200 miljoner till CEF

2016-04-12

Den 18 mars öppnade EU-kommissionen en ansökningsomgång inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att stödja centrala infrastrukturprojekt i EU. Sista ansökningsdag är 28 april 2016.

Ett anslag på 200 miljoner euro kommer att ställas till förfogande för finansiering av projekt som syftar till att eliminera flaskhalsar som hindrar det fria flödet av energi mellan EU-länderna. Dessa projekt kommer att bidra till genomförandet av EU:s inre energimarknad och en klimattålig energiunion. Anslaget förväntas fungera som katalysator för att påskynda genomförandet av projekten och locka investeringar från den privata och den offentliga sektorn. Med uppemot 800 miljoner tillgängliga för bidrag under 2016 är denna den första av två ansökningsomgångar som enligt planerna skall genomföras i år.

Sista ansökningsdag är 28 april 2016.  

En infodag för projektledare skulle ägt rum den 7 april i Bryssel men ställdes in. Ett beslut om vilka projektförslag som beviljas finansiering förväntas meddelas i slutet av juli.  

Med denna ansökningsomgång vill vi investera EU-pengar där det behövs som mest och där det kommer att ge de största resultaten. Med de nödvändiga investeringarna kommer EU:s konsumenter att kunna utnyttja fördelarna med ett modernt, pålitligt och hållbart energisystem. En fullt fungerande energimarknad med integrerade transeuropeiska energinät är en viktig byggsten för EU:s energiunion, sa Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för energi- och klimatfrågor.

För att ansöka om projektbidrag ska projektet finnas på EU-kommissionens förteckning över projekt av gemensamt intresse. En uppdaterad förteckning presenterades i november 2015. Den består av 195 infrastrukturprojekt av gemensamt intresse på energiområdet som anses nödvändiga för att fullborda EU:s inre energimarknad, öka konkurrensen och bidra till att nå EU:s energi- och klimatmål. Varje projekt bör medföra betydande fördelar för åtminstone två medlemsstater.

EU-finansiering för infrastrukturprojekt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) motsvarar 5,35 miljarder euro under 2014-2020. Denna finansiering kommer att bidra till att genomföra båda studier och byggnadsarbeten. Förslag till byggarbeten kan dock bara få bidrag om projektet kan medföra betydande fördelar på makroregional nivå, såsom försörjningstrygghet, solidaritet mellan medlemsstaterna eller innovation, utan att vara kommersiellt lönsamt.

EU-stödet får inte överstiga 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Om stödet ges till byggarbeten, och bara i undantagsfall när projektet väsentligt bidrar till försörjningstrygghet, främjar energisolidaritet mellan medlemsstaterna eller leder till högeffektiva och innovativa lösningar, kan EU-stödet höjas till högst 75 procent av kostnaderna.

Den första ansökningsomgången inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) anordnades 2014. Under det året beviljades 647 miljoner till 34 projekt om studier eller byggarbeten. Under 2015 istället anslogs närmare 366 miljoner till 35 projekt.

Läs mer om den första ansökningsomgången

Läs mer om Fonden för ett sammanlänkat Europa på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS