Utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden för programperioden 2007-2013

2015-04-27

Nu finns uppdaterade versioner av efterhandsutvärderingarna av drygt 300 program som delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och/eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007-2013 tillgängliga online. Utvärderingarna har utförts av EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna och baserar sig på en stor mängd enkätrespondenter och djupintervjuer. Syftet med utvärderingarna är att lägga fram evidensbaserad kunskap om vilka effekter som uppnåtts samt vilka lärdomar som har dragits.

Utvärderingarna är uppdelade utifrån tretton olika policyområden, såsom transport, miljö, kultur/turism samt små och medelstora företag (SME). Härnäst planeras flertalet seminarium för att diskutera resultaten inom de flesta av dessa tretton områden. 

 

Ta del av de aktuella utvärderingsdokumenten. 


/Kalle Eriksson 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS