12 miljarder EUR för CEF TEN-T i höstens ansökningsomgång

2014-04-04

Europeiska kommissionen antog den 26 mars 2014 ett beslut om att fördela 12 miljarder Euro från CEF till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, i programmets första ansökningsomgång som öppnar 1 september 2014.

Enligt kommissionens beslut går 11 miljarder Euro till det fleråriga programmet och för projekt i de föridentifierade delarna av stomnätet - däribland till de stödberättigade sektionerna Botniabanan, Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan för Övre Norrlands del - och 1 miljard Euro till det årliga programmet och avser finansiering av bl a projekt i det övergripande nätet. 

Det fleråriga arbetsprogrammet 

Inom det fleråriga arbetsprogrammet fördelas budgeten enligt följande:

Prioritet 1: 6 miljarder Euro öronmärks för projekt som syftar till att komplettera felande länkar, undanröja flaskhalsar, förbättra järnvägarnas driftskompatibilitet och, i synnerhet, förbättra gränsövergångar på:

- föridentifierade projekt längst med de 9 korridorerna för stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar).

- föridentifierade projekt på de övriga delarna av stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar). För Övre Norrlands del är aktiviteter såsom studier och fysiska interventioner på sträckorna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan samt Malmbanan stödberättigade. 

- utbyggnad av ERTMS, trafikledningssystemet för järnvägar.

Prioritet 2: 250 miljoner Euro ges för att säkerställa långsiktigt hållbara och effektiva transportsystem genom satsningar på innovativa energieffektiva tekniker. 

Prioritet 3: 750 miljoner Euro ges för genomförande av Sjömotorvägar/Motorways of the Sea (MoS), transportinfrastrukturen på noderna i stomnätet samt trafikledningssystemen SESAR, RIS, ITS. 

Prioritet 4: 4 miljarder Euro öronmärks för sammanhållningsländerna från sammanhållningsfonden. 

Det årliga programmet 

Det årliga arbetsprogrammet ger stöd för bl a: 

Prioritet 1: 765 miljoner Euro för att undanröja flaskhalsar, förbättra järnväginteroperabiliteten, komplettera felande länkar och framför allt för att genomföra förbättringar av infrastrukturen vid gränsövergångar för:

- järnvägar, inre vattenvägar och vägar på stomnätet inklusive anslutningar till hamnar och flygplatser längst med kusten och inlandet samt för att utveckla hamnar

- projekt på det övergripande nätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, kust- och inlandshamnar)

- projekt för att ansluta det transeuropeiska transportnätet med infrastrukturnäten i angränsande tredje land, särskilt längst med gränsövergångar (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och inlandshamnar).

Prioritet 2: 65 miljoner Euro för att säkerställa hållbara och effektiva transportersystem på lång sikt ex genom införande av innovativa energieffektiva tekniker, logistiktjänster samt åtgärder för att minska buller från järnvägstransporter. 

Europeiska kommissionens pressmeddelande 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS