Offentligt samråd av Connecting Europe Facility (CEF) öppen

2016-11-29

EU-kommissionen har via CEF öppnat för ett samråd som del av en halvtidsutvärdering. Du har nu chansen att tycka till om programmets relevans, effektivitet och arbete för att skapa europeiskt mervärde.

cef

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är finansieringsmekanismen för genomförande av det transeuropeiska nätverk TEN-T. Detta ska underlätta transport inom EU och arbetar för en ökad användning av förnyelsebara källor som främjar gränsöverskridande samarbeten inom offentliga och privata aktörer. CEF har en total budget på EUR 30.4 miljarder.

Projektfinansieringen som CEF erbjuder har till syfte att stimulera smart och hållbar tillväxt och bidra till att uppnå målen för EU:s Europa 2020-strategi som arbetar för en hållbar utveckling år 2020.

Samrådet har till syfte att få in synpunkter från en bredare publik och är därför öppet även för allmänheten. Den behandlar både CEF:s generella mål, samt de mål som är uppsatta för CEF:s tre enskilda sektorer; energi, telekommunikation och transport.

Synpunkter inlämnas till EU-kommissionen senast 27 februari 2017.

Läs mer om samrådet här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS