Ansökningsomgång CEF2019

2018-12-06

EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR. En virtuell informationsdag anordnas den 17 januari 2019 för att presentera politiska prioriteringar och innehållet i utlysningen, praktisk information om hur man förbereder en framgångsrik ansökan, och annan information som är relevant för ansöknings- och utvärderingsprocessen. Prioriteringarna inom 2019 års ansökningsomgång är: 

1) Projekt på det övergripande nätet: Syftar till att avlägsna flaskhalsar och överbrygga felande länkar, förbättra interoperabiliteten mellan järnvägar och i synnerhet förbättra gränsöverskridande sektioner (65 miljoner EUR).

2) Bullerbekämpning på järnvägen: För att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt med sikte på att förbereda på förväntade framtida transportflöden samt möjliggöra minskningar av utsläpp av växthusgaser inom alla transportslag genom övergång till innovativa och energieffektiva tekniker med låga koldioxidutsläpp samt optimera säkerheten (35 miljoner EUR).

Utlysningsdokument

Anmälan till infodagen öppnar under december 2018. Håll utkik här.

Trafikverket inkommer inom kort med en tidplan för regeringens godkännande av ansökningar.

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

  2019-05-08

  Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionen DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

 • EU-Kina tar sammankopplingsplattformen till nästa nivå

  2019-05-08

  Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform för diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för EU:s transportpolitik i TEN-T och Kinas Belt and road-initiativet. Parterna åtog sig att ha en tydlig öppenhet och lika villkor inom infrastruktursatsningarna, likaså om att bedriva en gemensam studie för att identifiera de mest hållbara transportkorridorerna.

 • Samråd av TEN-T

  2019-05-06

  EU-kommissionen genomför just nu ett samråd om utvärdering av riktlinjer för TEN-T. Denna ska ligga till grund för ny förordningstext. Intressenter inbjuds lämna åsikter.

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS