Utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden för programperioden 2007-2013

2015-04-27

Nu finns uppdaterade versioner av efterhandsutvärderingarna av drygt 300 program som delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och/eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007-2013 tillgängliga online. Utvärderingarna har utförts av EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna och baserar sig på en stor mängd enkätrespondenter och djupintervjuer. Syftet med utvärderingarna är att lägga fram evidensbaserad kunskap om vilka effekter som uppnåtts samt vilka lärdomar som har dragits.

Utvärderingarna är uppdelade utifrån tretton olika policyområden, såsom transport, miljö, kultur/turism samt små och medelstora företag (SME). Härnäst planeras flertalet seminarium för att diskutera resultaten inom de flesta av dessa tretton områden. 

 

Ta del av de aktuella utvärderingsdokumenten. 


/Kalle Eriksson 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS