12 miljarder EUR för CEF TEN-T i höstens ansökningsomgång

2014-04-04

Europeiska kommissionen antog den 26 mars 2014 ett beslut om att fördela 12 miljarder Euro från CEF till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, i programmets första ansökningsomgång som öppnar 1 september 2014.

Enligt kommissionens beslut går 11 miljarder Euro till det fleråriga programmet och för projekt i de föridentifierade delarna av stomnätet - däribland till de stödberättigade sektionerna Botniabanan, Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan för Övre Norrlands del - och 1 miljard Euro till det årliga programmet och avser finansiering av bl a projekt i det övergripande nätet. 

Det fleråriga arbetsprogrammet 

Inom det fleråriga arbetsprogrammet fördelas budgeten enligt följande:

Prioritet 1: 6 miljarder Euro öronmärks för projekt som syftar till att komplettera felande länkar, undanröja flaskhalsar, förbättra järnvägarnas driftskompatibilitet och, i synnerhet, förbättra gränsövergångar på:

- föridentifierade projekt längst med de 9 korridorerna för stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar).

- föridentifierade projekt på de övriga delarna av stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar). För Övre Norrlands del är aktiviteter såsom studier och fysiska interventioner på sträckorna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan samt Malmbanan stödberättigade. 

- utbyggnad av ERTMS, trafikledningssystemet för järnvägar.

Prioritet 2: 250 miljoner Euro ges för att säkerställa långsiktigt hållbara och effektiva transportsystem genom satsningar på innovativa energieffektiva tekniker. 

Prioritet 3: 750 miljoner Euro ges för genomförande av Sjömotorvägar/Motorways of the Sea (MoS), transportinfrastrukturen på noderna i stomnätet samt trafikledningssystemen SESAR, RIS, ITS. 

Prioritet 4: 4 miljarder Euro öronmärks för sammanhållningsländerna från sammanhållningsfonden. 

Det årliga programmet 

Det årliga arbetsprogrammet ger stöd för bl a: 

Prioritet 1: 765 miljoner Euro för att undanröja flaskhalsar, förbättra järnväginteroperabiliteten, komplettera felande länkar och framför allt för att genomföra förbättringar av infrastrukturen vid gränsövergångar för:

- järnvägar, inre vattenvägar och vägar på stomnätet inklusive anslutningar till hamnar och flygplatser längst med kusten och inlandet samt för att utveckla hamnar

- projekt på det övergripande nätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, kust- och inlandshamnar)

- projekt för att ansluta det transeuropeiska transportnätet med infrastrukturnäten i angränsande tredje land, särskilt längst med gränsövergångar (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar).

Prioritet 2: 65 miljoner Euro för att säkerställa hållbara och effektiva transportersystem på lång sikt ex genom införande av innovativa energieffektiva tekniker, logistiktjänster samt åtgärder för att minska buller från järnvägstransporter. 

Europeiska kommissionens pressmeddelande 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS