att skapa ett smart innovationssystem som kan hantera framtidens ännu okända utmaningar. Där har NSPA unika möjligheter genom ökad samverkan mellan olika samhällssektorer, starka kluster och över de geografiska gränserna, med stöd från EU:s olika fonder, program och plattformar om de utformas på rätt sätt. Även om varje del i sig kan sakna kritisk massa i de glesbefolkade områdena, så är möjligheten att korsbefrukta mellan olika aktörer unik i och med närheten till följd av att det just är få människor, om än på stora ytor.

Smart specialisering, S3, grundpelare i kommande EU regionalpolitik

Inspelen och slutsatserna från konferensen kommer nu att tas vidare av EU-kommissionen i sina förberedelser för nästa programperiod och det som står ganska klart, oavsett vad som blir kvar av regionalpolitiken med sina fonder och program, så kommer smart regional specialisering för att nyttja tillgängliga resurser inom utvalda prioriteringar att vara ett ännu tydligare krav från EU för att få del av de fonderna och programmen.

/Mikael Janson 

Ta del av programmet med mera för Smart Regionkonferensen här

Läs om OECD-studien för NSPA när den lanserades här

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS