Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

2019-01-16

Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

Översyn av TEN-T

Den nuvarande förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) trädde i kraft 2014 och följde på den tidigare förordningen för programperioden 2007-2013. EU har genom nuvarande TEN-T definierat nio prioriterade kärnkorridorer som ska utvecklas fram till 2030 och utgöra ryggrad i Europas transportsystem. Sverige är sammankopplat med TEN-T genom ScanMed-korridoren, The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är Europas längsta transportkorridor och länkar samman Norden och Medelhavet och under innevarande period sträcker sig till Stockholm i Sverige. Senast år 2023 ska EU-kommissionen presentera en översyn av TEN-T och under hösten 2018 lanserade EU-kommissionen det arbete som ska leda fram till översynen. Under november 2018 öppnade EU-kommissionen upp för samråd om uppföljningen av utfallet och lärdomarna av det förra avslutade TEN-T-programmet.

För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland. Till det kommer olika andra delar i TEN-T av vikt för regionerna i norr. Det är nu föremål för förhandlingar i EU och att från berörda parter på olika sätt bidra till att EU står fast vid de förslag som nu ligger med stöd av de översyner som görs.  

Samrådet

Samrådet syftar till att samla in förslag och åsikter från berörda parter och medborgare i en efterhandsutvärdering av TEN-T-programmet 2007–2013. Utvärderingens övergripande mål är att rapportera om framstegen kring programmets mål, resursanvändningens effektivitet, programmets europeiska mervärde och att utforma övergripande slutsatser och eventuella rekommendationer för genomförandet av TEN-T-programmet som underlag för en översyn av programmet och dess politiska inriktning med sikte på kommande program och i sin tur kopplat till de budgetmässiga ramverkan för programperioden 2021-2027. 

EU-kommissionen har listat ett antal kategorier av externa parter, utöver medborgare, som viktiga målgrupper att nå ut till med samrådet:

 • Medlemsstater
 • Andra stödmottagare än medlemsstaterna i projekten
 • Projektansvariga (i fråga om finansieringsinstrument)
 • Forskarsamhället (i relevanta fall)
 • Europeiska samordnarna för de nio stomnätskorridorerna och de två horisontella prioriteringarna
 • Tjänsteleverantörer och transportföretag
 • Infrastrukturförvaltare inom samtliga transportsätt

Så här medverkar du i samrådet

För att delta i samrådet kan man svara på en webbenkät som finns tillgänglig på svenska eller andra EU-språk. Läs mer om samrådetSista svarsdag är den 14 februari 2019. Enkäten hittar du här!

Vi uppskattar om du vill dela ditt svar med oss. Kontakta Mikael Janson, direktör på North Sweden: Mikael.janson@northsweden.eu

Kan du inte använda enkäten, kontakta Yves.BORMANS@ec.europa.eu för information. 

Företag och organisationer uppmanas också att registrera sig i EU:s öppenhetsregister för att öka öppenheten kring samrådet. 

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS