1 miljard EUR i CEF blending call för att maximera privata investeringar i EU:s transportinfrastruktur

2017-02-28

Den 27 februari höll EU-kommissionen en informationsdag om nya ansökningsomgången för CEF blending 2017. I ansökningsomgången 2017 kombineras CEF finansiering med andra finansieringskällor, bland annat den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) för att maximera privata investeringar i transportinfrastrukturen i EU.

EU-kommissionen lanserar ett nytt och innovativt finansieringssätt för projekt inom den Europeiska transportinfrastrukturen. Ansökningsomgången CEF blending har till syfte att kombinera bidrag på 1 miljard EUR med finansiering från offentliga finansinstitut, den privata sektorn, eller för första gången, Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI, vilken utgör kärnan i investeringsplanen för Europa och således är en fråga av högsta prioritet för Junckerkommissionen.

Ansökningsomgången kommer även att bidra till att genomföra den av kommissionen utsagda strategin kring en utsläppsmålrörlighet samt stödjer investeringar i hållbara transporter inför de vägtrafiksinitiativ som senare under året kommer att lanseras.

– Om vi vill kunna uppfylla vår vision för sömlösa, smarta och hållbara transporter i Europa krävs det investeringar som inte kan täckas med enbart offentliga medel. Därför lanserar vi en innovativ lösning som ska utnyttja våra egna resurser optimalt och samtidigt generera outnyttjade privata investeringar, med särskild inriktning på sammanhållningsländerna. Dagens åtgärd är ett tecken på aktiv solidaritet, sade transportkommissionär Violeta Bulc.

Stödet kommer att beviljas efter en grundlig bedömnings- och urvalsprocess. Anbudsförfarandet har två tidsfrister för inlämnande av förslag: den första löper ut den 14 juli 2017 och den andra den 30 november 2017. De projekt som väljs ut måste bidra till hållbara och innovativa transporter längst det transeuropeiska transportnätet. Det som kommer att läggas en särskild tonvikt vid kommer vara projekt designade för att undvika så kallade ”flaskhalsar”, stöd som går till gränsöverskridande länkar och en påskyndad digitalisering av transporter med särskilt fokus på områden som bedöms ha en högre potential och brister på sina marknader, exempelvis i sammanhållningsländerna.

Bakgrund

Inom Connecting Europe Facility (CEF) kommer 24,05 miljarder euro att göras tillgängliga från EU:s budget för 2014-2020 för medfinansiering av TEN-T projekt av gemensamt intresse i EU:s medlemsländer. Av dessa har rättsliga åtaganden gjorts för 19,3 miljarder euro. Information om transportprojekt som redan har beviljats EU-stöd finns på EU results tool.

Investeringsplanen har redan gett resultat. De projekt och avtal som hittills har godkänts för EFSI- finansiering väntas att generera över 168 miljarder euro i totala investeringar i 28 EU-länder och stödja över 387 000 små och medelstora företag.

Läs mer här:

Presentationer från EU-kommisisonens informationsdag om CEF blending callet 27 februari

Trafikverkets informationsblad om CEF-utlysningar 

Vi frågor, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, ansvarig för området Transportpolitik, mona.mansour@northsweden.eu

/Sanna Schumacher

 

 

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS